Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Financial Accouting II (FIU / BAFUB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIU / BAFUB - Financial Accouting II, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Daně v účetnictví - 1. část2. Daně v účetnictví - 2. část3. Poplatky, dotace a kurzové rozdíly v účetnictví4. Přechodné účty aktiv a pasiv5. Leasing v účetnictví6. Základní kapitál a jeho změny7. Ostatní vlastní a cizí kapitál a jeho zobrazení v účetnictví8. Účetní uzávěrkové operace9. Účetní závěrka podnikatelského subjektu10. Základy auditu a výroční zpráva11. Mezinárodní harmonizace účetnictví12. Základní charakteristika konsolidované účetní závěrky13. Případová studie1. Daně v účetnictví - 1. částCharakteristika přímých daní, zachycení daní z příjmů fyzických a právnických osob v účetnictví podnikatele, členění majetkových daní a jejich účtování.2. Daně v účetnictví - 2. částCharakteristika daně z přidané hodnoty, osoby, jež mají povinnost registrovat se jako plátci této daně, daňový závazek či nadměrný odpočet u DPH, charakteristika a účtování spotřebních daní, zúčtování nepřímých daní při tuzemských obchodních operacích a při dovozu.3. Poplatky, dotace a kurzové rozdíly v účetnictvíZákladní charakteristika poplatků, jejich členění a zobrazení v účetnictví, definování dotací a jejich rozdělení do skupin podle příslušných hledisek, podstata kurzových rozdílů, kurzové zisky a ztráty, způsob jejich účtování.4. Přechodné účty aktiv a pasivVýznam a podstata časového rozlišení, druhy účtů, způsob účtování. Dohadné účty aktivní a pasivní, význam a způsob používání.5. Leasing v účetnictvíCharakteristika leasingu a vymezení základních pojmů (akontace, leasingová cena a splátka), operativní a finanční leasing, účtování u nájemce a pronajímatele.6. Základní kapitál a jeho změnyZákladní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, změny základního kapitálu, účtování u kapitálové společnosti a společníků.7. Ostatní vlastní a cizí kapitál a jeho zobrazení v účetnictvíFondy tvořené ze zisku, převedené výsledky hospodaření, pohledávky ke společníkům při úhradě ztráty a závazky při rozdělování zisku, dlouhodobé cizí zdroje (bankovní úvěry, emitované dluhopisy, přijaté zálohy, směnky k úhradě a ostatní dlouhodobé závazky, rezervy), účet individuálního podnikatele.8. Účetní uzávěrkové operaceVymezení základních uzávěrkových operací, povinnosti k rozvahovému dni, předpoklady současného účetnictví, výpočet a zúčtování daně z příjmů, uzavření účetních knih, zajištění bilanční kontinuity.9. Účetní závěrka podnikatelského subjektuCharakteristika účetní závěrky a její druhy, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu.10. Základy auditu a výroční zprávaPodstata auditu a auditorské činnosti, základní auditorské postupy, osoba auditora, zpráva a výrok auditora a jejich informační funkce, výroční zpráva, její obsah a forma, vyhotovení, schválení a zveřejnění.11. Mezinárodní harmonizace účetnictvíVýznam a podstata mezinárodní harmonizace účetnictví, formy mezinárodní harmonizace účetnictví (Direktivy Rady Evropského společenství, Všeobecně uznávané účetní zásady, Mezinárodní standardy finančního výkaznictví).12. Základní charakteristika konsolidované účetní závěrkyPodstata, obsah a cíle konsolidace, jejich vyjádření v účetních výkazech, konsolidovaná a konsolidující účetní jednotka, konsolidační celek a základní konsolidační pravidla, metody konsolidace.13. Případová studiePřípadová studie týkající se přímých a nepřímých daní, poplatků, dotací a kurzových rozdílů, časového rozlišení a dohadných položek, leasingu, vlastních a cizích zdrojů v účetnictví podnikatelského subjektu.

Získané způsobilosti

Po absolvování předmětu studenti zvládnou účtování přímých i nepřímých daní, poplatků, dotací a kurzových rozdílů, dále problematiku časového rozlišení, kapitálových účtů a dlouhodobých závazků. Snahou je rovněž pomoci studentům pochopit problematiku leasingu a jeho zachycení v účetnictví, rozumět obsahu a vypovídací schopnosti účetní závěrky a zveřejňovaných informací finančního účetnictví, jakož i získat základní znalosti o procesu mezinárodní harmonizace účetnictví.

Literatura

KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Accounting (for the full-time students). Karviná: SU OPF, 2012. ISBN 978-80-7248-741-7.WEETMAN, P. Financial accounting: an introduction. Harlow: Pearson Education, 2013. ISBN 9780273789581.DAVIES, T. Financial accounting. Harlow, England New York: Pearson, 2012. ISBN 978-0-273-72307-3.ELLIOTT, B. Financial accounting and reporting. Harlow: Financial Times/Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0-273-76079-5.

Požadavky

60% aktivní účast na seminářích, průběžný test (min. 70% úspěšnost), ústní zkouška

Vyučující

Ing. Beata BLECHOVÁ, Ph.D.Ing. Ivana KOŠTUŘÍKOVÁ, Ph.D.Ing. Iris ŠIMÍKOVÁ, Ph.D.