Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Nákladové účetnictví (FIU / BPNUC)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIU / BPNUC - Nákladové účetnictví, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Nákladové účetnictví testík Neznámý 18.05.2018 01:42 7
Nákladové účetnictví testovky Neznámý 18.05.2018 01:42 4

Další informace

Obsah

1. Úvod do nákladového účetnictví, vztah finančního, daňového, nákladového a manažerského účetnictví2. Organizace účetních informací finančního a nákladového účetnictví3. Vymezení základních pojmů4. Členění nákladů5. Návratnost nákladů6. Informační nástroje pro řízení po linii výkonů7. Kalkulační systém a jeho využití v řízení8. Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit9. Účetní informace pro řízení po linii odpovědnosti10. Řízení po linii odpovědnosti11. Postavení rozpočtu nákladů v systému plánů a rozpočtů12. Členění, sestavení a kontrola rozpočtů13. Metoda standardních nákladů a výnosů1. Úvod do nákladového účetnictví, vztah finančního, daňového, nákladového a manažerského účetnictví- Základní terminologie, rozdíly v obsahu, pojetí a časové orientaci- Dosavadní vývoj nákladového a manažerského účetnictví, vazba mezi nákladovým a manažerským účetnictvím2. Organizace účetních informací finančního a nákladového účetnictví- Jednookruhová a dvouokruhová organizace účetních informací- Zobrazení a oceňování vnitropodnikových výkonů v účetnictví3. Vymezení základních pojmů- Pojetí nákladů a výnosů ve finančním a nákladovém účetnictví- Základní pojmy (efektivnost, účinnost, hospodárnost, kritéria měření, využití v hodnotovém řízení, kalkulačně-výkonové, odpovědnostní účetnictví)4. Členění nákladů- Druhové členění, náklady podle místa vzniku a podle odpovědnosti, druhotné náklady- Účelové členění nákladů (technologické náklady a na obsluhu a řízení, jednicové a režijní)- Přímé a nepřímé náklady, členění nákladů ve vztahu k objemu činnosti, základní přístupy členění nákladů na variabilní a fixní, využité a nevyužité fixní náklady5. Návratnost nákladů- Vztah mezi náklady, objemem a ziskem při krátkodobém rozhodování, citlivost jednotlivých činitelů- Omezení použití rozboru nákladů, objemu výkonů a zisku6. Informační nástroje pro řízení po linii výkonů- Úloha kalkulace v řízení nákladů, výnosů a zisku, vymezení základních kalkulačních pojmů (metoda, předmět, obsah kalkulace, základní vztah k rozpočtu a účetnictví)- Přiřazování nákladů předmětu kalkulace, metody kalkulace, alokační fáze kalkulace plných a variabilních nákladů, kalkulace příspěvku na úhradu, překročená a nedostatečná úhrada fixních nákladů, vypovídací schopnost, měření hospodářského výsledku s využitím kalkulace plných a variabilních nákladů7. Kalkulační systém a jeho využití v řízení- Propočtová, operativní, plánová, výsledná kalkulace- Vliv konkrétních podmínek tvorby výkonů na zjišťování skutečných nákladů výkonů (prostá, stupňová, fázová, zakázková metoda, metoda sdružených výkonů)8. Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit- Obecná východiska kalkulace zpracované metodou ABC- Přednosti a omezení metody, možnosti využití metody v praxi9. Účetní informace pro řízení po linii odpovědnosti- Funkce odpovědnostního účetnictví, strukturální, plánovací a kontrolní předpoklady účinnosti odpovědnostního řízení10. Řízení po linii odpovědnosti- Využití hodnotových informací v odpovědnostním řízení, střediskové náklady- Vnitropodnikové ceny a jejich vazba na střediskové výnosy, vnitropodnikový výsledek hospodaření,aplikace peněžních toků v řízení odpovědnostních středisek11. Postavení rozpočtu nákladů v systému plánů a rozpočtů- Cíle, funkce a tvorba rozpočtů, tvorba plánu a rozpočtu firmy jako celku- Dílčí rozpočty a jejich transformace na nižší úrovně, řízení režijních nákladů12. Formy, sestavení a kontrola rozpočtů- Klasifikace a technika sestavení rozpočtů- Kontrola plnění rozpočtu13. Metoda standardních nákladů a výnosů- Pojetí a cíle metody standardních nákladů, typy standardů a odchylek od standardů- Zvláštnosti a využití metody standardních nákladů při řízení režijních nákladů- Centralizace a decentralizace v odpovědnostním řízení.

Získané způsobilosti

Studenti se seznámí s podstatou a odlišností účetních informací pro řízení po linii výkonů (kalkulačně-výkonové účetnictví), řízení po linii odpovědnosti (odpovědnostní účetnictví) a řízení procesů (procesní účetnictví). Získají vědomosti o základních nástrojích hodnotového řízení - systému kalkulací, rozpočtů a vnitropodnikových cen a jeho následné aplikaci získaných poznatků v odpovědnostním hodnotovém řízení, ve využití metody standardních nákladů a výnosů (tzv. Standard Costing), a to ve dvou základních podobách - Absorption Costing a Variable Costing.

Literatura

BRAGG, S. M. Cost accounting fundamentals: essential concepts and examples. Centennial, Colorado: Steven M. Bragg, 2012. ISBN 978-0-9800699-9-0.KRÁL, B. A KOL. Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8.FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, a.s., 2007. ISBN 978-80-7357-299-0.VALICOVÁ, A. Nákladové účetnictví. Karviná: SU OPF, 2011. VANDERBECK, E. J. Principles of cost accounting. [Masdon, Ohio?]: South Western/Cengage Learning, 2013. ISBN 978-1-133-18788-2.SCHROLL, R., KRÁL, B., JANOUT, J., FIBÍROVÁ, J. Manažerské účetnictví. Praha: Bilance, 2005. ISBN Bez ISBN.CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (LONDON). Manažerské účetnictví: oficiální terminologie = Management accounting: official termin. Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-86395-43-X.ŠOLJAKOVÁ, L. Nákladové účetnictví v příkladech a úlohách. Praha: Oeconomika, 2007. ISBN 978-80-245-1172-6.Odborné časopisy: Účetnictví, Účetnictví v praxi, Účetní poradenství, Finanční zpravodaj, Metodické aktuality Svazu účetních. FIBÍROVÁ, J. Reporting: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0066-2.

Požadavky

60% aktivní účast na seminářích, průběžný test (min. 70 % úspěšnost), kombinovaná zkouška

Garant

Doc. Dr. Ing. Jaromír LAZAR

Vyučující

Doc. Dr. Ing. Jaromír LAZAR