Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Financial Accounting (KFÚ / FIU-E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFÚ / FIU-E - Financial Accounting, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Typy informací, účetnictví coby informace. Definice účetnictví. Historický vývoj účetnictví. Účetnictví jako jazyk financí. Definice předmětu účetnictví.2. Definice aktiv a jejich podrobná klasifikace. Vymezení dlouhodobého majetku. Vymezení zásob.3. Definice pasiv a jejich podrobná klasifikace. Zásada akruálního principu přechodné účty aktiv a pasiv.4. Rozvaha. Její základní struktura, koncepční rámec rozvahy coby hlavního účetního výkazu.5. Vliv hospodářských operací na rozvahu - pohyb rozvahových položek.6. Výkaz zisku a ztráty. Definice nákladů, výnosů, zisku a ztráty. Možné přístupy k sestavení výkazu. Vztah mezi účetními výkazy.7. Všeobecně uznávané účetní zásady.8-9. Předmět účetnictví a metodické nástroje pro jeho zobrazování. Postup účetních prací během účetního období. Definice účetního období, podvojnosti, účetních dokladů, knih a zápisů, typy účtů a technika jejich užití.10. Předvaha. Její význam, forma, užití. Práce s odborným anglickým textem.11. Oceňování majetku a závazků. Oceňovací metody založené na bázi historické ceny a jejich aplikace, odpisy dlouhodobého majetku.12. Vybrané operace účetní uzávěrky a závěrky inventarizace majetku a závazků.13. Národní a nadnárodní účetní systémy úvod do problematiky.14. Časová rezerva.Cvičení:1. Uživatelé účetních informací a rozbor jejich potřeb praktické příklady.2. Třídění aktiv praktické příklady.3. Třídění pasiv praktické příklady.4. Rozvaha jako základní účetní výkaz praktické příklady.5. Vliv hospodářských operací na rozvahu praktické příklady.6. Výkaz zisku a ztráty praktické příklady.7. Všeobecně uznávané účetní zásady Práce s odborným anglickým textem.8.-10. Koloběh hospodářských prostředků zobrazený na účtech praktické příklady.11.-12. Předvaha práce s odborným anglickým textem, praktické příklady.13.-14. Evropské účetnictví a národní účetní systémy Německa, Polska a České republiky. Americký účetní systém. Práce s odborným anglickým textem. Vyhledávání odborných informací. Závěrečné referáty.

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Tyto znalosti budou následně využity v oblastech finančního řízení podniku, tvorby finanční analýzy, zpracování bakalářské a diplomové práce a praxi.

Literatura

Nobes, Ch.,and R. Parker. Comparative International Accounting. UK: Pearson Education Limited, 2010. ISBN 978-0-273-72562-6.Malíková, O. and J. Horák. Introduction to financial accounting. Workbook. Liberec: TU v Liberci, 2006. ISBN 80-7372-155-4.Alexander, D., and S. Archer (eds.). Miller European Accounting Guide. Wolters Kluwer (UK) Ltd., 2003. ISBN 0-7355-4146-9.Anthony R.C. and J.S. Reece. Accounting Principles. USA, 1995. ISBN 0-256-12401-9.Atrill, P. and E. McLaney. Accounting and Finance for Non-Specialists. UK: Pearson Education Limited, 2006. ISBN 0-273-70244-0.LARSON, K.D., J. J. WILD and B. CHIAPPETTA. Fundamental Accounting Principles. New York, 2005. ISBN 0-07-111123-9.

Požadavky

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné splnit tyto podmínky:- osobní účast na prezentaci zadaného tématu- úspěšné splnění písemné zkoušky z praktické i teoretické části na 70 %.

Garant

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Vyučující

Ing. Olga Malíková, Ph.D.