Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízená praxe (KPE / RPRPE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / RPRPE - Řízená praxe, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Za ŘP je považováno vykonávání libovolné technicko-hospodářské práce v navrhované organizaci. Za ŘP se nepovažuje zařazení studenta na manuální pracoviště. Praxe může být vykonána v organizacích jak na území ČR, tak v zahraničí. Praxe má délku 6 pracovních týdnů a měla by proběhnout nepřetržitě v jedné organizaci. Na praxi je vymezeno období od června do září mezi 4. a 5. semestrem studia.

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Literatura

Směrnice pro řízenou praxi studentů oborů Podniková ekonomika, Pojišťovnictví, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, Podnikatelská informatika na Ekonomické fakultě TU v Liberci.

Požadavky

1. Student si v průběhu 4. semestru projedná ve vybrané organizaci uzavření dohody o zabezpečení řízené praxe (viz www.ef.tul.cz -- Studenti/formuláře ke stažení) včetně určení odborného garanta z řad pracovníků organizace. Dohoda se vypracuje ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení tiskopisu student předá organizaci, kde bude vykonávat ŘP. Druhé vyhotovení student předá sekretářce katedry KPE do 15. června. V případě nejasností ve výběru ŘP lze kontaktovat pověřeného pracovníka KPE: (Ing. E. Štichhauerová, Ph.D.)2. Při předzápisu do rozvrhu ke studiu třetího ročníku si student zapíše do IS STAG předmět Řízená praxe (RPRPE) pod katedru KPE.3. Po skončení ŘP předloží student písemnou zprávu o jejím průběhu v rozsahu 5 až 7 stran. Struktura závěrečné zprávy:a) úvodní strana (viz www.ef.tul.cz ? Studenti/formuláře ke stažení),b) charakteristika podniku, firmy, organizace nebo instituce, kde je praxe prováděna, její ekonomické zaměření,c) popis oddělení nebo sekce, kde je praxe vykonávána a jeho role v organizační struktuře,d) popis vykonávaných činností a jejich ekonomického charakteru,e) zhodnocení činnosti podniku, firmy, organizace či instituce a své činnosti v nich, osobní postřehy ohledně silných a slabých stránek,f) závěr, zhodnocení praxe a jejího přínosu pro ekonomické studium. 4. Přílohu zprávy bude tvořit potvrzení o vykonané praxi podepsané odborným garantem. (viz www.ef.tul.cz -- Studenti/formuláře ke stažení).5. Zprávu předá student nejpozději do 10. října na sekretariát katedry KPE nebo pověřenému pracovníkovi téže katedry.6. ŘP je hodnocena zápočtem vycházejícím jednak z hodnocení studenta odborným garantem a jednak z hodnocení úrovně zprávy o průběhu řízené praxe.

Garant

doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.