Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy (KPP / KUFIV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPP / KUFIV - Filosofie výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

? VZTAH FILOSOFIE A VÝCHOVYCharakteristické znaky filosofického myšlení: údiv, reflexe, otázka, kritika, celostnost či kontextuálnost, porozumění, výklad a užití.Pedagogický potenciál filosofie: místo filosofie v kultuře, filosofie a svět, místo výchovy a filosofie ve společnosti, filosofie jakožto výchova, vztah filosofie a věd o výchově.Filosofická tematizace výchovné události: v kontextu ontologie, noetiky, axiologie, antropologie, etiky, estetiky, politické a sociální filosofie.Historické archetypy výchovy: scholé a paideia (Platónova epimeleia tés psýchés), konverze a educatio (Komenského emendatio rerum humanarum), moderní scholarizace a edukační cíle (výchova, vzdělání, kvalifikace), postmoderní situace a výchova (proč, čemu, kde a jak učit se a učit).Filosofické vzorce lidství: zoon logon echon, zoon politikon, imago Dei, ego cogito, lidská eksistence, ens volens, homo mensura, homo historicus, ens emans, homo faber, homo ludens, homo educans a educandus.Filosofická hlediska vybraných soudobých teoretických přístupů k výchově: pragmatismus, duchovědná a kulturní pedagogika, věda o výchově, hermeneutická pedagogika, pedagogika komunikace, humanistická pedagogika, personalismus, sociální a spiritualistické teorie, holistická agogika, antinomie výchovy dle E. Finka, filosofie výchovy J. Patočky a její inspirace.? SOUDOBÉ PROBLÉMY VÝCHOVY VE FILOSOFICKÝCH PŘÍSTUPECHŠkola na pomezí individuálního a společenského, soukromého a veřejného, občanského a lidského, lokálního a globálního, interkulturního a intrakulturního. Autorita, tolerance, pluralita a jinakost - asymetrie, symetrie, dialog, komunikace a argumentace ve výchově. Výkon - prožitek - porozumění? Předpoklady výchovy a výchova jako předpoklad uskutečňování životní cesty. Výchova k odpovědnosti (problém znalostí, dovedností a postojů; péče o poměr k vlastnímu životu, k druhým lidem, k sociální, kulturní a ekologické dimenzi života). Otázky profesní etiky.

Získané způsobilosti

Zpřístupnit náročnou filosofickou problematiku jako způsob otevírání širších, filosoficky založených obzorů na styku se soudobými edukačními problémy a otázkami, ve snaze setkat se u společných témat spolu s teoretickými přístupy a zkušenostmi posluchačů.Vyjádřit filosofická hlediska v pedagogickém myšlení a činnostech. Inspirovat k vnímání a hodnocení edukační reality.

Požadavky

Nutnou podmínkou udělení zápočtu je vypracování eseje (3 normostrany textu), v níž má student prokázat schopnost tematizovat a kriticky posoudit problém týkající se výchovy, a to z filosofického hlediska.

Garant

Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D.

Vyučující

Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D.