Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti a spolehlivost (KVM / JSA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVM / JSA - Řízení jakosti a spolehlivost, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Základní pojmy z teorie spolehlivosti výrobku, číselné charakteristiky, poruchy a jejich klasifikace, charakteristiky pro neopravitelný výrobek, charakteristiky pro opravovaný výrobek, přehled teoretických rozdělení náhodných veličin používaných pro popis spolehlivosti, volba spolehlivostních parametrů dle ČSN.2. Vanová křivka, popis vanové křivky superpozicí náhodných veličin, spolehlivostní zkouška a vyhodnocení, příklady na použití náhodné veličiny normální a exponenciální k výpočtu spolehlivosti výrobku.3. Spolehlivost soustav, charakteristiky soustav, popis struktury soustavy, sériová a paralelní soustava, zálohování soustav, příklady na řešení složených soustav4. Statistická přejímka, význam v systému řízení jakosti, základní typy přejímek, operativní charakteristika, výpočet parametrů přejímacího plánu, opravná přejímka, přejímka srovnáváním a měřením.5. Přejímací plány s časovým výběrem znaku, přejímací exponenciální plány a plány pro průběžnou výrobu. Příklady na statistickou přejímku.6. Přesnost výrobního procesu, způsob předpisu technické veličiny, časový vývoj rozdělení technické veličiny, odhad na základě výběrového souboru, regulační diagramy.7. Jakost výrobků, základní pojmy a definice, přehled vývojových etap péče o jakost, metody vyjadřování jakosti (relativní ukazatelé, komplexní metoda, smíšená metoda, metoda grafu úspěšnosti, asymptotický a dynamický růst jakosti, optimální jakost.8. Praktické příklady výpočtu jakosti podle jednotlivých metod.9. Náklady na jakost, analýzy jakosti, systém řízení jakosti ve strojírenském závodě, strategie řízení jakosti v podmínkách tržní ekonomiky, certifikace systémů řízení jakosti.10. Systém státního zkušebnictví v ČR, modulový systém EU, činnost autorizovaných osob, postup při akreditaci AO, spolupráce s evropskými organizacemi působícími v oblasti jakosti.11. Mezinárodní systémy péče o jakost, ceny za jakost, činnost EOQ, normy ISO 9000 - 9004, struktura řízení.12. Jakost a hospodářské právo, odpovědnost za jakost, obchodní zákoník a jakost..13. Zákon o technických požadavcích na výrobky, způsob prokazování shody, označování výrobků značkami, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o náhradě škod14. Zápočtový test.

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Literatura

Normy:. ČSN 01 0101, 01 0606, 01 0611, 01 0651, ISO 9000 - 9004,EN 45 000 - 45 013. Obchodní zákoník č. 531/1991 Sb. Mlčoch, I., Slimák, I.:. Řízení kvality a strojírenská metrologie. Praha, SNTL 1987. Dráb, V., Moc, L.:. Teorie spolehlivosti a řízení jakosti, Liberec, skripta VŠST 1992. &, &. Veber, J.: Management kvality. ISBN 80901730-5-5.2000. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výr. Zákon č. 59/98 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadností výrobku. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Požadavky

Zápočet se uděluje na základě úspěšného hodnocení zápočtového testu v rozsahu cca 20 otázek.Úspěšné absolvování předmětu předpokládá vykonání zkoušky, která se skládá z části písemné (cca 60 min) a z části ústní (2 témata-část spolehlivost výroků ,část jakost).

Garant

doc. Ing. Lubomír Moc, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Lubomír Moc, CSc.Ing. Jan Novák, Ph.D.