Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční analýza (FIU / BPFAN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIU / BPFAN - Finanční analýza, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Finanční analýza2. Nástroje finanční analýzy3. Informační zdroje finanční analýzy4. Cash flow - I.5. Cash flow - II.6. Analýza rentability7. Další ukazatelé poměrové analýzy8. Hodnocení a srovnávání ukazatelů9. Souhrnné indexy hodnocení10. Bankrotní modely11. Případová studie - I.12. Případová studie - II.13. Případová studie - III.1. Finanční analýzaHodnocení finanční situace firmy. Finanční informace o podniku. Postavení finanční analýzy v rámci finančního řízení firmy.2. Nástroje finanční analýzyFinančně účetní informace. Metodika finanční analýzy. Finanční výkazy. Horizontální a vertikální analýza rozvahy - hodnocení jednotlivých rozvahových položek.3. Informační zdroje finanční analýzyHorizontální analýza výkazu zisku a ztrát. Hodnocení vlivu změn jednotlivých položek finančních výkazů na další metody finanční analýzy.4. Cash flow - I.Charakteristika cash flow, cash flow ve vztahu k rozpočtování příjmů a výdajů, cash flow při hodnocení investičního záměru.5. Cash flow - II.Horizontální analýza výkazu cash flow a jeho vztah k dalším metodám finanční analýzy.6. Analýza rentabilityKonstrukce poměrových ukazatelů rentability . Jejich postavení v rámci hodnocení finanční situace firmy. Hodnocení jednotlivých ukazatelů rentability a jejich návaznost na analýzu rizika7. Další ukazatele poměrové analýzyUkazatele likvidity, aktivity, zadluženosti a jejich praktická aplikace. Vliv těchto poměrových ukazatelů na řízení finanční situace firmy, jejich vzájemná provázanost a provázanost s poměrovými ukazateli rentability, zejména při interperetaci napočítaných hodnot.8. Hodnocení a srovnání jednotlivých ukazatelůSrovnání ukazatelů v čase, s obdobnými firmami, s údaji za odvětví, s plánem, s expertními odhady. Využití různých metod hodnocení vypočítaných ukazatelů.9. Souhrnné indexy hodnoceníIndexy hodnocení jednotlivých společností - využití jednočíselných charakteristik při hodnocení finančního zdraví firmy. Bonitní modely.10. Bankovní modelyBankrotní modely - predikce finanční tísně. Možnosti využití těchto modelů při finanční analýze v podmínkách České republiky.11. Případová studie - I.Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu.12. Případová studie - II.Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu.13. Případová studie - III.Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu.

Získané způsobilosti

Schopnost práce s finančními výkazy, schopnost vyhodnotit finanční situace firmy, schopnost vyhledávat a vyhodnocovat interní i externí data v kontextu hodnocení finanční situace firmy

Literatura

LUNDHOLM, R., SLOAN, R. Equity valuation and analysis. 2007. ISBN 007-310026-9.PENMAN, H. S. Financial statement analysis and security valuation. New York, 2007. ISBN 007-125432-3.GRÜNWALD, R., TERMER, T., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování. Praha: VŠE, 1999. RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele a využití v praxi. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1386-1.Růčková, P. Finanční analýza. Pro distanční formu studia. Karviná, 2014. ISBN 978-80-7510-024-5.KEASEY, K., THOMPSON, S., WRIGHT, M. Corporate Governance. Cornwall, 1999. ISBN 1-85898-871-3.KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. Praha: C.H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-802-9.JINDŘICHOVSKÁ, I., BLAHA, Z. S. Podnikové finance. Praha: Management Press, 2001. KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví I. Praha: Polygon, 1998. KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví II. Praha: Polygon, 1998. KOLB, R W., RODRÍGUEZ, R J. Principles of Finance. Toronto, 1992. ISBN 0-669-27384-8.WHITE, G., SONDHI, AC., FRIED, D. The Analysis and Use of Financial Statements. New York: John Wiley & sons, 1998. ISBN 0-471-11186-4.

Požadavky

Povinná účast na seminářích 25 %.Seminární práce, diskuze, průběžný test, závěrečná písemná zkouška.

Garant

Ing. Petra RŮČKOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Ing. Petra RŮČKOVÁ, Ph.D.