Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy (KFL / FVY)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFL / FVY - Filosofie výchovy, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Cílem kursu je rozvinout a kultivovat u studentů schopnost kritické sebereflexe učitelského a vychovatelského povolání. Půjde o vykročení ze samozřejmosti výchovy a vzdělání jako praktických návrhů a návodů k vedení lidí a produktivního osvojování si vědomostí a o přechod k výchově pojaté jako zvláštní, veskrze lidská činnost, v níž se zakládá, formuje a realizuje vztah člověka k sobě samému, ke společenství a ke světu. A to od tzv. archetypů výchovy až k moderním a postmoderním podobám výchovy.Osnova:1. Co je filosofie výchovy?2. Platónský dialog jako cesta výchovy (elenktický a agonální dialog).3. Výchova jako péče o duši člověka, cesta k ctnosti (areté) a cesta k pravdě (techné maieutiké)4. Metafyzika výchovy jako světelná metafyzika (Platón, Augustinus, Akvinský, Komenský) a její rozpad v osvícenském konceptu světla rozumu5. Křesťanská moudrost a moudrost křesťanství, výchova jako rozvoj přirozenosti člověka.6. Emendační rozměr výchovy (Komenský, Patočka, Schaller).7. Kontext času výchovy jako východiska z prožívané krize světa (Guardini, Palouš).8. Téma obratu ve výchově (Platonova metanoia, Augustinova katharsis, Komenského pansofia a Finkova Not-Wendigkeit)9. Instrumentální pedagogika novověkého subjekt objektového vztahu (Descartes, Locke) a s ní spjaté úvahy o mravním rozměru v ovladatelském rozvrhu pána přírody a světa (Kant).10. Typologie výchovy. Výchova v tradiční společnosti, výchova vnitřně orientovaného člověka, výchova vnějšně orientovaného člověka.11. Vztah kvalifikace a vzdělanosti, poznámky a úvahy k cíli výchovy, pojem vzdělance.12. Hra ve výchově, vztah PAIDEIA a PAIDIA.13. Postmoderní reflexe tradičních i alternativních konceptů výchovy, výchova ke kultuře a kulturnosti v podmínkách destrukce jazyka a myšlení.14. Dilemata a antinomie učitelství a vychovatelství.

Získané způsobilosti

Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.

Literatura

Radim Palouš. K filosofii výchovy. Východiska fundamentální agogiky. Praha., SPN, 1991. &, &. Radim Palouš: Čas výchovy. Praha, SPN, 1991. Radim Palouš: Komenského Boží svět. Praha, SPN, 1992. Zdeněk Kratochvíl: Výchova, zřejmost, vědomí. Praha, Hermann &synové, 1995. Zdeněk Kratochvíl: Filosofie živé přírody. Praha, Hermann &synové, 1994. Jiří Michálek: Topologie výchovy. Praha, OIKOMENH, 1996. Wolfgang Brezinka: Filosofické základy výchovy. Praha, Zvon, 1966. Stanislava Kučerová: Člověk, hodnoty, výchova. Kapitoly z filosofie výchovy. Prešova, MannaCon, 1966. Jan Patočka: Péče o duši, I. Praha, OIKOYMENH, 1966. Jiří Syrovátka: Kapitoly z filosofie výchovy. Liberec, TUL, 1995. Jiří Syrovátka: Filosofické texty I. Liberec, SCHOLÉ FILOSOFIA, 1996. Jiří Syrovátka: Filosofické texty II. Idea, idealizace a příroda. Liberec, SCHOLÉ FILOSOFIA, 1996. Erazim Kohák: Člověk, dobro a zlo. O smyslu života v zrcadle dějin. (Kapitoly z dějin morální filosofie). Praha, Ježek,1993. Jiří Machovec: Filosofie tváří v tvář zániku. Praha, "Zvláštní vydání?", 1998. Jaroslava Pešková, Ladislava Schücková: Jak dělat vědu o člověku dnes a zítra. Praha, SPN, 1991. Hans Küng: Světový étos. Zlín, Archa, 1992. Jiří Krupička: Flagelantská civilizace. Praha, Hynek, 1999. Edward O.Wilson: Konsilience. Jednota vědění. O nezbytnosti sjednocení přírodních a humanitních věd. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 1999..

Požadavky

Semestrální práce. Zkouška.

Garant

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.