Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vyb.kap. z organizace a řízení v kultuře (KFL / ORK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFL / ORK - Vyb.kap. z organizace a řízení v kultuře, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah pojmu kultura, její předmět a cíle z hlediska společenského zájmu, konkrétní "politiky" a koncepce, institucionální a ekonomické zajištění rozvoje jednotlivých oblastí kultury, poslání, místo a chování kulturních institucí ve společenském kontextu, v právním a ekonomickém systému, specifika jejich řízení (vždy s přihlédnutím ke stavu a praxi v zahraničí).1. Úvod, základní pojmy, vymezení předmětu, tématické rozčlenění.2. Informatické příprava: prameny k teorii a k terminologii oboru, ke konkrétním tématům, informační systémy v oblasti kultury.3. Kultura jako předmět teoretického uvažování, společného zájmu a politických programů - historie a současná diskuze.4. "Kulturní politiky" - politické přístupy k ovlivňování, institucionalizaci a řízení oblasti kultury.5. Kulturní hodnoty, aktivity, služby a jim odpovídající typy kulturních institucí.6. Kulturní instituce v systému státní a veřejné správy, poradenské a informační subjekty.7. Právní a ekonomické postavení kulturních instutucí, legislativa, financování.8. Specifika vnitřního odborného, personálního a ekonomického řízení, hodnocení kvality, výkonu, produktivity a úspěšnosti kulturních instutucí.9. Oblast nemovitého kulturního dědictví (památková péče).10. Oblast movitého kulturního dědictví a výtvarného umění (muzea a galerie).11. Oblast literatury (knihovny).12. Oblast múzických umění (divadla, hudební tělesa).13. Tzv.: národní kulturní instituce - koncepce, stav, případové studie.14. Mezinárodní kontext a spolupráce, trendy a výhledy.

Získané způsobilosti

Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.

Literatura

Cultural Legislation, Why? How? What? / The European Commission, 2003. (přístup z webu - viz níže). STIGLITZ, J. E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-454-1 (váz.). Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-454-1.KESNER, L. Ekonomika a kultura : partnerství pro 21. století : sborník z mezinárodní konference o rozvoji kulturních zdrojů a kulturního kapitálu, realizované jako součást projektu "Praha - Evropské město kultury 2000" v Praze 22.-23.9.2000. Praha, 2001. ISBN 80-238-6831-4. REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-60-2 (brož.). European funding for the cultural sector / European Commission, Directorate-General for Education and Culture. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2002. (přístup z webu - viz níže). ŠPAČEK, D. Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy, zkušenosti : sborník referátů Sekce I semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006, ISBN 80-210-3956-6 (brož.). Komparace kulturních systémů 15 zemí Evropské unie / Divadelní ústav, 2003. (přístup z webu - viz níže). HAMERNÍKOVÁ, B. Kultura a masmédia v tržních podmínkách. Veřejná podpora a alternativní zdroje financování. Praha: VŠE, 1995 . ISBN 80-7079-857-2 (brož.). KESNER, L. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1104-4 (váz.). KRBOVÁ, J. Vybrané obory kultury a masmédií : (organizace, právní prostředí a financování). Praha: VŠE, 2002, ISBN 80-245-0287-9 (brož.). Vztah státu ke kultuře, kulturní politika evropských zemí: Aktualizace vybraných problémů. Praha: FF UK, 2004. WWW: Domácí webové portály pro správu, poradenství a informace pro jednotlivé oblasti, obsahující základní dokumenty a literaturu a další odkazy (výběr nejdůležitějších):obecně http://www.proculture.cz, kulturní politika, státní správa www.mkcr.cz, místní a regionální kultura http://www.nipos-mk.cz/, muzea a galerie http://www.cz-museums.cz/, památková péče http://www.npu.cz , knihovny http://knihovnam.nkp.cz , divadlo, hudba http://www.institutumeni.cz , hudba http://www.musica.cz.

Požadavky

Požadavky k ukončení: seminární práce, aktivní účast na přednáškách

Garant

PhDr. Vojtěch Balík

Vyučující

PhDr. Vojtěch Balík