Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Financial Management (KE / AFIRP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KE / AFIRP - Financial Management, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Podstata a pojetí finančního řízení. Charakteristika podnikových financí. Všeobecná pravidla finančního rozhodování. Faktor času a rizika v rozhodovacích procesech. Základní vzorce finanční aritmetiky.2. Zakládání podniku. Koncepce podnikatelského záměru. Volba právní formy podnikání. Zakladatelský rozpočet.3. Majetková a finanční struktura podniku. Formy majetku. Oceňování majetku. Financování majetku. Optimalizace kapitálové struktury. Sledování hotovostních toků v podniku.4. Řízení oběžného majetku. Struktura oběžného majetku. Řízení zásob. Řízení peněžních prostředků. Řízení pohledávek.5. Krátkodobé financování. Obchodní úvěry. Krátkodobé bankovní úvěry. Factoring.6. Investiční rozhodování. Pojetí investic. Hodnocení a srovnávání efektivnosti investic. Čistá současná hodnota. Index výnosnosti. Vnitřní výnosové procentu. Investiční riziko a portfolio.7. Dlouhodobé financování. Interní a externí zdroje dlouhodobého financování. Leasingové financování. Projektové financování. Forfaiting.8. Finanční analýza. Podstata, etapy a postupy finanční analýzy. Komparativní analýza. Trendová analýza. Poměrové ukazatele a jejich pyramidový rozklad. Ukazatel EVA. Altmanův Z-score model. Kombinační metoda finanční analýzy.9. Finanční plánování. Podstata a časové dimenze finančního plánování. Obsah finančního plánu. Dlouhodobé finanční plánování. Modely finančního plánování.10. Zahraniční směna podniku. Devizový kurz a konkurenceschopnost podniku. Nástroje finanční politiky v zahraniční směně.11. Oceňování podniku. Význam a metody oceňování podniku. Metoda diskontované cash flow. Metoda kapitalizovaných zisků. Korigované výnosové metody. Určování tržní hodnoty podniku.12. Integrace a zánik podniku. Sdružování podniků. Kooperace a koncentrace. Krize, sanace a zánik podniku. Konkurzní řízení.

Získané způsobilosti

Student se bude orientovat v terminologii a základních problémech podnikových financí. Zvládne výpočty finančních veličin nutných k řízení dlouhodobého majetku, zásob a hotovostních toků. Seznámí se podrobně s postupy využívaných ve finanční analýze, v investičním rozhodování a rozpočtování,

Literatura

Freiberg, František. Cash-flow. 3., rozš. vyd. Praha, 1997. ISBN 80-85943-37-9.Valach, J. Finanční řízení podniku. Jindřichovská, Irena. Podnikové finance. Vyd. 1. Praha, 2001. ISBN 80-7261-025-2.Fotr, Jiří. Strategické finanční plánování. 1. vyd. Praha, 1999. ISBN 80-7169-694-3.Brealey, Richard A. Teorie a praxe firemních financí. Vyd. 1. Praha, 2000. ISBN 80-7226-189-4.Kislingerová, Eva. Finanční analýza. Vyd. 1. Praha, 2005. ISBN 80-7179-321-3 .Steigauf, Slavomír. Investiční matematika. 1. vyd. Praha, 1999. ISBN 80-7169-429-0.Synek, Miloslav. Manažerská ekonomika. 3., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha, 2003. Synek, Miloslav. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3.

Požadavky

Pravidla účasti na výuce: Účast na seminářích je zaznamenávána a je použita jako doprovodné kriterium pro udělení zápočtu.Požadavky k zápočtu:1. Dosažení 60 % bodů ze dvou zápočtových testů2. Vypracování a odevzdání samostatné finanční analýzy společnosti dle vlastního výběru (6-10 stran).Forma zkoušky: Ústní zkouškaVýsledné hodnocení předmětu: Výsledná známka bude vycházet z ústí zkoušky, v případě nerozhodného výsledku může zkoušející přihlédnout ke kvalitě práce na seminářích.

Garant

Ing. Eva Hamplová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Eva Hamplová, Ph.D.Ing. Pavel Jedlička, CSc.Ing. Eva Hamplová, Ph.D.Ing. Pavel Jedlička, CSc.