Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Financial Accouting I (FIU / BAFUA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIU / BAFUA - Financial Accouting I, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Podstata účetnictví a jeho legislativní úprava2. Vedení účetnictví a účetní záznamy3. Metodologické prvky účetnictví - 1. část4. Metodologické prvky účetnictví - 2. část5. Hospodářské operace rozvahového a výsledkového typu6. Dlouhodobý majetek - 1. část7. Dlouhodobý majetek - 2. část8. Zásoby a jejich zobrazení v účetnictví9. Finanční účty10. Základní zúčtovací vztahy z obchodního styku v účetnictví11. Směnky v účetnictví12. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění13. Případová studie1. Podstata účetnictví a jeho legislativní úpravaVýznam účetnictví v praxi podnikatelů, právní rámec účetnictví, Směrná účtová osnova pro podnikatele, účtový rozvrh, vymezení účetní jednotky a účetního období, základní principy a zásady, rozsah a sankce při vedení účetnictví.2. Vedení účetnictví a účetní záznamyPovinnosti, principy a zásady vedení účetnictví, rozsah, sankce, účetní záznamy.3. Metodologické prvky účetnictví - 1. částBilanční princip, podvojnost účetních zápisů a souvztažnost účtů, oceňování majetku, inventarizace.4. Metodologické prvky účetnictví - 2. částÚčetní dokumentace - účetní doklady, účetní knihy; účet a soustava účtů.5. Hospodářské operace rozvahového a výsledkového typuOtevření rozvahových účtů a operace rozvahového typu, náklady, výnosy, operace výsledkového typu, zjištění výsledku hospodaření, uzavření rozvahových účtů, účet zisků a ztrát, vztah hospodářského výsledku k rozvaze.6. Dlouhodobý majetek - 1. částCharakteristika dlouhodobého majetku, oceňování v průběhu účetního období a k rozvahovému dni, účtování pořízení dlouhodobého majetku včetně záloh, technické zhodnocení vlastního a najatého majetku.7. Dlouhodobý majetek - 2. částOpotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (morální a fyzické), odpisy a oprávky, účetní a daňové odpisy. Vyřazení dlouhodobého majetku.8. Zásoby a jejich zobrazení v účetnictvíCharakteristika a klasifikace zásob, oceňování zásob při jejich pořízení a vyskladnění, způsoby účtování zásob, zálohy na pořízení zásob, inventarizace zásob a zúčtování inventarizačních rozdílů.9. Finanční účtyCharakteristika finančních účtů, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (hotovost v pokladně, bezhotovostní převody na běžných účtech, ceniny), rozdíly zjištěné v rámci inventarizace, krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci, krátkodobé cenné papíry a jejich zachycení v účetnictví.10. Základní zúčtovací vztahy z obchodního styku v účetnictvíCharakteristika zúčtovacích vztahů, pohledávky a závazky z obchodního styku, poskytnuté a přijaté provozní zálohy, reklamace.11. Směnky v účetnictvíCharakteristika směnky jako platebního prostředku, základní druhy směnek, podstatné náležitosti dle směnečného zákona, směnky k inkasu a k úhradě, eskont směnek.12. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištěníHrubá mzda, pojistné hrazené na zdravotní a sociální pojištění, nemocenské dávky, zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, srážky ze mzdy a čistá mzda, závazky zaměstnavatelů v oblasti zdravotního a sociálního pojištění hrazené z nákladů, ostatní závazky vůči zaměstnancům a pohledávky za zaměstnanci.13. Případová studiePřípadová studie týkající se dlouhodobého majetku, zásob, finančního majetku, pohledávek a závazků z obchodního styku, směnek, pohledávek a závazků vůči zaměstnancům v účetnictví podnikatelského subjektu.

Získané způsobilosti

Po absolvování předmětu studenti zvládnou základní problematiku účetnictví, tj. aplikovat tzv. účetní myšlení při analýze vlivu konkrétních hospodářských transakcí na strukturu aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, zisku a finanční situaci subjektů ekonomické aktivity. Dále je záměrem předmětu odlišit podstatu a obsah účetnictví od výstupů daňového a manažersky zaměřeného účetnictví.

Literatura

KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Accounting (for the full-time students). Karviná: SU OPF, 2012. ISBN 978-80-7248-741-7.WEETMAN, P. Financial accounting: an introduction. Harlow: Pearson Education, 2013. ISBN 9780273789581.DAVIES, T. Financial accounting. Harlow, England New York: Pearson, 2012. ISBN 978-0-273-72307-3.ELLIOTT, B. Financial accounting and reporting. Harlow: Financial Times/Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0-273-76079-5.

Požadavky

60% aktivní účast na seminářích, průběžný test (min. 70% úspěšnost)

Vyučující

Ing. Beata BLECHOVÁ, Ph.D.Ing. Ivana KOŠTUŘÍKOVÁ, Ph.D.Ing. Iris ŠIMÍKOVÁ, Ph.D.