Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie společnosti (KSOC / GFSPO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSOC / GFSPO - Filosofie společnosti, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

I. Evropa a její historické dědictví. Komparace tradiční a moderní společnosti: komunita versus společnost, autorita versus moc, posvátné versus světské, status versus třída, pokrok versus odcizení (R. A. Nisbet). Počátky a hlavní etapy filosofie od 6. st. př. n. l. do 19. století. Reflexe dějin a sociálních změn.II. Antika: krize teokratické společnosti velkých domácností, domácnost/domov a polis, člověk a společnost, problémy klasické demokracie; římské impérium, res publica a císařství; vznik filosofie a její etapy v antice; fysei a nomó; ideální stát, cultura animi (Démokritos, sofisté, Platón, Aristoteles, kynismus a stoa, kyrénská škola a epikureismus, novoplatonismus, Cicero)III. Středověk: stavovská společnost, řády a obce, autorita (a moc), sakrální a profánní, filosofie a náboženství, rozum a víra, morálka a politika, dějiny spásy, počátky humanismu (apologeté, Augustinus Aurelius, Tomáš Akvinský, Occam, Dante Alighieri, protagonisté reformace, renesanční humanismus, sociální utopie,N. Machiavelli, J. A. Komenský)IV. Nová doba: regnum hominis, objevená příroda, vznik vědeckého paradigmatu, rodící se občanská společnost, fenomén revoluce, stavya třídy, nacionalismus a národní stát, evropský logocentrismus, americká výjimečnost; filosofie a věda, teorie společenské smlouvy, idea tolerance, emancipace a pokroku, sociální svoboda a lidská práva, nerovnost a sociální koheze (F. Bacon, Th. Hobbes, J. Harrington, J. Locke, D. Hume, A. Smith, C. M. Helvetius, P. H. D. Holbach, D. Diderot, Ch. Montesquieu, Voltaire, J. J. Rousseau, M. J. A. M. Condorcet, J. G. Herder, I. Kant, G. W. F. Hegel, C. H. Saint-Simon, J. Bentham, J. Mill)

Získané způsobilosti

Cílem je studenty zejména naučit interpretovat přínos autorů k teoretické reflexi života společnosti, porozumět jejich filosofickým východiskům a přístupům, identifikovat dobové společenské problémy, myšlenkové vývojové tendence a jejich historický kontext, komparovat odlišná sociální prostředí a situace s jevy a procesy v soudobé společnosti, porozumět filosofickým přístupům a zároveň používat teoretická východiska a kategorie soudobé sociologie.

Požadavky

Zápočet se udílí na základě písemného testu, vystoupení na semináři s prezentací zvoleného příspěvku nebo písemně odevzdané práce v rozsahu alespoň 8 normostran.Literatura:DUBY, G. 2008. Tři řády aneb Představy feudalismu. Praha: Argo.FLOSS, P. 1994. Úvod do dějin myšlení středověku. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého.HARE, R. M., J. BARNES, H. CHADWICK. 1994. Zakladatelé myšlení. Praha: Svoboda.HOLZBACHOVÁ, I. 2000. Dějiny společenských teorií. Brno: Scriptum.PEŠKOVÁ, J., O. ŠEVČÍK. 1997. Filosofie kultura civilizace. Praha: PedF UK.CORETH, E., P. EHLEN, J. SCHMIDT. 2003. Filosofie 19. století. Olomouc: Nakl. Olomouc.VEBER, V., M. VÍTEK. 2005. Theodor Syllaba. Dějiny politických filozofií (Politické filozofie

Garant

PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.