Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofický seminář (KSLA / PPOFA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSLA / PPOFA - Filozofický seminář, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základní charakteristiky (údiv, otázka, kritika, seberexlexe, celostní kontext) a mody filosofie (láska k moudrosti, péče o duši a svět, lék na duši, theorie a věda, sebepoznání, dialog, myšlení, řeč) v kontextu společenském a duchovním (intimita a veřejnost, komunitarismus a liberalismus, náboženství, věda, umění a éthos, kulturní horizonrtála a vertikála).Základy starořeckého jazyka a kontextová konceptualizace vybraného pojmosloví (oikos, synoikismos, metoikia, apoikia, oikonomia, oikúména, oikologie, xenos, xenia, proxenia, symbolon, démos, apodémia a epidémia, hodos, exhodos, methodos, ekstasis, enthusiasmos, mythos, epos, logos, theoria, historia, doxa, epistémé, nús, metanoia, aisthésis, pathos, sofia, thymos, fobos, filia, erós, agapé, psýché, sóma, séma, antrópos, anér, gýné, androgyn, hermafroditos, theos, labyrinthos, paidia, chaos, kosmos, mikrokosmos, makrokosmos, fysis, metafysika, genesis, arché, eschaton, holon, pan, bios, thanatos, fainomén, angelos, agein, heuriskein...)J. A. Komenský: konstitutio, destitutio, restitutio; educatio, konsultatio, emendatio; cultura animi, cultura omnium, pampaedia. ?Labyrint světa a ráj srdce?, ?Obecná porada o nápravě věcí lidských?. J. A. Komenský a R. Descartes (místo člověka ve světě a úloha na světě).F. Nietzsche a F. M. Dostojevskij (problém moderního nihilismu).N. Berďajev: ?Samopoznanije?. (Filosofická tradice lidského sebepoznání, vnitřní a vnější transcendence.)M. Buber: ?Cesta člověka podle chasidského učení?. (Vztah Já -Ty, Já - Ono. E. Lévinas o fenoménu tváře a odpovědnosti.)A. Arendtová: ?Krize kultury?. (Pojetí kultury, povaha a smysl kulturní transmise, intrakulturní a interkulturní vazby v pluralitním světě.)Jan Patočka: ?Přirozený svět jako filosofický problém?. (O trojím lidském pohybu - akceptace, sebeprodloužení a pravdy; domov - dálava - cizota.)T.G. Masaryk: ?Problém malého národa?. (Úvahy na charakteristickými znaky českého národa a nad jeho místem v globalizujícím se světě).Domov v kontextu světa a svět v kontextu domova. Globalizace a lokalizace. Nutnost péče o domov a svět. Situace člověka : hosta a hostitele, příjemce a dárce, správce a ochránce.Cesty jakožto fenomény života a poznání. (Pád, vyhnanství, návraty, poselství, hledání, objevování, tuláctví, bloumání, jinudost, putování, dobrodružství, útěk, odchod, výhost, stoupání, sestup, postup, ústup, příběh, rozcestí, bezcestí, návěstí, přešlapování, prodleva, spění, spočinutí, ztráty, nálezy, zkušenost hranic: rozdíl, podíl a sdílení, omezení, vymezení, zamezení, překážky, uzavřenost a otevřenost světu, prostoření, horizont, krajina, prostředí, okolí, sídlo, osada, uvelebení, bydlení, obývání, domov a bezdomoví, kořenění a vykořenění, pohostinství, azyl, osamělost, stejnost, jinakost, cizost, všednost, nevšednost.)Hlavní proudy a představitelé soudobého filosofického myšlení. Znaky postmodernismu.

Získané způsobilosti

Upozornit na filosofickou tematizaci lidské situovanosti a podíl filosofického myšlení na utvářené kultuře, vést posluchače ke studiu význačných myslitelů a filosofické literatury v příslušné regionální, kulturní či jazykové oblasti, v komentované četbě pomáhat vyjasnit způsoby filosofického tázání a základní filosofické kategorie, společně promýšlet filosofické otázky, spojené s cestovním ruchem. Posluchači by se měli naučit věnovat pozornost k bohatství filosofického dědictví v rámci příslušného kulturního okruhu, skrze filosofickou literaturu se přiblížit k osobitým rysům myšlenkové tradice a jejích inovací, učit se zprostředkovávat interkulturní výměnu v blízkosti filosofického myšlení, samostatně klást otázky po povaze lidské ukotvenosti a vykořeněnosti, uzavřenosti a otevřenosti, nedůvěry, obezřetnosti a vydanosti vůči světu, po povaze domova a cizoty, vlastního a nevlastního, stejnosti a jinakosti, fenofobie a pohostinnosti, patriotismu a kosmopolitismu, intolerance a tolerance, despektu a respektu, logocentrismu a plurality, totalismu a hoslismu, nepřátelsví a přátelství, neúcty a úcty k životu a lidské důstojnosti, po povaze poznávání jakožto ?cesty? a putování jakožto ?poznávání? v kontextu filosofické problematiky. Posluchači budou seznámeni se základy starořeckého jazyka v kontextové konceprtualizaci vybraného pojmoslovím, s hlavními rysy a významem českého filosofické myšlení (J. A. Komenský, T. G. Masaryk, J. Patočka, V. Havel aj.), budou samostatně i společně číst a komentovat vybrané partie z díla N. Berďajeva ?Samopoznanije? (v ruském jazyce), diskutovat předkládaná témata a dle vlastního výběru a v konzultaci s vyučujícím zpracovávat prezentaci filosofického myšlení vybraného jednoho českého a dvou odlišně cizojazyčných myslitelů.

Požadavky

zápočet

Garant

PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.