Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a pojistná matematika A (FIU / PFMA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIU / PFMA - Finanční a pojistná matematika A, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Historie finanční i pojistné matematikyKam až zasahují počátky finanční matematiky. Aspekty vzniku finanční matematiky. Změny názvu této matematické aplikace. Počátky vzniku pojistné matematiky. Vývoj této aplikace jako vědní disciplíny v závislosti na historii.2. Základní pojmy finanční a pojistné matematikyObsah a vysvětlení pojmů finanční operace, úrok, kapitál, důchod, úroková míra, míra zisku. Faktory, které ovlivňují úrokovou míru.3. Matematické pojmyZopakování matematických pojmů a jejich uvedení do souvislosti s finanční matematikou. Procentový počet. Funkce, především pak lineární, exponenciální a logaritmická. Aritmetický, geometrický a harmonický průměr jako základ matematické statistiky. Posloupnosti a řady, především pak aritmetické a geometrické.4. Jednoduché úrokováníÚrok, úrokovací období. Metody úrokování. Typy úrokování, jejich klasifikace. Úrokové číslo, úrokový dělitel a jejich použití. Základní rovnice jednoduchého úročení. Diskont.5. Krátkodobé cenné papíryVysvětlení pojmu krátkodobý cenný papír. Příklady a definice těchto cenných papírů. Směnka, eskont a bankovní akcept, pokladniční poukázka, depozitní certifikát, běžný účet a kontokorentní úvěr, skonto a aplikace výpočtů.6. Složené úrokováníZákladní rovnice složeného úrokování. Porovnání jednoduchého a složeného úrokování. Výpočet doby splatnosti při složeném úrokování, stejně jako současné hodnoty a úrokové míry.7. Úroková míraVysvětlení pojmu úroková míra,s nímž jsou spojeny pojmy další, jako je efektivní úroková míra, úroková intenzita, reálnou úrokovou míra, nominální úroková míra, reálná úroková míra, míra inflace, časová hodnota peněz. Vzájemný matematický vztah mezi těmito pojmy a výpočty.8. SpořeníPojem spoření a jeho klasifikace. Výpočty pro spoření krátkodobé a dlouhodobé, polhůtní i předlhůtní. Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření, podmínky pro aplikaci.9. DůchodyPojem důchod a jeho klasifikace. Výpočty pro důchod bezprostřední, odložený i věčný, ale taky předlhůtní a polhůtní. Důchod dočasný a důchod věčný. Výpočty pro všechny typy důchodů.10. Časová hodnota penězVysvětlení pojmů daň z příjmu, daňová sazba, odpisy. Základní pojmy investičního rozhodování. Hodnotová rovnice, současná hodnota a vnitřní míra výnosnosti.11. Dlouhodobé cenné papíryVysvětlení pojmů obligace, dluhopis, akcie, konzola, rendita, durace, dividenda, průměrná doba splatnosti, cena a kurz obligace, cena a kurz akcie, kupónová sazba, předkupní právo. Výpočty , které se těchto pojmů týkají.12. Riziko ve finanční matematicePojem riziko. Klasifikace rizik. Finanční riziko a jeho definice. Finanční portfolia a jejich analýza. Analýza míry rizika.13. Finanční a časové řadyVysvětlení pojmů řada, finanční řada i časová řada. Důvody a příklady aplikace finančních řad.

Získané způsobilosti

Způsobilost využít matematické aplikace pro oblast financí. Poznání, jak finanční matematika vstupuje do interakce s matematickou ekonomií, ekonometrií, matematickou i ekonomickou statistikou.

Literatura

ŠLECHTOVÁ, J. Finanční a pojistná matematika. Karviná SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-336-6.CIPRA, T. Finanční a pojistné vzorce. Praha: GRADA Publishing, 2006. ISBN 80-247-1633-X.ARTL, J., ARTLOVÁ, M. Finanční časové řady. Praha: GRADA, 2003. ISBN 80-247-0330-0.RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P. Finanční matematika pro každého. Praha: GRADA Publishing, 2001. ISBN 80-247-9015-7.WALTER, J. Finanční a pojistná matematika. Praha: VŠE, 1993. CIPRA, T. Finanční matematika v praxi. Praha: HZ, 1994. ISBN 80-901495-7-X.CIPRA, T. Pojistná matematika-teorie a praxe. Praha: EKOPRESS, 1999. ISBN 80-86119-17-3.

Požadavky

Povinná účast na seminářích 25 %, průběžný test, závěrečná písemná zkouška