Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku B (FIU / KFPB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIU / KFPB - Finance podniku B, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Integrace firemFormy integrace firem a jejich finanční aspekty. Fúze. Převzetí. Odhad ekonomických zisků a nákladů při fúzi. Průběh fúzí. Taktiky při fúzích. Fúze a ekonomika. Holding.2. Vznik a definice korporací.Vznik a definice jednotlivých forem podnikové organizace, faktory vzniku korporací, výhody a nevýhody korporace jako formy podnikání,, právní úprava korporací s důrazem na specifika v EU, vymezení pojmu koncern a holding.3. Vymezení pojmů ovládání korporace, jeho význam, vymezení finančních systémů arozdíly ve smluvních vztazích. Rozdělení finančních systémů na financování orientované na kontrolu a tzv. volné financování; rozdíly ve smluvních vztazích.4. Stanovení optimální kapitálové struktury a základní metody oceňování korporací.Stanovení optimální kapitálové struktury v různých typech korporací, vzory financování korporací v jednotlivých zemích, oceňování společností.5. Modely ovládání korporací.Modely ovládání korporací, srovnání anglosaského modelu a kontinentálně-evropského modelu, vymezení rozdílů při zabezpečování podnikové kontroly, uspořádání podle firemního práva a ostatní regulační mechanismy v jednotlivých modelech (antimonopolní zákony, daňové a účetní zákony, zákony regulující akvizice a fúze, zákony regulující vlastnické podíly jednotlivých typů investorů, atd.).6. Úloha banky a kapitálové trhy při ovládání korporací.Kapitálový trh jako nástroj kontroly společnosti, definování převzetí, akvizice a fúze, způsoby nepřátelských převzetí, techniky jejich financování a způsoby obrany, klady a zápory převzetí. Právní restrikce bank při investování ve vybraných zemích, způsoby ovládání korporací bankami, klady a zápory role bank jako aktivních investorů, ostatní formy institucionálních investorů a jejich vliv na ovládání korporací.7. Mezinárodní srovnání vzorů ovládání a financování korporací na příkladech USA, Japonska, Německa a Velké Británie.Empirické poznatky soudobé finanční ekonomie, klady a zápory jednotlivých modelů financování a ovládání korporací, pokus o definování optimálního modelu.8. Specifika ovládání a financování korporací v České republice.Analýza financování a ovládání akciových společností v České republice.9. Příprava rozvojových projektů.Identifikace podnikatelských příležitostí (opportunity study). Předběžná technicko-ekonomická studie (pre-feasibility study). Technicko-ekonomická studie (feasibility study). Investiční fáze. Provozní fáze.10. Zpracování žádosti o finanční zdrojeElektronické žádosti. ELZA. Benefit. Povinné přílohy a dokumenty.11. Analýza nákladů a přínosů (CBA)Cíle a rozsah analýzy. Klasifikace nákladů a přínosů. Metody hodnocení návratnosti investic - manažerské aspekty. Kriteria hodnocení.12. Financování projektůZásady vícezdrojového financování. PPP - private public partnership. Podpůrné finanční nástroje v podmínkách ČR a EU (podpory podnikání, strukturální fondy, sociální fond).13.Best practices a case studiesPříklady rozvojových projektů z Moravskoslezského regionu a ČR. Příklady využití strukturálních fondů EU.

Získané způsobilosti

Předmět posiluje a prohlubuje způsobilosti získané ve Financích podniku A. U studentů prohlubuje znalost manažerských prvků v rozhodování v procesu fúzí a akvizicí a dále v oblasti řízení projektů a využívání externích finančních zdrojů.

Literatura

ROUBÍČEK, L. Corporate governance. Správa a řízení společností. Ostrava: VŠB-TU, 1998. ISBN 80-7078-592-6.LEVY, H., SARNAT, M. Kapitálové investice a finanční rozhodování. Praha: Grada Publishing,, 1999. ISBN 80-7169-504-1.MAŘÍK, M. Koupě podniku jako součást podnikové strategie. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-558-1.KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. Praha: C.H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-802-9.CHVALOVSKÝ, V. Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať. Praha: Aspi, 2005. ISBN 80-7357-085-8.EMERY, DR., FINNERTY, JD., STOWE, JD. Corporate Financial Management. Pearson Education, Inc., 2004. ISBN 0-13-083226-X.MUSÍLEK, P. Finanční trhy: Instrumenty, instituce a management. Praha: VŠE, 1994. ISBN 80-7079-726-6.GAUGHAN, PA. Mergers, Acquistitions and Corporate Restructurings. Inc: J.Wiley, 1996. ISBN 0-471-13145-8.MACHOŇ, L., VALACH, J. Právní formy podnikání a některé otázky finančního řízení ve vyspělých průmyslových zemích. Praha: VŠE,, 1991. ISBN 80-7079-661-8.KRAJČÍK, V. Projektový management - příprava a řízení projektu. Ostrava:Vysoká škola podnikání, 2006. BREALEY, RA., MYERS, SC. Teorie a praxe firemních financí. Praha: East Publishing, 1999. ISBN 80-85605-24-4.

Požadavky

Průběžný test, závěrečná písemná zkouška.

Garant

Ing. Michaela ROUBÍČKOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Ing. Michaela ROUBÍČKOVÁ, Ph.D.