Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a ekonomika nevýrobní sféry (PEM / BEENS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PEM / BEENS - Řízení a ekonomika nevýrobní sféry, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Charakteristika nevýrobní sféry2. Organizační a institucionální zabezpečení kultury v ČR3. Ekonomika a řízení odvětví kultury4. Organizační a institucionální zabezpečení sportu v ČR5. Ekonomika a řízení odvětví sportu6. Organizační a institucionální zabezpečení školství v ČR7. Ekonomika a řízení školství8. Organizační a institucionální zabezpečení zdravotnictví a sociálních služeb v ČR9. Ekonomika a řízení zdravotnictví a sociálních služeb10. Neziskové organizace11. Ekonomika a řízení neziskových organizací12. Dotační a grantová politika státu a EU pro dotčené oblasti13. Případové studie1. Charakteristika nevýrobní sféryPřehled a stručná charakteristika jednotlivých oblastí působení, možných právních forem a specifik nevýrobní sféry.2. Organizační a institucionální zabezpečení kultury v ČRVývoj odvětví kultury v ČR. Kulturní politika státu. Členění kulturních činností. Kulturně politické priority sjednocující se Evropy.3. Ekonomika a řízení odvětví kulturyZákladní prvky ekonomického systému kultury. Právní normy podnikání v kultuře. Veřejná podpora kultury. Zdroje financování kultury.4. Organizační a institucionální zabezpečení sportu v ČRVysvětlení základních pojmů - sport, tělesná kultura, sportovní odvětví, sportovní svaz. Sport jako veřejný statek. Institucionální rámec sportu. Sport a tělesná kultura v evropském kontextu.5. Ekonomika a řízení odvětví sportuMakroekonomické schéma toků statků a finančních prostředků ve sportu v ČR. Legislativní prostředí. Vícezdrojové financování sportu. Efektivnost a finanční náročnost provozu tělovýchovných zařízení. Vrcholový sport.6. Organizační a institucionální zabezpečení školství v ČRVýchovně vzdělávací soustava v ČR. Stupně vzdělávací soustavy. Školský zákon. Základní ustanovení vysokoškolského zákona.7. Ekonomika a řízení školstvíZřizování, řízení a financování regionálního školství, vyšších odborných škol, veřejných vysokých škol, soukromého školství. Postup při zřizování soukromé střední školy a soukromé vysoké školy.8. Organizační a institucionální zabezpečení zdravotnictví a sociálních služeb v ČRZákladní pojmy - zdravotnictví, zdraví, zdravotnické služby, zdravotní péče, typologie sociálních služeb. Struktura zdravotnictví jako systému. Subjekty sociálních služeb.9. Ekonomika a řízení zdravotnictvíEkonomická podstata zdravotnických a sociálních služeb. Soukromé, veřejné a vícezdrojové financování zdravotnických a sociálních služeb.10. Neziskové organizaceCharakteristika občanského sdružení, nadace, nadačního fondu, obecně prospěšné organizace. Mezisektorová partnerství, horizontální sítě neziskových organizací.11. Ekonomické a řídící aspekty činnosti neziskových organizacíStrategické plánování a řízení neziskové organizace. Financování a finanční řízení neziskové organizace. Personální management neziskové organizace. Kalkulace ceny produktů u neziskové organizace.12. Dotační a grantová politika ČR a EU pro dotčené oblastiLegislativní a institucionální podmínky čerpání prostředků ze zdrojů EU. Dotační a grantová politika krajů a municipalit. Legislativní a institucionální podmínky čerpání prostředků z těchto zdrojů. Způsoby a formy přidělování dotací, grantů. Firemní a individuální dárcovství, sponzoring.13. Případové studiePříklady spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Získané způsobilosti

Cílem předmětu je objasnění základních východisek spojených s řízením a ekonomikou nevýrobních oblastí národního hospodářství. Jedná se o charakteristiku specifik odvětví kultury, sportu, školství a zdravotnictví, jejich ekonomického a společenského významu, způsobů financování a řízení v rámci jednotlivých organizačních složek. Součástí je i stručná charakteristika neziskových organizací, jakožto nejčastější právní formy podnikání v této sféře.

Literatura

BOUKAL, P., VÁVROVÁ, H. a kol. Ekonomika a financování neziskových organizací. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1293-8.REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-29-3.KOČÍ, P. a kol. Nevýdělečné organizace. Praha: ASPI, a.s., 2006. ISBN 80-7357-169-2.REKTOŘÍK, J. A KOL. Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-25-5.ŠEDIVÝ, M., MEDLÍKOVÁ, O. Úspěšná nezisková organizace. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2707-3.ALFORD, J. Engaging public sector clients: from service-delivery to co-production. Basingstoke, 2009. ISBN 978-0-230-22376-9.MAJDUCHOVÁ, H. A KOL. Neziskové organizácie. Bratislava: SPRINT, 2004. ISBN 80-88848-59-8.MOCKOVIČIAKOVÁ, A., PROKUPKOVÁ, D., MORÁVEK, Z. Příspěvkové organizace. Praha: ASPI, a.s., 2009. ISBN 978-80-7357-416-1.WOKOUN, R. Strukturální fondy a obce I. Praha: ASPI, a. s., 2006. PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 3. akt. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-351-5.

Požadavky

Zpracování seminární práce.Absolvování zkoušky.

Garant

Ing. Žaneta RYLKOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Ing. Žaneta RYLKOVÁ, Ph.D.