Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (EVS / PFIL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EVS / PFIL - Filozofie, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášková část1. Zásady práce s filozofickým textem, úvod do Platónova filozofického myšlení2. Výklad běžných představ o spravedlnosti3. Určení spravedlnosti na vzoru městského státu4. Podmínky pro možné zřízení spravedlivého státu. Stát filosofů5. O nespravedlnosti6. Odměna spravedlnostiSeminární část1. Metodická a motivační uvedení do kurzu2. Zákon3. Filozofie4. Poznání5. Pravda6. Myšlení7. Hodnota8. Člověk9. Bytí10. Společnost11. AbsolutnoPřednášková část1. Zásady práce s filozofickým textem, zásady pro práci s filozofickým textem na bázi Platónova díla Ústava. Úvod do Platónova filozofického myšlení.2. Výklad běžných představ o spravedlnostiTři názory na spravedlnost a její užitek.Rozhovor o stáří, cena bohatství pro šťastný život.Co je spravedlnost, definice spravedlnosti, užitek spravedlnosti a nespravedlnosti. Je nespravedlnost silná? Dělá nespravedlnost člověka blaženým?3. Určení spravedlnosti na vzoru městského státuSpravedlnost se musí ukázat jako dobrá sama o sobě. Výchova strážců, nová třída - vládci vybírání ze strážců. Postup při výběru vládců, život a úlohy strážců, výchova a stát. Čtyři základní ctnosti ve státě. Otázky duše. Porovnání spravedlnosti a nespravedlnosti podle jejich užitku.4. Podmínky pro možné zřízení spravedlivého státu. Stát filosofůŽenská otázka. Otázka vládců. Vláda filozofů jako podmínka možnosti spravedlivého státu. Způsobilost filozofů vládnout. Obraz lodě.Idea dobra. Vztahy v oblasti viditelného a myslitelného. Poznávání ve smyslovém světě znázorněné obrazem jeskyně, výklad obrazu jeskyně.5. O nespravedlnostiČtyři hlavní formy špatných ústav. Timokracie a její vznik. Oligarchie a její vznik. Demokracie a její vznik. Tyranie a její vznik. Štěstí a neštěstí spravedlivého a nespravedlivého. Tři důkazy o tom, že nespravedlivý je nešťastný.6. Odměna spravedlnostiOpětovný výklad o poezii. Odměna spravedlivých. Důkaz nesmrtelnosti duše. Odměna spravedlnosti za života, odměna spravedlnosti po smrti, volba životní formy.Seminární část1. Metodická a motivační uvedení do kurzuUvedení do filozofie.2. Zákon, filozofieSpolečné vlastnosti jsoucen. Vlastnosti zákona..3. FilozofieNázory jednotlivých filozofů na to, čím se má filozofie zabývat. Odlišení filozofie od ostatních věd. Oblasti, ve kterých je jasná hranice mezi speciální vědou a filozofií. Pohled na filozofii očima významných filozofů.4. PoznáníGorgias z Leontin a dopad jeho názorů na oblast lidského poznání. Důvody pochybování Reného Descarta. Skepticismus a možný postoj k němu.5. PravdaOntologická pravda. Logická pravda. Vážné námitky proti nepodmíněnosti pravdy.Pragmatický pojem pravdy. Filozofická nauka tzv. "noetického idealismu". Realistickývýklad pravdy.6. MyšleníMyšlení. Vědecké myšlení. Usuzování. Druhy pravidel, podle kterých usuzování postupuje. Pravděpodobnost z pohledu filozofie. Zásady postoje k vědě.7. HodnotaTři velké skupiny hodnot, které existují v duchovní oblasti. Pozitivistická teorie týkající se hodnocení. Idealistická teorie v nejširším slova smyslu týkající se změny v hodnocení.8. ČlověkFilozofické zkoumání člověka. Vztah filozofie a ostatních věd v oblasti výzkumů člověka. Názory významných filozofů na otázku člověka. Ústřední otázka filozofické vědy o člověku a jak filozofové na tuto otázku odpovídají.9. BytíOntologie, jsoucno a bytí. Názor noetického idealismu na nauku o jsoucnu. Názorpozitivistů na nauku o jsoucnu.10. Společnost absolutnoFilozofie a ostatní vědy ve vztahu k řešení problematiky společnosti.Charakteristika zásadního dialogu o postavení člověka ve společnosti mezi naukou Aristotela a Hegela.11.Pohled filozofie na problém absolutna. Názory "intuicionistů" na problém absolutna. Názory "illacionistů" na problém absolut

Získané způsobilosti

Absolvent předmětu bude způsobilý k filozofické reflexi v duchu prvního pilíře Evropského západního myšlení. Bude způsobilý odkrývat jednotlivé vrstvy jsoucna a bytí. Jsoucna v souladu s filozofickým dílem Martina Heideggera "O pravdě a bytí".

Literatura

FIALA, B. Filozofie a dějiny filozofie. Karviná: OPF SU, 2006. ISBN 80-7248-356-X.PLATÓN. Ústava. Praha: Svoboda - Libertas, 1993. ISBN 80-205-0347-1.MOSER, F. Malá filozofie pro nefilozofy. Olomouc: Votobia, 2005. ISBN 80-7220-214-6.

Požadavky

Podmínkou připuštění ke zkoušce je minimálně 50% účasti na seminářích.