Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická a sociální antropologie (KSS / MXA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSS / MXA - Filozofická a sociální antropologie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Počátky antropologického myšlení2. Vznik a vývoj filosofické antropologie3. Vymezení základních pojmů sociální a kulturní antropologie4. Perspektivy sociální a kulturní antropologie 19. a 20. století5. Antropologické základy sociální etiky6. Antropologické základy sociální etiky7. Významná témata sociální (kulturní) antropologie pro oblast sociální práce8. Dějiny charity z antropologického hlediska

Získané způsobilosti

Cílem předmětu je seznámit studující s pojmoslovným aparátem sociální (kulturní) a filosofické antropologie, s členěním antropologie na dílčí disciplíny a s hlavními myšlenkami, paradigmaty a představiteli/kami sociální a filosofické antropologie. Výklad je soustředěn na antropologická témata, která mají vztah k sociální práci. Přesahy antropologického myšlení nacházíme v oblastech sociální etiky či charity. Antropologické přístupy k instituci manželství a rodiny, otázkám sexuality, rasismu, chudoby, umírání aj. jsou využívány v každodenní praxi sociální práce. Studující jsou motivováni/y k identifikaci filosoficko-antropologických zdrojů sociální práce a ke kritické reflexi antropologických konstant jako potenciálních zdrojů společenské nerovnosti.

Literatura

AUGÉ, M. Antropologie současných světů. Brno: Atlantis, 1999. ISBN 80-7108-154-X.SOUKUP, V. Dějiny antropologie. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0337-3.SOUKUP, V. Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha: Karolinum, 1996. KALÁBOVÁ, H. Filosofická a pedagogická antropologie. Liberec: TU v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-721-5.DACÍK, T. Filosofická antropologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1999. ISBN 80-7204-123-1.SOKOL, J. Filosofická antropologie : člověk jako osoba. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-627-6.PETRUCIJOVÁ, J. Křižovatky antropologie - změny paradigmat. I díl, Počátky antropologických reflexí. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-914-8.SOKOL, J. Malá filosofie člověka. Slovník filosofických pojmů. Praha: Vyšehrad, 2007. ISBN 978-80-7021-884-6.SOUKUP, V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-328-5.ERIKSEN, T. H. Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-465-6.STRAUSS, C. L. Strukturální antropologie. Praha: ARGO, 2006. ISBN 801-7203-713-7.MAZLISH, B. The idea of humanity in a global era. New York: Palgrave Macmillan, 2009. ISBN 978-0-230-61162-7.ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha: ZVON, 1994. ISBN 80-7113-111-3.MURPHY, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: SLON, 1998. ISBN 808550532.PELCOVÁ, N. Vzorce lidství: filosofické základy pedagogické antropologie. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-756-5.HORYNA, B. Počátky filosofické antropologie. Brno: MU Brno, 1999. ISBN 80-210-2105-5.

Požadavky

Pro získání zápočtu je nutná účast na semináři a zpracování semestrální práce. Další požadavky specifikuje vyučující předmětu.

Garant

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D, Ph.D.

Vyučující

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D, Ph.D.PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.