Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a pojistná matematika (KMA / FIPOM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / FIPOM - Finanční a pojistná matematika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Pojišťovnictví1. Riziko a pojištění (pojem riziko, nejistota, četnost a závažnost rizika, risk management; pojem pojištění, vývoj pojištění, členění pojištění).2. Sociální a zdravotní pojištění v ČR (pojem sociální pojištění, osoby účastné sociálního pojištění, dávky sociálního pojištění. Pojem zdravotní pojištění, osoby účastné zdravotního pojištění v ČR, možnosti a financování zdravotního pojištění v ČR.).3. Komerční pojištění (význam komerčního pojištění, členění komerčního pojištění, základní pojmy komerčního pojištění; pojistná smlouva, pojistný kmen, pojistné riziko atd.). Pojistitelnost rizik.4. Pojistné plnění a formy pojištění (základní pojmy pojistné plnění, pojistný zájem, formy pojištění (pojištění obnosová, škodová), škodová pojištění -ryzí zájmové pojištění, pojištění na první riziko, pojištění na plnou hodnotu).5. Doplňkové formy pojištění- excendentní frančíza, procentní spoluúčast atd.6. Pojistné a pojistně technické rezervy (základní pojmy pojistné, netto pojistné, správní náklady a jejich členění, kalkulovaný zisk, brutto pojistné; struktura pojistně technických rezerv, druhy pojistně-technických rezerv) zasloužené a nezasloužené pojistné), zásady investování pojistně technické rezervy).7. Zajištění. Charakteristika zajištění, úkoly zajištění, členění zajištění (fakultativní, obligatorní), formy zajištění (proporciální, neproporciální), pojišťovací pooly, finanční zajištění, soupojištění).8. Pojistně technické riziko a další rizika v činnosti pojišťoven (rizika v činnosti pojišťoven, druhy pojistně technického rizika, specifická rizika (portfolia, zajišťování, nesolventnosti pojišťovny atd.), hospodaření pojišťovny (náklady a výnosy, bilance pojišťoven).9. Životní pojištění (charakteristika životního pojištění, cena životního pojištění, odbytné, daňové zvýhodnění životního pojišťění v ČR, rozdělení životního pojišťění, (pojištění pro případ úmrtí, pojištění pro případ dožití, smíšené životní pojištění, univerzální životní pojištění, životní pojištění spojené s investováním, stanovení pojistného (i finanční matematika), připojištění, penzijní připojištění, penzijní fondy).10. Neživotní pojištění (neživotní pojištění osob, (úrazové a nemocenské), pojištění majetku (obyvatelstva, podnikatelských a průmyslových rizik), pojištění odpovědnosti za škody, cestovní pojištění, stanovení pojistného v neživotním pojištění).11. Pojišťovnictví a jeho regulace, pojistný trh (charakteristika pojišťovnictví druhy pojišťoven, pojišťovací zprostředkovatelé, propojování finančních služeb, regulace v pojišťovnictví, státní dozor v pojišťovnictví, právní předpisy upravující činnosti v pojišťovnictví, věcný investiční pojišťovací trh, pojistný trh v ČR a EU).12. Zákon o pojišťovnictví (dohled v pojišťovnictví a působnost ČNB, povolení k provozování pojišťovací (zajišťovací) činnosti, základní kapitál pojišťovny; důvěryhodnost fyzických a právnických osob, střet zájmů, technické rezervy a jejich druhy; finanční umístění a jeho skladba, solventnost pojišťoven a zajišťoven, odpovědný finanční matematik, kontrolní činnost ČNB a možné sankce a opatření ze strany ČNB).13. Zákon o pojistné smlouvě (pojistná smlouva a její obsah, uzavření pojistné smlouvy, forma právních úkonů, pojistka, pojistné, škodové pojištění, obnosové pojištění, typy životních a neživotních pojištění a jejich charakteristika).Veřejné finance1. Rozpočet (rozpočet, jeho funkce, municipální rozpočty, státní rozpočet, běžný a kapitálový rozpočet).2. Daňový systém obecně (základní pojmy, systém daní v ČR).3. Daně přímé majetkové (silniční, dědická, darovací, z převodu nemovitostí, z nemovitostí).4. Daně přímé důchodové (daň z příjmu fyzických osob a daň z příjmu právnických osob)5. Daně nepřímé (daň z přidané hodnoty, spotřební daň, ekologické daně).6. Sociální pojištění7. Zdravotní pojištění

Získané způsobilosti

Účetnictví1. Rozvaha podniku a účetní doklady (charakteristika dlouhodobého majetku a oběžného majetku, charakteristika vlastního a cizího kapitálu, oceňování položek rozvahy, účetní a daňové doklady, náležitosti, oběh).2. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek (charakteristika a členění nákladů, charakteristika a členění výnosů, účetní uzávěrka a zjišťování hospodářského výsledku v účetnictví).3. Daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty (obecná daňová terminologie a členění daní, princip fungování DPH, plátci DPH, zdanitelná plnění, zdaňovací období, výpočet daňové povinnosti k DPH, předkládání daňového přiznání k DPH, zjištění daňového základu z účetního hospodářského výsledku, "daňově uznatelné" a "daňově neuznatelné" náklady a výnosy, předkládání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob).4. Roční účetní závěrka a finanční analýza (složky účetní závěrky, zveřejňování roční účetní závěrky, audit účetní závěrky, základní ukazatele finanční analýzy a jejich členění).5. Rozdělování hospodářského výsledku (orgány způsobilé k rozhodování o rozdělování HV, možnosti rozdělení zisku, možnosti úhrady ztráty).6. Dlouhodobý majetek a jeho zachycení v účetnictví (členění dlouhodobého majetku, oceňování dlouhodobého majetku, způsoby pořízení dlouhodobého majetku, odpisy dlouhodobého majetku, vyřazování dlouhodobého majetku).7. Zásoby a jejich evidence v účetnictví (členění zásob, oceňování přírůstků a úbytků zásob, pořízení a vyskladnění materiálu a zboží; obchodní marže, zásoby vlastní výroby, inventarizační rozdíly u zásob a jejich zachycení).8. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry (charakteristika krátkodobého finančního majetku, oceňování, účtování peněz na cestě a pohybů v bance a pokladně; inventarizační rozdíly, bankovní úvěry, jejich členění a zachycení v účetnictví; úroky z úvěrů).9. Zúčtovací vztahy (charakteristika pohledávek a závazků a jejich oceňování, charakteristika pohledávek a závazků z obchodních vztahů, zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění).10. Právní rámec účetnictví v České republice (obecně uznávané účetní zásady, charakteristika norem tvořící "právní rámec", České účetní standardy, IFRS, vnitropodnikové účetní směrnice).11. Daňová evidence (předmět daňové evidence a její legislativní úprava, členění příjmů a výdajů pro potřeby daňové evidence, charakteristika "účetních" knih v daňové evidenci a zápisy v nich, zjišťování daňového základu v daňové evidenci).

Požadavky

Pravděpodobnost a statistika 1. Algebra náhodných jevů, definice pravděpodobnosti (klasická, statistická, geometrická, axiomatická), vlastnosti pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost a nezávislost jevů, Bayesův vzorec.2. Diskrétní náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti, distribuční funkce. Diskrétní rozdělení pravděpodobnosti (alternativní, binomické, Poissonovo, hypergeometrické, geometrické). Charakteristiky rozdělení (střední hodnota, rozptyl).3. Spojitá náhodná veličina, hustota, distribuční funkce. Spojitá rozdělení pravděpodobnosti (rovnoměrné, exponenciální, normální). Charakteristiky rozdělení (střední hodnota, rozptyl). Normální rozdělení a jeho vlastnosti, normované normální rozdělení, tabulky hodnot distribuční a kvantilové funkce normovaného normálního rozdělení. 4. Popisná statistika - statistický soubor, statistické znaky, četnosti, grafické znázornění četností, statistické míry polohy, variability, šikmosti a špičatosti. 5. Náhodný výběr. Teorie odhadu (bodové a intervalové odhady). Intervalový odhad aritmetického průměru a podílu (relativní četnosti) základního souboru.6. Testování statistických hypotéz - principy. Jednovýběrové testy hypotéz o aritmetickém průměru a podílu (relativní četnosti) základního souboru. 7. Dvouvýběrové testy statistických hypotéz o shodě aritmetických průměrů, rozptylů a podílů (relativních četnosti), párový t test. 8. Neparametrické testy (znaménkový, jednovýběrový a dvouvýběrový Wilcoxonův test).9. Testy dobré shody (2 test dobré shody, Kolmogorovův-Smirnovův test), 2 test nezávislosti v kontingenční tabulce.10. Lineární regrese, metoda nejmenších čtverců, lineární regresní model, korelační koeficient.11. Nejznámější vícerozměrné metody a jejich principy mnohonásobná regrese (srovnání jednoduché a mnohonásobné regrese), metoda hlavních komponent, faktorová analýza, shluková analýza, diskriminační analýza, mnohorozměrné škálování a korespondenční analýza.Finanční matematika 1. Jednoduché úročení a jeho aplikace (úrok, běžný účet, kontokorent, diskont, skonto).2. Složené úročení a jeho aplikace (vklady, úvěry a jejich splácení, (leasing, hypotéka, spotřebitelský úvěr, RPSN)3. Důchody (bezprostřední, odložený, dočasný, věčný).4. Životní pojištění (určení pojistné částky, určení výše důchodu, úmrtnostní tabulky).5. Neživotní pojištění (základní statistické veličiny při určování pojistných částek (např. PPP,PPČ, ŠF atd.).6. Cenné papíry (směnky, obligace, akcie - současná hodnota, výnosnost, ).7. Hodnocení investic (cashflow, skonto, míra výnosnosti, doba návratnosti, současná hodnota a současná čistá hodnota).8. Finanční rizika a jejich řízení (teorie portfolia, měnové a úvěrové riziko, modely oceňování finančních investic).