Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy (KFL / FVY-B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFL / FVY-B - Filosofie výchovy, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Co je filosofie výchovy?2. Platónský dialog jako cesta výchovy (elenktický a agonální dialog).3. Výchova jako péče o duši člověka, cesta k ctnosti (areté) a cesta k pravdě (techné maieuti-ké)4. Metafyzika výchovy jako světelná metafyzika (Platón, Augustinus, Akvinský, Komenský) a její rozpad v osvícenském konceptu světla rozumu5. Křesťanská moudrost a moudrost křesťanství, výchova jako rozvoj přirozenosti člověka.6. Emendační rozměr výchovy (Komenský, Patočka, Schaller).7. Kontext času výchovy jako východiska z prožívané krize světa (Guardini, Palouš).8. Téma obratu ve výchově (Platonova metanoia, Augustinova katharsis, Komenského panso-fia a Finkova Not-Wendigkeit)9. Instrumentální pedagogika novověkého subjekt objektového vztahu (Descartes, Locke) a s ní spjaté úvahy o mravním rozměru v ovladatelském rozvrhu pána přírody a světa (Kant).10. Typologie výchovy ? výchova v tradiční společnosti, výchova vnitřně orientovaného člo-věka, výchova vnějšně orientovaného člověka.11. Vztah kvalifikace a vzdělanosti, poznámky a úvahy k cíli výchovy, pojem vzdělance.12.Hra ve výchově, vztah PAIDEIA a PAIDIA.13. Postmoderní reflexe tradičních i alternativních konceptů výchovy, výchova ke kultuře a kulturnosti v podmínkách destrukce jazyka a myšlení.14. Dilemata a antinomie učitelství a vychovatelství.

Získané způsobilosti

Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.

Literatura

Heidegger, M. Co je metafyzika?, Praha: Oikúmené, 1993. PELCOVÁ, N. Filosofická a pedagogická antropologie. Praha: Kralonum, 2000. ISBN 80-246-0076-5. PELCOVÁ, Naděžda; PEŠKOVÁ, Jaroslava; RÝDLOVÁ, Hana; SCHLEGELOVÁ, Jaroslava. Základy společenských věd. IV. díl. Vztah ke světu jako celku. Praha : Eurolex Bohemia, 2005. ISBN 80-86861-27-9.

Požadavky

Viz. http://www.fp.vslib.cz/kfl/STAG/

Garant

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.