Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Hospodářská politika (EVS / BPZHP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EVS / BPZHP - Hospodářská politika, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Hospodářská politika přednášky Neznámý 18.05.2018 01:00 0
Hospodářská politika testy Neznámý 18.05.2018 01:00 1
Hospodářská politika vypracované otázky k ústní Neznámý 18.05.2018 01:00 2

Další informace

Obsah

1. Úvod do hospodářské politiky2. Stručný vývoj teorie hospodářské politiky3. Dílčí hospodářské politiky - fiskální, monetární a vnější obchodní měnová politika4. Stabilizační politika5. Strukturální politika6. Politika na ochranu hospodářské soutěže7. Důchodová politika8. Sociální politika9. Politika zaměstnanosti10. Regionální politika11. Ekologická politika12. Mikroekonomická politika státu13. Hospodářská politika v ČR v období transformace, vývoj ČR a EU1. Definice hospodářské politiky, subjekt a objekt, institucionální prostředí. Členění, koncepce a typy hospodářské politiky. Cíle, nástroje a účinnost hospodářské politiky, magický čtyřúhelník.2. Merkantilisté a fyziokrati, etapa klasické ekonomie, etapa keynesovy ekonomické teorie, neokonzervativní obrat v hospodářské politice, angloamerický směr, kontinentální směr, ordoliberalismus, současné směry v teorii hospodářské politiky.3.Fiskální politika, státní rozpočet, saldo, veřejný dluh. Cíle a nástroje, expanzivní a restriktivní politika, její krátkodobé a dlouhodobé účinky. Monetární politika - cíle a nástroje, expanzivní a restriktivní politika, její krátkodobé a dlouhodobé účinky, dilema centrální banky. Vnější obchodní a měnová politika - protekcionismus a liberalismus, cíle a nástroje. Vládní regulace. Platební bilance a její vývoj v ČR.4. Hospodářský cyklus, jeho příčiny. Cíle a nástroje stabilizační politiky, využití rovnovážných modelů pro stabilizační politiku, monetární, fiskální a vnější obchodní a měnová politika v procesu stabilizace ekonomiky, koncepce stabilizační politiky, problematika zpoždění, očekávání a zdanění.5. Pojetí struktury, strukturální změny, strukturální krize. Motivy a teoretické přístupy ke strukturální politice. Pojetí, typy a oblasti strukturální politiky, její cíle a nástroje. Vybrané aspekty strukturální politiky ČR a EU.6. Konkurence a konkurenční prostředí, teoretické koncepce, formy omezení konkurence. Cíle, nositele a nástroje politiky na ochranu hospodářské soutěže. Vybrané právní normy a aplikace politiky ochrany hospodářské soutěže v ČR a EU.7. Pojetí důchodu a bohatství, prvotní rozdělení důchodů, rozdíly v důchodech, měření nerovností. Teoretická východiska - liberální, konzervativní a socialistické pojetí. Rozpory v rozdělování. Nástroje důchodové politiky. Aplikace důchodové politiky v ČR a EU.8. Pojetí, typy, principy a funkce sociální politiky. Cíle a nástroje sociální politiky. Vybrané právní normy v oblasti sociální politiky a aplikace sociální politiky v ČR a EU.9. Teoretická východiska, nabídka práce, poptávka, úloha odborů na trhu práce. Formy nezaměstnanosti. Cíle a nástroje politiky zaměstnanosti, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, nástroje aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti. Vybrané právní normy v dané oblasti. Případy aplikace politiky zaměstnanosti v ČR a EU.10. Pojetí, motivy, determinanty, zásady a nástroje regionální politiky. Teoretická východiska. Vybrané právní normy v dané oblasti. Aplikace regionální politiky v ČR a EU.11. Vymezení životního prostředí, vztah makroekonomické souvislosti tvorby ochrany a tvorby životního prostředí, makroekonomické cíle a ochrana životního prostředí, nástroje ekologické politiky. Vybrané právní normy v dané oblasti. Aplikace ekologické politiky v ČR a EU.12. Podněty a nástroje mikroekonomické politiky státu, pravidla chování tržních subjektů, subvence a dotace, státní regulace, mikroekonomické dopady daňové politiky. Daňový systém ČR.13. Východiska a zásady transformace ekonomiky po roce 1990. Kodaňská kritéria a podmínky členství v EU. Konvergence české ekonomiky k úrovni Evropské unie.

Získané způsobilosti

Student získá znalosti z oblasti dílčích politik (fiskální, monetární a vnější obchodní měnové) i vybraných segmentů hospodářské politiky (o cílech, nástrojích teoretických východiscích, právních normách a aplikaci dané politiky v ČR a EU). Získá také znalosti o procesu transformace české ekonomiky do Evropské unie.

Literatura

BREDGAARD , T., LARSEN, F. Employment Policy from Different Angles. Copenhagen: DJ?F Publishing Copenhagen, 2005. ISBN 978-8757413496.ROSENBAUM, W. A. Environmental Politics and Policy. London: SAGE Publications, 2013. ISBN 978-1452239965.FIALA, P., PITROVÁ, M. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. ISBN 978-80-7325-180-2.ŽÁK, M. Hospodářská politika. Praha, 2006. ISBN 80-867-30-04-2.PELLEŠOVÁ, P. Hospodářská politika A. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-370-6.SLANÝ, A., FRANC. A. Hospodářská politika: distanční studijní opora. Brno: MU, 2004. ISBN 80-210-3476-9.BAUMOL, W., J., BLINDER, A., S. Macroeconomics: Principles and Policy. Mason: South-Western Cengage Learning, 2011. ISBN 978-0538453653.BAUMOL, W., J., BLINDER, A., S. Microeconomics: Principles and Policy. Mason: South-Western Cengage Learning, 2010. ISBN 978-1439038994.ARMSTRONG, M., TAYLOR, J. Regional Economics and Policy. Oxford: Wiley-Blackwell, 2000. ISBN 978-0631217138.BALDOCK, J., MANNING , N., VICKERSTAFF, S., MITTON, L. Social Policy. Oxford: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0199570843.VINCUR, P. A KOL. Teória a prax hospodárskej politiky. Bratislava: Sprint, 2007. ISBN 978-80-89085-80-4.SPĚVÁČEK, V. A KOL. Transformace české ekonomiky. Praha: Linde, 2002. ISBN 80-86131-32-7.GERBET, P. Budování Evropy. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0111-7.HOLUB, A. A KOL. Česká ekonomika na cestě do Evropské unie. Praha: VŠE, 2003. ISBN 80-86419-43-6.SOJKA, M. A KOL. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-991-X.HAMERMESH, D. Economics is Everywhere. New York: Worth Publishers, 2011. ISBN 978-1429287753.KLIKOVÁ, CH., KOTLÁN, I. Hospodářská politika. Ostrava: Sokrates, 2006. ISBN 80-86572-04-8.PAULÍK, T. Hospodářská politika. Karviná: SU OPF, 2002. ISBN 80-7248-148-7.SLANÝ, A. A KOL. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-738-3.SPĚVÁČEK, V., VINTROVÁ, R., HÁJEK, M. ŽĎÁSEK, V. Makroekonomický vývoj České republiky v letech 1996-2004. Politická ekonomie, 2006. PAULÍK, T., PELLEŠOVÁ, P. Makroekonomie. Karviná: SU OPF, 2002. ISBN 80-7248-159.KADEŘÁBKOVÁ, A., SPĚVÁČEK, V., ŽÁK, M. Růst stabilita a konkurenceschopnost: aktuální problémy české republiky po vstupu do EU. Praha: Linde, 2004. ISBN 80- 86131-35-1.

Požadavky

Zpracování a obhájení prezentace na aktuální téma, uspěšné absolvování průběžného testu, kombinovaná zkouška.Ostatní studijní zátěž: studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných dané problematice.

Garant

Ing. Eva KOTLÁNOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Ing. Eva KOTLÁNOVÁ, Ph.D.