Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Právo (PEM / BPLAW)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PEM / BPLAW - Právo, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Právo 150 otázek Neznámý 18.05.2018 01:42 19

Další informace

Obsah

Obsah1. Úvod do studia práva2. Právní norma a prameny práva v České republice3. Stát a jeho ústavní základy4. Moc zákonodárná, výkonná a soudní5. Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka a územní samospráva6. Základní lidská práva a svobody7. Základní charakteristika občanského práva8. Věcná práva9. Závazková práva10. Právo dědické11. Občanskoprávní odpovědnost12. Trestní odpovědnost13. Základy práva mezinárodního a práva Evropské unie1. Charakteristika právního řádu České republiky. Úloha práva ve společnosti. Definice pojmu právo, právo subjektivní a právo objektivní. Funkce práva. Právní vědomí. Systém práva a velké právní kultury.2. Znaky a struktura právní normy. Druhy právních norem. Publikace právní normy. Platnost a účinnost právní normy. Místní působnost právní normy. Hierarchické uspořádání pramenů práva v České republice. Síla právní normy.3. Základní charakteristika ústavního práva. Stát z pohledu Ústavy České republiky. Struktura Ústavy České republiky.4. Státní moc. Složení Parlamentu České republiky. Prezident, vláda, státní zastupitelství. Soustava obecných soudů a Ústavní soud České republiky.5. Vymezení postavení, úkolů a funkcí NKÚ a ČNB. Základní a vyšší územní samosprávné celky. Orgány územní samosprávy.6. Pojem základních lidských práv a svobod. Struktura Listiny základních práv a svobod. Mezinárodní smlouvy na ochranu základních lidských práv. Evropský soud pro lidská práva.7. Pojem, znaky a základní zásady občanského práva. Systém občanského práva. Občanskoprávní vztahy a jejich subjekty. Druhy občanskoprávních vztahů. Občanskoprávní skutečnosti.8. Vymezení práva vlastnického. Vznik a zánik vlastnictví. Podílové spoluvlastnictví. Společné jmění manželů. Věcná břemena. Zástavní právo. Zadržovací právo.9. Pojem závazkového práva. Závazkový právní vztah. Vznik, změna, zánik závazkových vztahů. Zajištění závazkových vztahů. Základní smluvní typy.10. Pojem a předpoklady dědického práva. Oprávněný dědic. Vydědění. Dědění ze zákona. Dědění ze závěti. Dědické řízení.11. Pojem a funkce právní odpovědnosti. Předpoklady vzniku odpovědnosti. Pojem škoda. Obecná a zvláštní odpovědnost za škodu. Zavinění. Náhrada škody.12. Vymezení pojmu trestní odpovědnosti. Trestný čin. Znaky skutkové podstaty trestného činu. Pachatel trestného činu. Okolnosti vylučující protiprávnost. Druhy trestů.13. Pojem mezinárodního práva a jeho vztah k právu vnitrostátnímu. Evropská unie a její vznik. Orgány Evropské unie. Prameny práva Evropské unie.

Získané způsobilosti

Získá znalosti v oblasti frekventovaných pojmů v občanské společnosti, podrobnosti k ústavnímu právu, základní informace o občanském právu hmotném a procesním.

Literatura

SCISKALOVÁ, M. a kol. Právo vybrané kapitoly. SU OPF Karviná, 2010. ISBN 978-80-7248-609-0.KLÍMA, K. a kol. autorů. Komentář k ústavě a listině. Plzeň, 2005. ISBN 80-86898-44-X.Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky

Průběžný test, zápočet, 60% účast na seminářích.

Garant

Mgr. Tomáš GONGOL, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Tomáš GONGOL, Ph.D.Mgr. Michael MÜNSTER