Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Metody sociální práce (EVS / BPMSO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EVS / BPMSO - Metody sociální práce, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Metody sociální práce seminárka Neznámý 18.05.2018 01:12 1

Další informace

Obsah

1. Vymezení základních pojmů sociální práce2. Smysl a poslání sociální práce3. Individuální práce případová4. Analýza základních metod práce s klientem5. Orientace v sociální problematice klienta 16. Orientace v sociální problematice klienta 27. Metodika sociální práce se skupinou8. Metodika komunitní práce9. Marketing v sociálních službách10. Osobní a profesionální předpoklady sociální práce11. Metody sociální práce se starými lidmi12. Násilí jako sociální deviace a dysfunkce13. Metody sociální práce s lidmi bez domova1. Vymezení základních pojmů sociální práce.Vztah sociální práce a sousedních oborů. Objasnění základních pozic a pojmů - sociální problém, klient, situace, případ, filantropie, dobročinnost. Teoretické přístupy, obsah a rozsah pojmů.2. Smysl a poslání sociální práce.Objekt, subjekt sociální práce, kategorie sociální práce. Sociální chování, kriteria sociální zralosti, deviace, příklady sociální patologie.3. Individuální práce případová.Práce s klientem v systemickém pojetí, klient jako držitel problému, profesionální způsoby práce - kontrola (opatrování, dozor, přesvědčování, vyjasňování) a pomoc (doprovázení, vzdělávání, poradenství, terapie).4. Analýza základních metod práce s klientem.Orientace v problematice klienta. Fáze individuální případové práce, volba direktivního a nedirektivního přístupu. Sociální opora, druhy sociální opory, sociální síť a její struktura a úrovně.5. Orientace v sociální problematice klienta 1.Práce se spisy. Zdroje informací v sociální práci, plán sociálních opatření.Metody zjišťování vlastností osobnosti. Limity navázání a vytvoření vztahu s klientem.6. Orientace v sociální problematice klienta 2.Kapitál rodiny podle P. Bourdiera, J. Colemana. Fáze pracovního kontaktu - objednávka, dojednávání, zakázka a ukončení.7. Metodika sociální práce se skupinouZákladní funkce skupiny a jejich klasifikace. Anamnestická, diagnostická a terapeutická fáze. Rozhodovací proces ve skupině. Deprivanství a jeho druhy, víceúrovňová koncepce deprivace a subdeprivace podle Langmeiera, Matejčka.8. Metodika komunitní práce.Partnerství. Státní a neziskový sektor. Neziskové organizace. Dobrovolnictví.9. Marketing v sociálních službách.Aplikace sociálního marketingu v praxi.10. Osobní a profesionální předpoklady sociální práceOsobnost sociálního pracovníka, sociálního asistenta. Etický kodex profese. Výcvik pracovníků, hranice profesionálních kompetencí. Syndrom vyhoření, jeho předcházení, popřípadě zvládání11. Metody sociální práce se starými lidmiSociální podmíněnost zdraví a nemoci. Stárnutí populace jako zdravotně sociální problém. Generační konflikt.12. Násilí jako sociální deviace a dysfunkceNásilí fyzické, psychické, sociální a kulturní. Sociokulturní zdroje deviantního a patologického násilí. Postpenitenciární péče.13. Metody sociální práce s lidmi bez domova.Bezdomovectví - spouštěcí událost, charakter, typy, následky. Způsoby intervence - primární, sekundární. Metody sociální práce - individuální, skupinové, komunitní.

Získané způsobilosti

Po absolvování předmětu budou studenti znát základní a moderní metody sociální práce u různých typů klientely. Své znalosti a získané dovednosti v tradičních i nových technikách a postupech budou moci uplatnit jak v profesní praxi, tak i v reálném životě.

Literatura

HOLLAND, S. Child and Family Assesssment in Social Work Practice. London: Sage, 2004. HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 2008. ISBN 80-7262-532-1.PAZLAROVÁ, H., MATOUŠEK, O. Services for Children and Families in Czech Republic. Praha, 2007. ISBN 978-80-254-0799-8.MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-368-0.Sociální práce / Sociálna práca. MATOUŠEK, O. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-331-4.KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-181-6.ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. Praha: Slon, 1994. ISBN 80-85850-00-1.GARDNER.J.W. On Leadership. New York: Free Press, 1990. KŘIVOHLAVÝ, J. Pastorální péče. Praha: ETS, 2000. ISBN 80-85942-42-9.PICHAND, C., THAREANOVA, I. Soužití se starými lidmi. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-184-3.

Požadavky

Seminární práce s povinnou prezentací. Absolvování předmětu je uzavřeno kombinovanou zkouškou. Podmínkou přijetí ke zkoušce je minimálně 70 % -ní účast na seminářích a úspěšné obhájení seminární práce.

Garant

Mgr. Ivona BURYOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Ivona BURYOVÁ, Ph.D.