Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Daně a daňová politika (FIU / BPDDP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIU / BPDDP - Daně a daňová politika, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Daně a daňová politika přednášky Neznámý 18.05.2018 01:00 17
Daně a daňová politika- nejčastější teorie na zkoušce Neznámý 18.05.2018 01:00 6

Další informace

Obsah

1. Úvod do problematiky teorie daní. Klasifikace daní a jejich geneze, základní pojmy v oblasti zdaňování2. Soustava veřejných příjmů a úloha daní v rámci fiskální politiky státu. Daně a rozpočet v ČR, základní právní normy3. Teorie daní z důchodů, osobní důchodová daň a zdanění příjmů fyzických osob v ČR, základ daně a jeho úprava4. Postavení sociálního zabezpečení jakožto příjmu veřejného rozpočtu, veřejné zdravotní pojištění5. Zdanění příjmů ze závislé činnosti a veškeré související aspekty6. Zdanění příjmů z podnikání fyzických osob7. Rodinné podnikání, varianty řešení a optimalizace daňového zatížení8. Příjmy z pronájmů, příjmy z příležitostných činností a příjmy z kapitálového majetku, jejich charakteristika a praktická realizace9. Zdanění příjmů právnických osob10. Úprava základu daně a stanovení daně11. Uznané daňové náklady ve vazbě na účetní náklady firmy12. Uplatnění investičních výhod, darů a slev při stanovení daně z příjmů fyzických osob a právnických osob13. Koncepce reformy veřejných financí - vývojové trendy v oblasti zdanění, mezinárodní harmonizace daňových systémů1. Charakteristika veřejného rozpočtu, úvěrové a neúvěrové příjmy. Redistribuční, alokační a stabilizační funkce daňových výnosů. Klasifikace daní. Vývoj daní a historie zdaňování.2. Daňová politika jako součást fiskální politiky státu a její vliv na ekonomický a sociální rozvoj. Úloha daní v České republice na příkladu rozpočtové soustavy. Vybrané ukazatele měření daní a daňového zatížení. Vývoj daní na území dnešní České republiky, teoretické vymezení daně a současná právní úprava v České republice.3. Vymezení zdanitelného důchodu. Odpočitatelné položky. Slevy na dani.Efektivní daňová sazba. Imputovaný důchod. Progresivní forma zdaněni, klouzavá progrese a existence daňových pásem, lineární jednotná daň, rovná daň.4. Systémy sociálního zabezpečení, důvod zařazení do daňových systémů států, výnos z těchto příspěvků. Systém zdravotního pojištění, jeho charakteristika a význam. Provázanost se zdaněním příjmů fyzických osob. Zavedení stropů sociálního pojistného.5. Daň z příjmů fyzických osob se zaměřením na závislou činnost. Metodika výpočtu záloh, roční zúčtování záloh, daňové a pojistné režimy, explikace systému uplatňování nezdanitelných částí základu daně.6. Zdanění příjmů z podnikání fyzických osob, příjmy z podnikání v zemědělství, ze živností (návaznost na živnostenský zákon), příjmy z jiného podnikání dle zvláštních předpisů apod., zásady uplatňování výdajů procentem.7. Rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby, rodinné podnikání. Praktická aplikace legislativních ustanovení.8. Příjmy z pronájmů, z příležitostných činností, z kapitálového majetku, charakteristika a praktická realizace, konkrétní aplikace odčitatelných položek u fyzických osob (sociální aspekt).9. Vývoj zdanění firem v ČR. Mechanismus fungování daně, návaznost na obchodní zákoník. Obchodní společnosti jako forma podnikání.10. Daň z příjmů právnických osob, odčitatelné položky, dary a slevy na dani, jejich charakteristika, význam a praktické využití. Odlišná pravidla zdanění fyzických a právnických osob.11. Specifika daňových a nedaňových nákladových položek, opravné položky, daňové aspekty leasingových operací, odpisování aktiv apod.12. Konkretizace uplatnění položek odčitatelných ze základu daně a slev na dani při stanovení daně z příjmů fyzických osob a právnických osob (sociální aspekt).13. Proces sbližování daňových systémů, charakteristika a význam, harmonizace přímých daní, harmonizace nepřímých daní a jejich vzájemná vazba.

Získané způsobilosti

Student získá znalosti a dovednosti v souvislosti s daňovým systémem ČR a jeho fungování a postavení v rámci veřejných rozpočtů. Je schopem stanovit základ daně a aplikovat postup výpočtu daně, včetně posouzení daňového zatížení daňových subjektů.

Literatura

JANOUŠKOVÁ, J., Š. SOBOTOVIČOVÁ a I. KOŠTUŘÍKOVÁ. Daně a daňová politika ČR. Karviná: SU OPF., 2014. ISBN 978-80-7248-978-7.JANOUŠKOVÁ, J. Daně a daňová politika. Studijní opora. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-653-3.Daňové zákony a předpisy související - v aktuálním znění. JANOUŠKOVÁ, J. Osobní důchodová daň. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-698-4.JANOUŠKOVÁ, J. Taxes and tax policy. Personal income tax. Karviná: SU OPF v Karviné, 2012. ISBN 978-80-7248-765-3.KOUT, P. Cvičné příklady - Daně. Sborník příkladů. Praha: Institut certifikace účetních, 2013. ISBN 978-80-86716-93-0.KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-574-8.VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. Praha: VOX, 2014. ISBN 978-80-87480-23-6.Taxation Trends in the European Union. 2013. Vybrané články z odborných časopisů.

Požadavky

60% aktivní účast na seminářích, průběžný test (min. 70% úspěšnost), kombinovaná zkouška

Garant

Doc. Ing. Jana JANOUŠKOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Doc. Ing. Jana JANOUŠKOVÁ, Ph.D.Ing. Ivana KOŠTUŘÍKOVÁ, Ph.D.Ing. Šárka SOBOTOVIČOVÁ, Ph.D.