Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance neziskového sektoru (FIU / PFNS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIU / PFNS - Finance neziskového sektoru, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Charakteristika neziskového sektoruRozdíl mezi ziskovým a neziskovým sektorem. Účel neziskového sektoru. Členění neziskového sektoru a typy neziskových organizací. Stanovení poslání a cílů organizace.2. Zakládání nestátních neziskových organizacíLegislativa spojená se zakládáním neziskových organizací. Zakládací listina a stanovy neziskové organizace. Analýza společenského prostředí vzhledem k uplatnění neziskové organizace.3. Finanční řízení nestátního neziskového sektoruNestátní neziskové (veřejné a soukromé) organizace - základní principy jejich ekonomiky a financování, specifika neziskového sektoru. Analýza efektivnosti a redistribučních efektů činností neziskových organizací.4. Finance v neziskových organizacíchMožnosti získávání financí. Aplikace marketingu v neziskovém sektoru; v kultuře a umění (art-marketing), ve školství, zdravotnictví, sportu, sociální oblasti a v oblasti občanských organizací. Nadace, nadační fondy a jejich podstata.5. Financování z veřejných zdrojůDotační politika státu. Dotace z rozpočtu státu, krajů a obcí. Grantové agentury a jejich činnost. Možnosti a podmínky získání financí pro různé typy neziskových organizací. Zákonná vymezení.6. Financování z fondů Evropské unieTypy fondů EU a možnosti jejich využíti v neziskovém sektoru. Oblasti podpory. Podmínky získání dotací.7. Financování z komerčních zdrojůDárcovství z pohledu dárce a obdarovaného. Sponzoring z hlediska sponzora i neziskové organizace. Daňové aspekty pro dárce a sponzora.8. Vlastní zdrojeMožnosti neziskových organizací získávání financí výdělečnou činností. Samofinancování. Živnostenské podnikání. S tím související úprava stanov.9. InvesticeMožnosti investování pro neziskový sektor. Typy investic, kritéria pro hodnocení investičních příležitostí.10. Podstata a tvorba projektůPravidla pro psaní a náležitosti projetků. Projekt jako důležitý prvek při získávání financí. Firmy zabývající se tvorbou projektů.11. Tvorba rozpočtuRozpočetnictví nestátních neziskových organizací. Typy rozpočtů. Programový a zdrovjový rozpočet. Rozpočet peněžních toků. Principy hospodaření.12. Fiskální a daňové aspekty různých druhů financováníDaňový zákon, paragrafy vztahující se k neziskovému sektoru. Daňové přiznání.13. Finančně zvýhodněné produkty pro neziskový sektorBěžný bankovní účet. Pojištění. Další produkty. Aktuální nabídky.

Získané způsobilosti

Studenti získají přehled o financování nestátních neziskových organizací, seznámí se s výhodami a nevýhodami jednotlivých zdrojů. Budou schopni analyzovat finanční portfolio zdrojů financování vedoucí k tvorbě fundraisingového plánu.

Literatura

NOVOTNÝ, J. a kol. Ekonomika a řízení neziskových organizací: (zejména nevládních organizací). 1. vyd. Praha: VŠE, 2004. ISBN 80-245-0792-7.HAMERNÍKOVÁ, B., KUBÁTOVÁ, K. Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. ISBN 80-90275-23-0.ŠKARABELOVÁ, S. A KOL. Když se řekne nezisková organizace.. Brno: ESF MU, 2002. ISBN 80-210-3031-3.REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: Ekopress, 2001. ISBN 80-86119-41-6.Časopisecké články z: časopisu Gratis, aktuality a zprávy z webových stránek: http://www.e-cvns.cz, www.neziskovky.cz. Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina: s důrazem na absorpční kapacitu a kvalifikační potřeby. Krajský úřad kraje Vysočina, 2006. ŠKARABELOVÁ, S. Marketing ve veřejném sektoru. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005. HYÁNEK, V., ŠKARABELOVÁ, S.,ŘEŽUCHOVÁ, M. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2005. ISBN 80-239-5262-5.DRUCKER, F. Řízení neziskových organizací: praxe a principy. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-38-1.HRABALOVÁ, S. Teorie a praxe rozvoje měst a obcí. Brno:Masarykova univerzita v Brně, 2004. ISBN 80-210-3356-8.

Požadavky

Povinná účast na seminářích 25 %, seminární práce, skupinová práce, průběžný test, závěrečná písemná zkouška