Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení kvality a integrace systémů (MTI / RKI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MTI / RKI - Řízení kvality a integrace systémů, Fakulta mechatroniky a MIS, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Úvod k integraci systémů managementu a procesní přístup, produkt, znaky, přidaná hodnota.2. Management kvality, náklady na kvalitu, vztah k logistice.3. Prostorová a časová struktura produkčního procesu.4. Nástroje řízení kvality.5. Analýza, optimalizace, hodnocení a zlepšování systémů managementu.6. Metody plánování a řízení produkce (metody PPS), systémy ERP.7. Logistické technologie a techniky produkčního systému. Inovace.8. Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.9. Management environmentu a životní cyklus produktu a procesu.10. Management informační. Klasifikace informačních systémů.11. Management oborový.12. Management personální a ergonomie. Pružné organizační struktury. Integrační etika.13. Integrace systémů managementu v organizaci.14. Softwarová podpora systémů managementu. Ocenění a státní politika v systémech managementu a excelentní systém managementu.Cvičení:1. Ukázka a příklad použití technické normy. Dokumentace systému managementu, návrh směrnice procesu.2. Procesní přístup. Vymezení rozdílů procesního přístupu a logistiky. Vyčíslení nákladů na kvalitu.3. Aplikace nástrojů pro stanovení prostorové a časové struktury procesu.4. Aplikace nástrojů kvality - 1. Základní. Úloha vnímání produktu. Analýza a popis procesu.5. Aplikace nástrojů kvality - 2. Plánování, zlepšování a hodnocení kvality. Audit.6. Aplikace metod PPS.7. Optimalizace logistického systému - interní část a dodavatelský řetězec (úlohy). Techniky produkčního systému (problémová úloha, aplikace nástrojů).8. Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zásady, první pomoc, problémové úlohy).9. Management environmentu (zásady, životní cykly objektů, životní prostředí, problémové úlohy).10. Management informační (zásady, informační hrozby, problémové úlohy).11. Management oborový (problémové úlohy).12. Člověk, kvalita, podstatné okolí a čas. Aplikace ergonomických zásad. Úloha ztišení.13. Integrace systémů managementu, logistické aspekty, integrační etika, zlepšování.14. Softwarová podpora (ukázky, zavádění). Sebehodnocení systému managementu.

Získané způsobilosti

Studenti získají základní teoretické poznatky a praktické dovednosti z řízení kvality a integrace systémů managementu.

Literatura

Pelantová, V. - Havlíček, J.:. Integrace a systémy managementu. Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-164-1.Veber, J. a kol. Management kvality,environmentu a bezpečnost práce. 2. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-210-9.Nenadál, J. - Noskievičová, D. - Petříková, R. - Plura, J. - Tošenovský J. Moderní systémy řízení jakosti. 2. dopl. vydání. Praha: Management Press, 2001. ISBN 978-80-7261-071-6.Řepa, V. Procesně řízená organizace. Grada, Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4128-4.

Požadavky

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních a úspěšné absolvování testu. Zkouška je písemná a ústní.

Garant

Ing. Věra Pelantová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Jan Kamenický, Ph.D.Ing. Věra Pelantová, Ph.D.Ing. Jan Kamenický, Ph.D.Ing. Věra Pelantová, Ph.D.