Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Molekulární a buněčná biologie (KBI / PMBBI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBI / PMBBI - Molekulární a buněčná biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

OSNOVA PŘEDNÁŠEK1. Biologie jako věda.2. Buňka jako systém.3. Chemické složení buněk.4. Biopolymery - aminokyseliny, peptidy bílkoviny.5. Nukleové kyseliny. Nukleotidy.6. Sacharidy, polysacharidy, lipidy.7. Membránový princip organizace buňky.8. Plazmatická membrána. ER. Golgiho aparát.9. Buněčná paměť. Gen, buněčný genom.10.Reprodukce buněk. Buněčný cyklus a jeho fáze. Regulace.11.Metabolisnus a energetika buňky.12.Regulační a kontrolní děje v buňce zpětné vazby.13.Vztahy buňky k okolí. Primární a sekundární transport.14.Vliv vnějších faktorů na buňky.15.Vznik života na Zemi.OSNOVA CVIČENÍ1. Bezpečnost práce. Vybavení laboratoře. Pravidla práce v laboratoři.2. Typy a výběr skla stavby pro pracovní operace. Kalibrace odměrného nádobí.3. Chemikálie. Kvalita a čistota chemikálií. Roztoky. Vyjadřování koncentrace,příprava roztoků.4. Kyselost a zásaditost roztoků, pH. Definování a výpočty pH.5. Extrakce biochemické složky z biologického materiálu.6. Extrakce bílkovin.7. Kvalitativní reakce bílkovin.8. Histochemické důkazy tuků a cukrů.9. Chromatografické dělení aminokyselin.10.Funkce membrán. Stanovení osmotické hodnoty buňky.11.Extrakce enzymu.12.Extrakce a stanovení aktivity enzymu.13.Vliv vnějších faktorů na buňky.14.Vliv vnějších faktorů na buňky.15.Zápočet.

Získané způsobilosti

Poznání základních biologických dějů a procesů obecného charakteru, stavby, funkce a regulace na hierarchických úrovních: molekula ? makromolekula ? nadmolekulární komplex ? buňka ? tkáň (pletivo). Získání zobecňujících fakt významných pro současný a budoucí vývoj biologie. Osvojené vědomosti jsou základním předpokladem pro orientaci v ostatních biologických disciplínách.

Požadavky

Pro zajištění dobré orientace v oboru obdrží kandidát listeček s 10ti náhodně vybranými pojmy, které stručně, ale výstižně zodpoví (podmínka pokračování zkoušky).Seznam zkušebních otázek je rozčleněn do tří oddílů. Z každého oddílu seznamu losuje uchazeč po jedné otázce (celkem tedy tři otázky).V průběhu výuky vypracovávají posluchači odpovědi na testové otázky pěti až šesti testů.

Garant

Miroslav Červinka, CSc.