Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (PEM / NCRLZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PEM / NCRLZ - Řízení lidských zdrojů, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do studia řízení lidských zdrojů a jeho úloha v podniku2. Podniková kultura a organizační struktury v systému řízení lidských zdrojů3. Analýza pracovních míst4. Personální plánování5. Získávání pracovníků6. Výběr pracovníků7. Přijímání, orientace, rozmisťování a uvolňování8. Hodnocení pracovníků9. Podnikové vzdělávání pracovníků a rozvoj manažerů10. Odměňování pracovníků11. Pracovní vztahy v podniku a role odborů v jejich ovlivňování12. Péče o pracovníky a bezpečnost práce a ochrana zdraví13. Personální informační systém a ochrana osobních datad 1) Pojetí a význam řízení lidských zdrojů. Úkoly řízení lidských zdrojů. Personální politika a personální strategie. Strategické řízení lidských zdrojů. Úloha a význam řízení lidských zdrojů v podniku.ad 2) Vztah podnikové filozofie a podnikové kultury. Úrovně podnikové kultury. Podniková kultura a subkultury. Silná a slabá podniková kultura jako výsledek vztahu management - zaměstnanci. Typy organizačních struktur. Lidé v organizační struktuře.ad 3) Definice pracovního místa, úkoly a terminologie analýzy pracovních míst. Popis a specifikace pracovního místa. Zdroje informací a metody zjišťování informací o pracovních místech. Metody analýzy.ad 4) Účel a hlavní úkoly personálního plánování a jeho postavení v podnikovém plánování. Proces personálního plánování v podniku. Odhad potřeby lidských zdrojů. Plánování dílčích personálních činností. Subjekty plánování lidských zdrojů a jejich úkoly. Časová dimenze personálního plánování.ad 5) Charakteristika a úkoly získávání pracovníků. Vnitřní a vnější zdroje pracovníků. Proces získávání pracovníků a jeho kroky. Nástroje a metody získávání pracovníků a jejich stabilizace v podniku. Vztah získávání pracovníků k jiným personálním procesům.ad 6) Úkoly výběru pracovníků. Metody posuzování uchazečů. Kritéria výběru, validita a spolehlivost faktorů uplatňovaných k predikci úspěšného pracovního výkonu. Fáze výběru pracovníků. Zásady a metody výběru pracovníků. Vztah výběru k přijímání pracovníků.ad 7) Formální náležitosti přijímání pracovníků. Orientace pracovníků jako adaptační a vzdělávací aktivita. Obsah oblastí orientace a časový plán. Rozmisťování pracovníků a staffing. Formy rozmisťování pracovníků. Snižování počtu pracovníků a jeho metody. Outplacement a možnosti jeho využití.ad 8) Význam a cíle hodnocení pracovníků. Předmět a kritéria hodnocení. Proces hodnocení pracovníků. Subjekty hodnocení. Metody hodnocení pracovníků. Formy sdělování výsledků hodnocení pracovníkům. Problémy a chyby při hodnocení pracovníků.ad 9) Místo a význam podnikového vzdělávání v systému řízení lidských zdrojů. Systém podnikového vzdělávání pracovníků. Identifikace potřeby vzdělávání. Plánování podnikového vzdělávání. Metody vzdělávání a možnosti jejich aplikace. Vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího programu. Rozvoj manažerů - možnosti a omezení. Kariérové plány.ad 10) Význam a úkoly odměňování. Základní otázky systému odměňování. Strategie a politika odměňování. Neanalytické a analytické metody hodnocení práce. Tržní oceňování práce. Mzdový systém podniku. Mzdotvorné faktory. Struktura mzdového systému. Nové tendence v odměňování. Pracovněprávní aspekty odměňování.ad 11) Význam pracovních vztahů v podniku. Zásady vytváření zdravých pracovních vztahů. Vztah zaměstnavatel - zaměstnanec, nadřízený - podřízený, participující pracovníci. Konflikty v pracovních skupinách, jejich prevence a možnosti řešení. Odbory. Kolektivní vyjednávání.ad 12) Význam a cíle péče o pracovníky. Pracovní doba a pracovní režim. Dovolená na zotavenou. Překážky v práci a jejich odměňování Péče o pracovní prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Péče o ženy a mladistvé. Služby poskytované pracovníkům na pracovišti. Sociální fondy. Péče o životní prostředí.ad 13) Pojetí, úkoly a obsah personálního informačního systému (PIS). Podmínky efektivního fungování PIS. Ruční a počítačový PIS.Právní ochrana osobních dat.

Získané způsobilosti

Studiem předmětu získají studenti přehled o významu a úloze řízení lidských zdrojů v podnicích ČR a ve světě. Zvládnou teoretická východiska plánování lidských zdrojů a jejich rozvoje i praktické postupy v hodnocení a odměňování pracovníků, v péči o pracovníky, jakož i v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Získají informace o úkolech a podmínkách efektivního fungování personálního informačního systému.

Literatura

DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4.ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3058-5.ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů - nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.ORSZULIK, I. Vyjednávání. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-015-3.HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1458-2.ROBINSON, I. Human Resource Management in Organisations. London, 2006. ISBN 1843980665.VETRÁKOVÁ, M. Ĺudské zdroje v organizácii. Banská Bystrica: Univerzita M. Bela, 2006. ISBN 80-8083-193-9.ARMSTRONG, M., STEPHENS, T. Management a leadership. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2177-4.WALKER, A. J. Moderní personální management. Nejnovější trendy a technologie. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 256 s., 2003. ISBN 80-247-0449-8.Personál, Personální a mzdový poradce podnikatele, Moderní řízení, příloha Hospodářksých novin Kariéra, Sociální politika. TURECKIOVÁ, M. Rozvoj a řízení lidských zdrojů. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. ISBN 978-80-86723-80-8.HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-247-1457-8.

Požadavky

Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou.

Garant

Doc. PhDr. Vojtěch MALÁTEK, CSc.

Vyučující

Doc. PhDr. Vojtěch MALÁTEK, CSc.Ing. Radim ŘIHÁK