Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výb. předn. z vybr. kapitol rus. synt. (KSLA / PSXV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSLA / PSXV - Výb. předn. z vybr. kapitol rus. synt., Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Roviny obsahu věty.2. Reálná situace v procesu abstrahování, vznik jazykového znaku na jejím základě.3. Dělení participantů na konstitutivní a fakultativní a na aktanty a doplnění volná.4. Sémantické role subjektu.5. Zamyšlení nad tabulkou "Reál. situace - obsah věty - struktura věty".6. Úvod do problematiky slovesného rodu.7. Lexikálně-gramatické skupiny sloves, tranzitivnost a kauzativnost a jejich vztah ke sloves. rodu.8. Různé přístupy ke kategorii sloves. rodu v naší a ruské lingvistice, definice.9. Způsoby vyjádření pasíva. Zvratné pasívum.10. Analytický tvar pasíva. Systém významů minulého trpného příčestí.11. Synonymie v syntaxi. Odlišení konstrukcí se jmenným tvarem min. trp. příčestí, které mají pasívní význam, od analogických konstrukcí s jinými významy.12. Další problémy spojené s kategorií sloves. rodu. Vyjádření subjektu v pas. konstrukcích. Otázka dvou instrumentálových doplnění v pas. větě.13. Otázka netransformovatelnosti některých aktivních konstrucí do pasíva.14. Shrnutí, beseda, zápočet.

Získané způsobilosti

Cílem výběrové přednášky je nabídnou posluchačům k zamyšlení některé obecnější problémy syntaxe (zejména ruské v porovnání s českou) a dát jim možnost účastnit se hledání odpovědí na položené otázky. Při této činnosti mohou dobře použít znalosti získané studiem lingvistických disciplín ať již v rámci rusistiky nebo v rámci ostatních filologických oborů. Vzhledem k tomu, že se přednáška koná v ruštině, je též rozvíjena schopnost hovořit rusky o gramatických problémech.

Požadavky

Zápočet získají studenti, kteří při závěrečné besedě prokáží základní orientaci v přednášené problematice. Zkouška je ústní, přehled zkoušených témat je studentům znám předem.Témata ke zkoušceI. Reálná situace v procesu abstrakceVysvětlete pojmy: 1) reálná situace, abstraktní situace (situacija-predstavlenije)2) kognitivní komunikativní a ilokutivní obsah věty3) sémantická (hloubková, tektogramatická) a syntaktická (povrchová)struktura věty4) participant, aktant (vnitřní doplnění) a doplněnní volné5) konstitutivní a fakultativní participanty, elipsa, dialogový test6) sémantické role subjektu a objektuII. Funkčněsémantická kategorie sloves. rodu7) Lexikálně-gramatické druhy sloves a slovesný rod, vztah mezi tranzitivností a kategorií sloves. rodu8) Definice kategorie sloves. rodu, systém slovesněrodových forem (počet vyčleňovaných rodů, místo neosobních konstrukcí v tomto systému9) Způsoby vyjádření trpného rodu, rozdíly mezi češtinou a ruštinou10) Pasivní a stativní význam konstrukcí se jmenným tvarem minulého trpného příčestí 11) Otázka synonymie v syntaxi

Garant

PhDr. Jindřich Kesner, CSc.