Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance neziskového sektoru (FIU / BPFNS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIU / BPFNS - Finance neziskového sektoru, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Charakteristika neziskového sektoru2. Historie vzniku neziskového sektoru3. Nadace a nadační fondy4. Finanční řízení nestátních neziskových organizací (NNO)5. Fundraising6. Dobrovolnictví7. Účetní aspekty NNO8. Daně NNO9. Veřejné zdroje financování a zdroje z fondů Evropské unie10. Samofinancování11. Společenská odpovědnost1. Charakteristika neziskového sektoruRozdíl mezi ziskovým a neziskovým sektorem, mezi veřejným a soukromým sektorem. Typy nestátních neziskových organizací dle poskytovaných služeb, dle platné české legislativy.2. Historie vzniku neziskového sektoruPrvopočátky utváření občanské společnosti. Příklad římského práva, Francie. Vývoj neziskových organizací na území České republiky před rokem 1989 a po tomto roce až do současnosti.3. Nadace a nadační fondyVznik, činnost, účel, organizační struktura, fungování nadací a nadačních fondů. Nadační investiční fond. Příklady nadací a nadačních fondů, struktura nadačních darů a příspěvků.4. Finanční řízení nestátních neziskových organizací (NNO)Činnosti spadající do finančního řízení NNO, různé pohledy na finanční řízení NNO, finanční plánování, organizování, rozpočtování, investování v NNO.5. FundraisingZákladní pojmy. Osoba fundraisera. Fundraising jako součást strategie NNO. Variabilita potřeby fundraisingu vzhledem k vývojovým fázím organizace. Metody a způsoby fundraisingu.6. FundraisingFundraisingový plán. Metody využívané při tvorbě fundraisingového plánu: SWOT analýza, finanční analýza - analýza pěti partnerů, Bostonská matice, STEEP analýza.7. DobrovolnictvíDefinice dobrovolnické práce dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě ve znění a o změně některých zákonů. Nepřímý zdroj financování pro NNO. Práce s dobrovolníky. Podmínky jejich práce. Výhody a nevýhody, úskalí.8. Účetní aspekty NNOÚčetní osnova, účetní směrnice, účetnictví ve zjednodušené podobě. Členění nákladů a výnosů pro daňové účely.9. Daně NNODaň z příjmu fyzických osob. Daň z příjmu právnických osob. Daň darovací, dědická, z převodu nemovitostí. DPH, silniční daně. Předmět daně, splatnost, sazba daně.10. Veřejné zdroje financování a zdroje z fondů Evropské uniePoskytovatelé dotací a grantů. Výhody nevýhody vázaných financí. Podmínky získání. Náležitosti projektů. Psaní žádostí. Objem poskytovaných prostředků. Podporované oblasti. Grantové agentury a jejich činnost.11. SamofinancováníDruhy samofinancování. Podmínky podnikatelských aktivit NNO. Připravenost organizace.12. SamofinancováníPodnikatelský záměr. Studie proveditelnosti. Analýza bodu zvratu.13. Společenská odpovědnostFilantropie, firemní filantropie, altruismus, Maslowova pyramida. Spolupráce ziskového a neziskového sektoru. Top Filantrop.

Získané způsobilosti

Studenti získají přehled o financování nestátních neziskových organizací, seznámí se s výhodami a nevýhodami jednotlivých zdrojů. Budou schopni analyzovat finanční portfolio zdrojů financování vedoucí k tvorbě fundraisingového plánu.

Literatura

SALAMON, L.M., ANHEIER, H.K. Defining the Nonprofit Sector: A Cross-National analysis. Baltimore, 1997. ISBN 07190049024.BRAY, I. Effective Fundraising for Nonprofits. California: Delta Printing Solutions, 2010. NOVOTNÝ, J. a kol. Ekonomika a řízení neziskových organizací: (zejména nevládních organizací). 1. vyd. Praha: VŠE, 2004. ISBN 80-245-0792-7.HALTOFOVÁ, P. Finance neziskového sektoru. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-726-4.ŠKARABELOVÁ, S. A KOL. Když se řekne nezisková organizace.. Brno: ESF MU, 2002. ISBN 80-210-3031-3.LEDVINOVÁ, J. Money, Money, Everywhere. 1997. DVOŘÁK , T. Nadace a nadační fondy. Praha : ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-292-1.KOČÍ, P., KABELOVÁ, K., AUJEZDSKÝ, J., LERCHOVÁ, S., NÁHLOVSKÁ, J. Nevýdělečné organizace 2009. Praha : ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-415-4.RŮŽIČKOVÁ, R. Neziskové organizace - vznik, účetnictví, daně. Olomouc: ANAG, 2009. ISBN 978-80-7263-538-2.REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: Ekopress, 2001. ISBN 80-86119-41-6.Příslušné zákony vztahující se k nestátnímu neziskovému sektoru. HUMMEL, J. M. Starting and Running a Nonprofit Organization. London, 2004. ISBN 0-8166-2777-0.FRIČ, P. Activities and Needs of Non - Profit Organizations in the Czech Republic. Praha, 1999. ISBN 80-902284-3-7.CROWTHER, D. and G. ARAS. Corporate social responsibility. Neziskovky.cz. Časopisecké články z: časopisu Svět neziskovek, aktuality a zprávy z webových stránek: http://www.e-cvns.cz, www.neziskovky.cz. FRIČ, P. a kol. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice. Praha : AGNES, 2001. DOLEŽALOVÁ, A. Ekonomie, filantropie, altruismus. Úvod do studia. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1471-0.GEMI. Guide to Successful Corporate-NGO Partnerships. 2008. KOHOUT, P. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Praha: GRADA Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3315-9.DALECLÍ, K., HOLEČEK, P. Investování a finanční management neziskových organizací. Praha : Fórum dárců, 2007. MÜLLER, J. Kapitalizace českých nadací. Praha : Fórum dárců, 2002. ADAMEC, J., DRAHOTSKÝ, D., FROLÍK, P. Kodex bezpečného investování. Praha: Fórum dárců, o.s., 2006. ŠKARABELOVÁ, S. Marketing ve veřejném sektoru. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005. AMERICA, R. F. Philanthropy and EconomicDevelopment: Contributi-ons in Economics and Economic History Series. Westport, 1995. ISBN 0-313-28809-7.BARTOŠOVÁ, Z. Průvodce firemní filantropií. Praha, 2005. ISBN 80-902965-5-6.HYÁNEK, V., ŠKARABELOVÁ, S.,ŘEŽUCHOVÁ, M. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2005. ISBN 80-239-5262-5.ASONGU, J. J. Strategic Corporate Social Responsibility in Practice. Lawrenceville, 2007. ISBN 978-0-9797976-0-6.CARROLL, A. B. The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders. 1991.

Požadavky

Povinná účast na seminářích 25 %.Seminární práce, skupinová práce, průběžný test, závěrečná písemná zkouška.

Garant

Ing. Irena SZAROWSKÁ, Ph.D.

Vyučující

Ing. Irena SZAROWSKÁ, Ph.D.