Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční analýza (FIU / PFAN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIU / PFAN - Finanční analýza, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Finanční analýzaHodnocení finanční situace firmy. Finanční informace o podniku.Postavení finanční analýzy v rámci finančního řízení firmy.2. Nástroje finanční analýzyFinančně účetní informace. Metodika finanční analýzy. Finanční výkazy. Horizontální a vertikální analýza rozvahy - hodnocení jednotlivých rozvahových položek.3. Informační zdroje finanční analýzyHorizontální analýza výkazu zisku a ztrát. Hodnocení vlivu změn jednotlivých položekfinančních výkazů na další metody finanční analýzy.4. Cash flow - I.Charakteristika cash flow, cash flow ve vztahu k rozpočtování příjmů a výdajů, cash flow při hodnocení investičního záměru.5. Cash flow - II.Horizontální analýza výkazu cash flow a jeho vztah k dalším metodám finanční analýzy.6. Analýza rentabilityKonstrukce poměrových ukazatelů rentability . Jejich postavení v rámci hodnocení finanční situace firmy. Hodnocení jednotlivých ukazatelů rentability a jejich návaznost na analýzu rizika7. Další ukazatele poměrové analýzyUkazatele likvidity, aktivity, zadluženosti a jejich praktická aplikace. Vliv těchto poměrových ukazatelů na řízení finanční situace firmy, jejich vzájemná provázanost a provázanost s poměrovými ukazateli rentability, zejména při interperetaci napočítaných hodnot.8. Hodnocení a srovnání jednotlivých ukazatelůSrovnání ukazatelů v čase, s obdobnými firmami, s údaji za odvětví, s plánem, s expertními odhady. Využití různých metod hodnocení vypočítaných ukazatelů.9. Souhrnné indexy hodnoceníIndexy hodnocení jednotlivých společností - využití jednočíselných charakteristik při hodnocení finančního zdraví firmy. Bonitní modely.10. Bankovní modelyBankrotní modely - predikce finanční tísně. Možnosti využití těchto modelů při finančníanalýze v podmínkách České republiky.11. Případová studie - I.Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu.12. Případová studie - II.Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu.13. Případová studie - III.Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu.

Získané způsobilosti

Student po absolvování předmětu se naučí číst finanční výkazy, vyhledávat adekvátní informace pro zpracování finanční analýzy, zvládne zpracovat finanční analýzu nejen z hlediska propočtového, ale také z hlediska čtení výsledků finanční analýzy.

Literatura

GRÜNWALD, R., TERMER, T., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování. Praha: VŠE, 1999. RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2005. ISBN 80-7248-299-8.RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele a využití v praxi. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1386-1.KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. Praha: C.H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-802-9.JINDŘICHOVSKÁ, I., BLAHA, Z. S. Podnikové finance. Praha: Management Press, 2001. KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví I. Praha: Polygon, 1998. KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví II. Praha: Polygon, 1998.

Požadavky

Povinná účast na seminářích 25 %, seminární práce, diskuze, průběžný test, závěrečná písemná zkouška

Garant

Ing. Petra RŮČKOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Ing. Petra RŮČKOVÁ, Ph.D.