Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a pojistná matematika (KSY / FPEM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSY / FPEM - Finanční a pojistná matematika, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:Moduly 0. až IV. (přednášky 1. až 7.) jsou věnovány základům finanční matematiky. Moduly V. a VI. jsou věnovány základům pojistné matematiky.0. Matematická podpora:1. Procentový počet, přehled elementárních funkcí, posloupnosti, řady, limity, průměry.I. Přehled jednotlivých typů úročení a jejich praktické využití:2. Jednoduché úročení, současná a budoucí hodnota kapitálu, úročení předlhůtní a polhůtní. Ekvivalence úrokových měr.3. Složené úrokování. Úročitel. Budoucí a současná hodnota. Efektivní úroková míra a úroková intenzita.II. Aplikace jednotlivých typů úročení a diskontování:4. Aplikace jednoduchého polhůtního úročení, aplikace jednoduchého diskontování (směnky a pokladniční poukázky), investiční rozhodování.III. Opakované platby jisté a jejich využití:5. Spoření: krátkodobé předlhůtní a polhůtní spoření, dlouhodobé předlhůtní a polhůtní spoření, kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření.6. Důchody ? důchod dočasný: bezprostřední předlhůtní a polhůtní roční důchod, bezprostřední předlhůtní a polhůtní področní důchod; důchod věčný; důchod odložený.IV. Umořování a jeho praktické využití:7. Umořování dluhu stejnými splátkami, umořování dluhu stejným úmorem, hypoteční úvěr, RPSN.V. Životní pojištění:8. Modelování úmrtnosti, úmrtnostní tabulky.9. Základní druhy životního pojištění a jejich ocenění.10. Kalkulace pojistného v životním pojištění.VI. Neživotní pojištění:11. Tarifní skupiny a základní ukazatele v neživotním pojištění.12. Kalkulace pojistného v neživotním pojištění.13. Technické rezervy a matematické modelování v neživotním pojištění.14. RezervaCvičení:Cvičení svojí náplní navazuje na jednotlivé moduly, vyjma modulu nultého, přičemž jedno cvičení funguje jako rezerva. Vybrané příklady budou rovněž řešeny za využití výpočetní techniky (PC) - program Excel.

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Literatura

Radová, J. a kol. Finanční matematika pro každého příklady + CD ROM, Grada Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-247-2364-8.Radová, J., Dvořák, P., Málek, J. Finanční matematika pro každého. 6. vyd. Grada Publishing, 2007. &, &. ISBN 978-80-247-2233-7.nullCipra, T. Pojistná matematika - teorie a praxe. Praha : Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-11-6.Mužáková, K. ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Vybraná řešení v MS Excel. Liberec, 2009. ISBN 9788073725099.Macháček, O. Finanční a pojistná matematika, Praha. Prospektrum, 1995. ISBN 80-7175-035-2.McCutcheon, J. J., Scott, W. F. An Introduction to the Mathematics of Finace. Heinemann Professional Publishing Ltd., Oxford, 1989. RICHARDSON, C., H. Financial Mathematics. New York: READ BOOKS, 2008. ISBN 978-14-437-2142-4.Cipra, T. Finanční a pojistné vzorce. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1633-X.PROMISLOW, D. S. Fundamentals of Actuarial Mathematics. John Wiley and Sons, 2011, 2nd Ed. 480 p. ISBN 978-80-47068-41-15. Výsledky výzkumných projektů Analýza pojistného trhu I, II, III Katedry pojišťovnictví EF TUL, hrazené z NFVP, dostupné z WWW: <http://www.nfvp.cz/projekty.html> a také na webu EF TUL.

Požadavky

Podmínky k zápočtu: 85% aktivní účast na cvičení; odevzdání 2 průběžných domácích prací.Podmínky ke zkoušce: písemná zkouška, min. 65 % bodů.

Garant

Ing. Karina Benetti, Ph.D.

Vyučující

Ing. Karina Benetti, Ph.D.Ing. Karina Benetti, Ph.D.