Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (PEM / KŘLZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PEM / KŘLZ - Řízení lidských zdrojů, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do studia řízení lidských zdrojů a jeho úloha v podnikuPojetí a význam řízení lidských zdrojů. Úkoly řízení lidských zdrojů. Personální politika a personální strategie. Strategické řízení lidských zdrojů. Úloha a význam řízení lidských zdrojů v podniku.2. Podniková kultura a organizační struktury v systému řízení lidských zdrojůVztah podnikové filozofie a podnikové kultury. Úrovně podnikové kultury. Podniková kultura a subkultury. Silná a slabá podniková kultura jako výsledek vztahu management - zaměstnanci. Typy organizačních struktur.3. Analýza pracovních místDefinice pracovního místa, úkoly a terminologie analýzy pracovních míst. Popis a specifikace pracovního místa. Metody analýzy. Analýza pracovních míst jako podklad pro normování práce, pro vytváření a redesign pracovních míst. Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru v analýze pracovních míst.4. Personální plánováníÚčel a hlavní úkoly personálního plánování a jeho postavení v podnikovém plánování. Proces personálního plánování v podniku. Odhad potřeby lidských zdrojů a jejich nabídky z vnitřních i vnějších zdrojů. Časová dimenze personálního plánování.5. Získávání pracovníkůCharakteristika a úkoly získávání pracovníků. Vnitřní a vnější zdroje pracovníků. Proces získávání pracovníků a jeho kroky. Nástroje a metody získávání pracovníků a jejich stabilizace v podniku.6. Výběr pracovníkůÚkoly výběru pracovníků. Metody posuzování uchazečů. Kritéria výběru. Fáze výběru pracovníků. Zásady a metody výběru pracovníků. Vztah výběru k přijímání pracovníků.7. Přijímání, orientace, rozmisťování a uvolňováníFormální náležitosti přijímání pracovníků. Orientace pracovníků jako adaptační a vzdělávací aktivita. Úloha vedoucích pracovníků v orientaci a rozmisťování pracovníků. Snižování počtu pracovníků a jeho metody. Outplacement a možnosti jeho využití.8. Hodnocení pracovníkůVýznam a cíle hodnocení pracovníků. Předmět a kritéria hodnocení (pracovní výkon, pracovní a sociální chování). Proces hodnocení pracovníků. Subjekty hodnocení. Metody hodnocení pracovníků. Formy sdělování výsledků hodnocení pracovníkům. Problémy a chyby při hodnocení pracovníků, možnosti jejich eliminace.9. Podnikové vzdělávání pracovníků a rozvoj manažerůMísto a význam podnikového vzdělávání v systému řízení lidských zdrojů. Systém podnikového vzdělávání pracovníků. Identifikace potřeby vzdělávání. Plánování a metody vzdělávání a možnosti jejich aplikace.10. Odměňování pracovníkůVýznam a úkoly odměňování. Základní otázky systému odměňování. Strategie a politika odměňování. Tržní oceňování práce. Mzdový systém podniku. Struktura mzdového systému (tarifní soustava a mzdové formy).11. Pracovní vztahy v podniku a role odborů v jejich ovlivňováníVýznam pracovních vztahů v podniku. Zásady vytváření zdravých pracovních vztahů. Vztah zaměstnavatel - zaměstnanec, nadřízený - podřízený, participující pracovníci. Konflikty v pracovních skupinách, jejich prevence a možnosti řešení. Odbory a jejich role v usměrňování pracovních vztahů v podniku. Kolektivní vyjednávání.12. Péče o pracovníky a bezpečnost práce a ochrana zdravíVýznam a cíle péče o pracovníky. Pracovní doba a pracovní režim. Dovolená na zotavenou. Překážky v práci a jejich odměňování Péče o pracovní prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Péče o ženy a mladistvé. Poskytování zaměstnaneckých výhod. Sociální fondy. Péče o životní prostředí.13. Personální informační systém a ochrana osobních datPojetí, úkoly a obsah personálního informačního systému (PIS). Podmínky efektivního fungování PIS. Ruční a počítačový PIS. Právní ochrana osobních dat.

Získané způsobilosti

Studiem předmětu získají studenti přehled o významu a úloze řízení lidských zdrojů v podnicích ČR a ve světě. Zvládnou teoretická východiska plánování lidských zdrojů a jejich rozvoje i praktické postupy v hodnocení a odměňování pracovníků, v péči o pracovníky, jakož i v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Získají informace o úkolech a podmínkách efektivního fungování personálního informačního systému.

Literatura

VETRÁKOVÁ, M. Ĺudské zdroje v organizácii. Banská Bystrica: Univerzita M. Bela, 2006. ISBN 80-8083-193-9.KAHLE, B. Praktická personalistika. Praha: Pragoeduca, 2001. ISBN 80-85856-8.KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 1997. ISBN 8085943514.HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1458-2.STACKE, É. Koučování pro manažery a firemní týmy. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0937-6.PETŘÍKOVÁ, R. A KOL. Lidé - zdroj kvality, znalostí a podnikových výkonů. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2002. ISBN 80-02-01419-1.WERTHER, W.B., KEITH, D. Lidský faktor a personální management. Praha: Victoria Publishing, 1992. ISBN 80-85605-04-X.STÝBLO, J. Lidský kapitál v nové ekonomice. Praha: Professional Publishing, 2001. ISBN 80-86419-12-6.ARMSTRONG, M. Management. Theory and Practice. London, 1997. ISBN 1-85805-070-7.KLEIBL, J. A KOL. Metody personální práce. Praha: VŠE, 1995. ISBN 80-7079-413-5.STÝBLO, J. Moderní personalistika - trendy, inspirace, výzvy. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-616-1.WALKER, A., J. A KOL. Moderní personální management. Praha : Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0449-8.STÝBLO, J. Personální management. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-85424-92-4.KLEIBL, J. A KOL. Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck, 2001. ISBN 80-7179-389- 2.BIELCZYK, A. Řízení lidských zdrojů. Karviná: OPF SU, 2001. ISBN 80-7248-127-4.MILKOVICH, G.T., BOUDREAU, J.W. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-85623-29-3.HERMOCHOVÁ, S. Teambuilding. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1279-2.JAY, R. , TEMPLAR, R. Velká kniha manažerských dovedností. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1155-9.PROKOPENKO, J. a kol. Vzdělávání a rozvoj manažerů. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-250-6.

Požadavky

Průběžný test, seminární práce, ukončeno zkouškou.

Garant

Doc. PhDr. Vojtěch MALÁTEK, CSc.

Vyučující

Mgr. Ivona BURYOVÁ, Ph.D.Doc. PhDr. Vojtěch MALÁTEK, CSc.