Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výb. př. ze staroslověnštiny a slav. (KSLA / PSTAR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSLA / PSTAR - Výb. př. ze staroslověnštiny a slav., Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Vyučující T. Miljutinová:1. Staroslověnština jako nejstarší spisovný jazyk slovanský, její jazykový základ, pozdější redakce.Uloha staroslovanštiny ve vývoji spisovné ruštiny.2. Pojem "praslovanský jazyk", "staroslovanský (staroslověnský) jazyk", "církevní slovanština", "staroruština".Hlaholské a cyrilské písmo. Komentář k pravopisu a výslovnosti.Přehled staroslověnských písemných památek (hlaholských a cyrilských).3. Hláskový systém staroslověnštiny.Historickosrovnávací metoda v rekonstrukci praslovanštiny.Baltoslovanská jazyková jednota.4. Raně praslovanský vokalismus a konsonantismus. Nejdůležitější tendencehláskoslovných změn.5. Hlásková stavba slova a střídání hlásek v praslovanštině. Vznik a zánik redukovaných vokálů.6. Hláskoslovné změny spojené ze zákonem otevřených slabik:zánik souhlásek na konci slova;přesun hranice slabiky uvnitř slova a zjednodušení skupin souhlásek;monoftongizace klesavých diftongů;vznik nosových souhlásek;vznik protetických souhlásek;metateze likvid r , l a plnohlasí;změny ve skupinach ьr, ьl , ъr, ъl.7. Hláskoslovné změny spojené s tendencí k palatalizaci (měkčení) hlásekpalatalizace velár k,g,ch;palataliyace souhlásek před jotací;přehláška samohlásek.8. Uspořádání vokalického a konsonantického systému v pozdním praslovanském období. Nářeční diferenciace praslovanštiny. Obecná charakteristika západní, východní a jižní skupiny slovanských jazyků.9. Přehled mluvnické stavby staroslověnštiny v diachronním pohledu (ukázky směrem k praslovanštině a k jednotlivým slovanským jazykům).10. Původní indoevropský systém (substantiva, slovesa, zájmena, příslovce) a jejich vývoj na půdě slovanské.11. Charakteristika deklinace. Gramatická kategorie jmen.12. Charakteristika konjugace. Gramatická kategorie sloves.13. Opakování probrané látky, souhrná cvičení.14. Zápočet.Poznámka:1. Téma k samostatné přípravě:1). Prosodické prostředky praslovanštiny a jejích vývoj (samohlásková kvantita a kvalita; slovní přízvuk, slabičná intonace).2). Některé zvláštnosti staroslovanské slovní zásoby.2. Cvičení a rozbor textu v průběhu hodiny.

Získané způsobilosti

Cílem předmětu je - poskytnout základní informace o praslovanštině, která má mimořádný vliv pro pochopení počáteční etapy vývoje slovanských jazyků a jejich charakteristických shod a rozdílů;- umožnit poznání staroslověnštiny jako nejstaršího spisovného jazyka všech Slovanů, který měl značný vliv na formování jiných spisovných jazyků slovanských, včetně ruštiny;- upevnit teoretické poznatky rozborem vybraných textů.

Požadavky

Zápočet získají studenti, kteří při závěrečné besedě prokáží základní orientaci v přednášené problematice v podobě rozboru textu a prokázání znalosti v teoretickém materiálu.

Garant

Jana Ruferová