Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení projektů (INM / NPRPR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu INM / NPRPR - Řízení projektů, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Projektový management2. Studie proveditelnosti3. Týmový management projektů4. Projektové plánování5. Kontrolní systém6. Management investic7. Trh a SWOT8. Vyhodnocování projektů9. Efektivní využití ICT10. Řízení projektu pomocí Project 200011. GanttProject12. Zavádění projektu do praxe13. Případové studie1. Projektový management. Charakteristika projektu a jeho typy. Management projektu a jeho charakteristika. Rozdíly mezi managementem projektu a projektovým managementem. Zásady a modely projektového managementu.2. Studie proveditelnosti. Charakteristika základních fází projektu. Zásady přípravy projektu. Charakteristika studie proveditelnosti projektu jako metody hodnocení a ověřování proveditelnosti projektu.3. Týmový management projektů. Základní rysy týmového managementu a projektová hierarchie. Charakteristika pojmů dozor projektu, manager projektu, projektový tým, komunikace. Význam motivace a stimulace.4. Projektové plánování. Podstata a základní znaky projektového plánování. Definování projektových cílů. Dekompozice a matice zodpovědnosti. Typy plánů v projektu. Smlouvy a nejčastější chyby.5. Kontrolní systém. Nástroje mapování stavu realizace projektu. Kontrola realizace projektu. Kontrola plnění termínů. Kontrola zdrojů a nákladů. Kontrola kvality. Způsoby vykazování stavu projektu.6. Management investic. Obecné zásady. Základní zdroje financování projektu. Jmění podniku. Investiční náklady. Efektivnost investic. Etapy hodnocení. Rozpočet investic. Tvorba a rozdělení zisku. Metody a kritéria hodnocení efektivnosti.7. Trh a SWOT. Analýza poptávky na trhu. Charakteristika SWOT analýzy a její využití v praxi. Metody prognózování, extrapolace trendů, pružnost poptávky a expertní předpovědi.8. Vyhodnocování projektů. Řízení realizace projektu. Závěrečná kontrola realizace projektu, pnění termínů, zdrojů a nákladů, kvality. Závěrečná fáze projektu - závěrečná zpráva. Hodnocení efektivnosti.9. Efektivní využití ICT. Využití softwarových programů pro efektivnější přístup k řízení projektů.10. Řízení projektu pomocí Project 2000. Základní charakteristika Project 2000 a jeho praktické využití při řízení projektu.11. Zavádění projektu do praxe. Postup zavádění-implementace. Plán implementace. Dokumentace. Personální obsazení. Nejčastěji se vyskytující chyby.12. Případové studie.13. Případové studie.

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti z oblasti principů, metod, postupů a technik managementu projektů a dále metod a prostředků pro přípravu a vyhodnocování projektů.

Literatura

VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích. Teorie a praxe projektování. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3046-2.FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Grada Publishing, 1995. ISBN 80-85623-20-X.DOLANSKÝ,V., MĚKOTA, V., NĚMEC, V. Projektový management. Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-287-5.NĚMEC, F. Řízení projektu pomocí Project 2000. Grada Publishing, spol. s r.o., 2001. ISBN 80-7169-793-1.WOLF, P. Úspěšný podnik na globálním trhu. Bratislava: CS Profi-Public, 2006. ISBN 80-969546-5-2.PETR, J. Projektování systémů. ČVUT, Praha, 1990. STANÍČEK, Z. Řízení projektů. sborník referátů DATASEM, Brno, 1994. MAŘÍK, M. Soubor řešených příkladů z finančního řízení podniku. Skriptum, VŠE, Praha, 1996. COPELAND, T., KOLLER, T., MURRIN, J. Stanovení hodnoty firem. McKinsey and Comp., Inc., 1991. ISBN 80-85605-41-4.

Požadavky

Seminární práce, zkouška, min 50% účast na seminářích.Ostatní studijní zátěž: vyhledávání a zpracování zdrojů na Internetu, práce s cizojazyčnými odkazy.

Vyučující

Ing. Werner BERNATÍK, Ph.D.