Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti (KMEP / KB042)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMEP / KB042 - Řízení jakosti, Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Koncepce a principy managementu kvality, kvalita a její význam, historický vývoj managementu kvality, základní koncepce řízení jakosti (standardy, ISO, TQM), úloha vrcholového vedení, politika kvality, benchmarking2. Ekonomika jakosti, podstata a význam, monitorování nákladů, sledování efektivnosti zlepšování kvality3. Kvalita v předvýrobních etapách, koncepce a návrh, marketing a plánování kvality, požadavky na kvalitu dodávek, posuzování a výběr dodavatelů, motivace a hodnocení způsobilosti dodavatelů, ověřování shody dodávek4. Kvalita ve výrobě, operativní management kvality, formy a metody ověřování shody ve výrobě, řízení neshod, nápravní a preventivní opatření5. BPR - reengineering, podstata a význam, řízení zákazníkem, vliv technologie a metodologie reengineering, monitorování procesů, management změn a inovační management6. Kvalita v povýrobních etapách, uvedení do provozu, monitorování spokojenosti a loajality zákazníka, servis a odpovědnost za výrobek, Management kvality ve službách, podstata, postupy a specifika ve službách7. EMS environmentální manažerské systémy a audity, trvale udržitelný rozvoj, zavedení EMS do podnikové praxe, ISO 14000, druhy auditů, metodologie auditu, zkušebnictví, certifikace8. Zlepšování kvality, podstata procesů zlepšování, ISO 9000:2000, Kaizen, Quality Journal, VW, Global 8D, metoda Six Sigma9. Metody a nástroje managementu kvality, SPC, QFD, FMEA, FTA, hodnocení způsobilosti procesů, analýza měření10. Metody a nástroje managementu kvality, sedm základních a sedm nových nástrojů managementu kvality (afinitní diagram, diagram vzájemných vztahů, stromový a maticový diagram, diagram PDPC, síťový graf, vývojový diagram, Ishikawův diagram, Paretův diagram, histogramy,bodový a regulační diagram)

Literatura

Nenadál, J. a kol.:. Moderní systémy řízení jakosti. 1998. Plura, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. 2001. Gitlow, H. a kol. Tools and Methods for the Improvement of Quality. 1989. Peters, P.S. a kol. Zavádíme Metodu Six Sigma. 2002.

Garant

Ing. Milan Dian, PhD.

Vyučující

Ing. Milan Dian, PhD.