Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení obcí a regionů (PEM / NPROR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PEM / NPROR - Řízení obcí a regionů, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Struktura výkladu:1.Základní pojmy. Historický vývoj samosprávy na území ČR. Základy managementu nepodnikatelských organizací dle charakteristiky jejich působení.Vysvětlení základních pojmů jejich definice a význam. Rozlišení postavení státní správy a samosprávy.2.Legislativní opora činnosti samosprávy.Vysvětlení principů vyplývajících ze zákonů č.128/2000 Sb.[zákon o obcích], č. 129/2000 Sb.[zákon o krajích]a č. 248/2000 Sb.[o podpoře regionů].3.Základy teorie a praxe řízení obcí a regionů, principy jejich fungování.Definování základních manažerských funkcí jejich rozdělení do skupin. Analýza uplatnění možných metod řízení.4.Povinnosti obcí a regionů vyplývající z legislativy.Plnění základních úkolů obcí a krajů daných zákonem (péče o školství, zdravotnictví, dopravu, podpora zaměstnanosti a podnikání).5.Operativní a strategické řízení obcí a regionů, uplatnění metod plánování, rozhodování, vedení lidí.Vysvětlení postupu rozhodovacího a plánovacího procesu v systému personální práce obcí a krajů. Obsah práce volených zástupců a úředníků samosprávy, kariéra funkcionářů.6.Úloha samosprávy při rozvoji svěřeného územního celku, tvorba dlouhodobé koncepce [strategie] území.Systém zpracování strategie územního celku. Stanovení priorit územní strategie a srovnání s podnikovou strategií7.Význam a tvorba územního plánu obcí a regionů.Postavení územního plánu a územně plánovacích podkladů. Popis nástrojů územního plánování [regulační plán, urbanistická studie].8.Postavení, podstata a využití metody "PPP".Definice, uplatnění a význam metody PPP. Rozbor jejích výhod, rizik a nevýhod.9.Morálka veřejných činitelů, etické kodexy samosprávy.Úloha a potřeba změn a příprava pracovníků na změny, politická kultura organizací.10.Finance územní samosprávy a územní aspekty veřejných financí.Postavení místní územní samosprávy a její vztah k financím. Finanční hospodaření municipalit. Příjmy a výdaje municipálních rozpočtů a jejich majetek.11.Základní znalosti a dovednosti pracovníků samosprávy.Koncepce kariéry, plánování a řízení kariéry, její etapy. Druhy komunikace,rétorika,sebeprezentace. Systém vedení porad a hlavní zásady time-managementu. Zvládání stresů a konfliktů.12.Komunikace s veřejností a úloha veřejné kontroly.Pojetí, proces, podoby a problémy komunikace s veřejností. Veřejné mínění-charakteristika, výzkum, vývoj.13.Krizové řízení ve veřejné správě.Základní pojmy-příčiny krizí, charakteristika živelné pohromy. Charakteristika teroru, katastrof,technických havárií, postupy řešení. Tvorba jednotného integrovaného záchranného systému.

Získané způsobilosti

Předmět je zaměřen k získání teoretických znalostí i praktických poznatků v podobě systematického přehledu o fungování samosprávy v ČR. Současně jsou probírány a procvičeny i některé specifické manažerské přístupy uplatňované v podmínkách řízení obcí a krajů. Cílem předmětu je podat základní faktografické informace tak, aby se absolvent dovedl orientovat v problematice samosprávy, což mu umožní lépe navazovat potřebné kontakty s těmito orgány.

Literatura

SVOBODA, E., BITTNER, L., SVOBODA, P. Moderní přístupy v řízení podniků v novém podnikatelském prostředí. Praha: Profesional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-12-6.POLIÁN, M. Organizace a činnost veřejné správy. Praha: Prospektrum, 2001. ISBN 80-7179-748-0.REKTOŘÍK, J. A KOL. Organizace neziskového sektoru. Praha: EkoPress, 2007. ISBN 978-80-8629-25-5.DRUCKER, P. F. Řízení neziskových organizací. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-38-1.POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-748-0.MOLDÁN, B. Ekologie, demokracie, trh. Praha: MŽP ČR, 1992. ISBN 80-85368-19-6.PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy. Praha: Victoria Publishing, 1996. ISBN 80-7187-024-2.FORET, M. Komunikace s veřejností. Brno: MU, 1994. ISBN 80-210-1034-7.KOL. AUTORŮ. Koordinace postupu zpracování územně plánovací dokumentace a návrhu komplexních pozemkových úprav. 1. vyd. Brno: MMR ČR, 1999. ISBN Bez ISBN.ŠIMÁK, L. Krizový management vo verejnej správe. 2. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2001. ISBN 80-88829-13-5.PIKE, A. RODRIGUEZ-POSE, A. TOMANEY, J. Local and Regional Development. Routledge, 2006. ISBN 9780203003060.KOONTZ, K., WEIHRICH, H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-85605-45-7.ŠULEŘ, O. Manažerské techniky II. Olomouc: Rubico, 1997. ISBN 80-85839-19-9.HAMAGAN, T. J. Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, 1996. ISBN 80-85943-07-7.KOL. AUTORŮ. Příručka pro zastupitele měst a obcí. 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-1939-5.STIMSON, R. J., STOUGH, R., ROBERTS, B. H. Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy Springer. Regional Economic Development, 2006. ISBN 9783540348290.DRUCKER, P. F. Řízení v době velkých změn. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-78-6.SVOBODA, K., GROSPIČ, J., VEDRAL, J., PLÍŠEK, M. Územní samospráva a státní správa. Praha: Eurounion, s.r.o., 2000. ISBN 80-85858-90-8.Schelle, K. Vývoj veřejné správy v letech 1848 - 1948. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-25-4.

Požadavky

Průběžný test (minimální úspěšnost 60%).Semestrální práce obhájená v předem zadaném termínu.Zkouška kombinovaná.

Garant

Mgr. Monika CHOBOTOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Monika CHOBOTOVÁ, Ph.D.Doc. Ing. Václav LEDNICKÝ, CSc.