Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a etika (KSOC / FFET)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSOC / FFET - Filozofie a etika, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Vymezení etiky. Vtah filosofie a etiky, etiky a speciálně vědních oborů.Soudobé pojetí etiky a její členění. Filosoficko-teoretické aspekty etiky; deskriptivní a preskriptivní etika; mataetika.Tradiční etické problémy: přehled a stručná charakteristika.Problém a pojetí základních etických kategorií.Povaha mravních, morálních regulativů. Etické cíle lidského jednání.Etika v antickém Řecku a Římu. Předklasické období. Pojetí dobra dle sofistů, Sókrata a Platóna. Aristotelovo vymezení a rozpracování etiky jako praktické filosofie.Etický rigorismus a hédonismus v období helénistickém. Srovnání epikurejské a stoické etiky. Ciceronův přínos k politické etice.Východiska konstituování křesťanské etiky. Základní etická témata rozvíjená v rámci patristiky, scholastiky, reformace a protireformace. Soudobá křesťanská etika. Desatero dnes.Renesanční a novověká etika. Etické příspěvky v dílech anglických, nizozemských, francouzských a německých myslitelů.Charakteristika antropologického proudu v etice 19. a 20. století.Analytická filosofie a etika. Etika v kontextu rozvoje speciálních věd. Problémy tzv. etického scientismu.

Získané způsobilosti

Ozřejmit konstituování a proměny etiky v rámci antické, judaisticko-křesťanské i sekularizované atlantické kulturní tradice a její teoretické tříbení v soudobých podmínkách diferentního a multikulturního světa. Studenti získají dovednosti spojené s užíváním filosofických přístupů k etickým tématům a soudobým diskutovaným problémům.

Požadavky

Zápočet se udílí na základě referátu nebo písemné práce na zadané téma, Zkouška se koná formou písemného testu a odpovědí na dvě zadané otázky ze souboru otázek ke zkoušce.

Garant

Mgr. Marie Hrdá, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Marie Hrdá, Ph.D.