Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti a spolehlivosti (MTI / RJS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MTI / RJS - Řízení jakosti a spolehlivosti, Fakulta mechatroniky a MIS, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Systém managementu jakosti I - Úvod do technické normalizace pro systémy managementu kvality a spolehlivosti. Základní terminologie systémů řízení kvality. Význam systému managementu kvality pro organizaci.2. Systém managementu jakosti II - Základní nástroje řízení kvality v podnikové praxi.3. Systém managementu jakosti III - Produkt v organizaci, plánování kvality, analýza a zlepšování procesu systému managementu organizace, hodnocení kvality, faktor času, lidský činitel.4. Systém managementu jakosti IV - Auditování. Základy integrace systémů managementu.5. Systém managementu jakosti V - Státní politika kvality. Společenská odpovědnost.6. Systém managementu spolehlivosti - Vztah kvality a spolehlivosti. Posuzování technické úrovně zařízení. Pojmy a normy managementu spolehlivosti. Životní cyklus objektu. Program a úkoly spolehlivosti.7. Základy spolehlivosti I - Náhodná proměnná, rozdělení náhodné proměnné, proces obnovy.8. Základy spolehlivosti II - Systém, objekty, dekompozice systému, ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti a udržovatelnosti.9. Základy spolehlivosti III - FMEA (analýza způsobů a důsledků poruch) a FMECA (analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch).10. Základy spolehlivosti IV - FTA (analýza stromu poruchových stavů) a ETA (analýza stromu událostí).11. Základy spolehlivosti V - Markovova analýza.12. Základy spolehlivosti VI - Údržba a její vliv na spolehlivost, údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM).13. Základy spolehlivosti VII - Analýza spolehlivosti člověka (HRA).14. Základy spolehlivosti VIII - SW prostředky užívané k analýze spolehlivosti.Cvičení1. Ukázka a příklad použití technické normy. Dokumentace systému managementu, návrh směrnice procesu. Vyčíslení nákladů na kvalitu.2. Aplikace základních nástrojů řízení kvality.3. Analýza a popis procesu. Plánování, zlepšování a hodnocení kvality. Úloha času a člověka.4. Audit, zlepšování, integrace systémů managementu. Počítačová podpora.5. Nástroje hodnocení systému managementu a podpora společenské odpovědnosti.6. Systémové normy pro řízení spolehlivosti. Technická úroveň zařízení, struktura objektu. Posuzování procesu obnovy a životního cyklus objektu.7. Výpočty parametrů spolehlivosti (bezporuchovosti a pohotovosti) na základě dostupných dat. Náhodná proměnná (typ, základní rozdělení, popis rozdělení), intenzita poruch v různých obdobích života výrobku, obnovované a neobnovované výrobky.8. Postup odvození a výpočtu ukazatelů bezporuchovosti, pohotovosti a udržovatelnosti.9. Provedení FMEA a FMECA na zadaném příkladě.10. Provedení FTA a ETA na zadaném příkladě.11. Provedení Markovovy analýzy na zadaném příkladě.12. Sestavení plánu údržby a jeho následná ekonomická optimalizace.13. Predikce spolehlivosti lidského činitele, ukázky testů pozornosti, simulace zhoršeného pracovního prostředí.14. Analýza spolehlivosti vybraného zařízení pomocí SW nástroje.

Získané způsobilosti

Student získá základní teoretické poznatky a praktické dovednosti z řízení jakosti a spolehlivosti.

Literatura

ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu jakosti - základy. ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti - požadavky. ČSN IEC 60300-x Management spolehlivosti (soubor norem). Pelantová, V., Havlíček, J. Integrace a systémy managementu. Liberec, 2014. ISBN 978-80-7494-164-1.MYKISKA, A.:. Spolehlivost v systémech jakosti. (Skripta). Vydavatelství ČVUT. Praha, 1996. Šor, J. B.:. Statistické metody analýzy a kontroly jakosti a spolehlivosti. 1. vyd. SNTL Praha, 1965. Bednařík Josef a kol.:. Technika spolehlivosti v elektronické praxi. SNTL, Praha, 1990.

Požadavky

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních, úspěšné absolvování testů. Zkouška je písemná a ústní.

Garant

doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc.Ing. Věra Pelantová, Ph.D.doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc.Ing. Jan Kamenický, Ph.D.Ing. Věra Pelantová, Ph.D.