Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vyb.p. ze základů slavistiky a rusistiky (KSLA / PVPZS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSLA / PVPZS - Vyb.p. ze základů slavistiky a rusistiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Program přednášek:1. Metodologické problémy srovnávacího studia slovanských jazyků. Pojetí zákonů a zákonitostí v jazykovědě, promítnutí do vývoje jazyků. Konvergence a divergence v jazykovém vývoji. Meto-dy zkoumání jazyků v jazykovědě 19.-20. stol.2. Slovanské jazyky z hlediska historického vývoje. Slovanské jazyka jako rodina příbuzných jazyků v rámci indoíránské větve jazyků světa.Baltoslovanská jednota a její pojetí.3. Utváření a vývoj spisovných jazyků slovanských, zvl. v souvislosti s konstituováním novodo-bých slovanských národů.4. Staroslověnština jakožto nejstarší spisovný jazyk slovanský, její jazykový základ, pozdější re-dakce. Nejstarší slovanské písmo. Další osudy hlaholice a cyrilice.5. Stavba slovanských jazyků. Zvuková stavba. Fonologický systém předpokládaného praslo-vanského prajazyka. Prosodické prostředky.6. Předhistorické vývojové změny (zákon otevřených slabik, harmonizační zákon, prosodické změny).7.8. Fonologický systém současných slovanských jazyků spisovných, shody a rozdíly.9. Gramatická stavba praslovanštiny. Společné rysy jazyků slovanských a baltských.10. Charakteristika prsl. deklinace. Gramatické kategorie jmen.11. Charakteristika praslovanské konjugace. Gramatické kategorie sloves.12. Gramatická charakteristika současných slovanských slovanských jazyků. Shody a rozdíly.13. Slovní zásoba. Charakteristika prsl. slovní zásoby. Vztahy slovanských jazyků k jiným jazy-kům indoíránské větve. Společná slovní zásoba slovanských jazyků. Rozdíly v produktivitě slovo-tvorných postupů.14. Slavistika jakožto základ slavistických bádání, srovnávací slovanská jazykověda. Zakladatelé a hlavní představitelé slavistiky (Dobrovský, Vostokov, Miklošič, Jagič aj.).Program seminářů:1. Vývoj jazyka prsl. z prajazyka ide. Prajazyk ide. Baltoslovanská jednota. Problematika pra-vlasti Slovanů.2. Základní rysy jazyka prsl. v oblasti fon. subsystému. Subsystém prsl. samohlásek, diftongů, souhlásek.3. Zákon otevřených slabik. Hláskové změny jakožto důsledky tendence k stoupající sonoritě slabiky.4. Harmonizační zákon a důsledky tendence k homogenitě slabiky. Prosodické prostředky.5. Charakteristika gramatického subsystému prsl.6. Charakteristika lexikálního subsystému prsl.7. Vznik slovanské písemnosti. Hlaholice. Cyrilice. Stsl. písemné památky. Význam stsl.8. Stsl. ? charakteristika fon. subsystému.9. Stsl. ? charakteristika gramatického subsytému.10. Stsl. - charakteristika lexikálního subsystému.11. Postupná difierenciace prsl. Vznik tří větví slov. jazyků. Stručná charakteristika základních rysů jazyků východoslovanských na rozdíl od jazyků západoslovanských a jihoslovanských, zvl. stsl.12. Význam ruského jazyka pro národy žijící na území bývalého SSSR.13. Význam ruštiny pro Čechy a Slováky v minulosti a v současnosti.14. Zápočet.

Získané způsobilosti

1. Poskytnout studentům základní představu o slovanských jazycích se zřetelem k jejich shodám a rozdílům.2. Zvláště se zaměřit na postavení ruštiny mezi slovanskými spisovnými jazyky. 3. Poskytnout základní informaci o staroslověnském jazyce jakožto nejstarším spisovném jazyce slovanském.4. V semináři upevnit teoretické poznatky rozborem vybraných textů.

Požadavky

Ke všem tématům jsou studentům průběžně zadávány domácí úkoly. Studenti si připravují ke všem tématům konspekty. Kontrola je prováděna průběžně na všech seminářích. Studenti mohou využívat konzultací (1-2 hod. v týdnu).Podmínkou pro udělení zápočtu j účast na seminářích, vypracování domácích cvičení a konspektů a na základě toho prokázání dobrých materiálových znalostí z dané oblasti, včetně zvládnutí vztahů mezi slovanskými jazyky. Tematické okruhy k zápočtu:Vývoj jazyka prsl. z prajazyka ide. Prajazyk ide. Baltoslovanská jednota.Problematika pravlasti Slovanů. Základní rysy jazyka prsl. v oblasti fon. subsystému.Zákon otevřených slabik. Hláskové změny jakožto důsledek tendence k sonoritě slabiky.Harmonizační zákon a důsledky tendence k homogenitě slabiky. Prosodické prostředky.Charakteristika gramat. subsyst. prsl.Charakteristika lexikálního subsystému prsl.Vznik slovanské písemnosti.Hlaholice. Cyrilice. Stsl. písemné památky.Význam stsl.Stsl. ? charakteristika fon. subsystému.Stsl. - charakteristika gramat. subsystému.Stsl. - charakteristika lexikál. subsystému.Postupná diferenciace prsl., vznik tří větví slovanských jazyků.Stručná charakteristika základních rysů východoslovanských jazyků na rozdíl od jazyků západo-slovanských a jihoslovanských, zvl. stsl. Poznámka:

Garant

Jana Ruferová