Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení podniku I (KMEP / KY013)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMEP / KY013 - Řízení podniku I, Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Podnik jako institucionalizované podnikání. Zásady vědeckého řízení a podnikání. Funkce podniku. Krizové řízení.2. Právní formy podnikání. Majetková a kapitálová struktura podniku a způsoby ocenění jejich složek.3. Náklady, výnosy. Hospodářský výsledek. Zisk a jeho druhy.4. Výdaje a příjmy. Cash flow, souvislost s hospodářským výsledkem.5. Podniková analýza a její skladba. Strategie a plán podniku. Cíle podniku a opatření pro jejich dosažení.6. Založení, růst, stabilizace, krize a zánik podniku. Sanace a restrukturalizace. Podnikatelský plán a jeho hlavní součásti. Inovace a modernizace. Metody pro zajištění udržitelného rozvoje.7. Podnik a systém veřejných rozpočtů. Daně, cla, odvody.8. Organizace, organizační struktury podniku a jejich optimalizace.9. Řízení podniku při aplikaci výpočetních metod. Druhy a řízení rizik. Kontrolní činnost.10. Kapacita podniku. Časové fondy. Využití výrobní kapacity. Kapacitní výpočty. Řešení přebytku a nedostatku kapacity.11. Zásobování a jejich řízení při využití výpočetních metod. Druhy zásob. Řízení evidence a obrat zásob.12. Investiční činnost podniku a její optimalizace. Skladba investičních nákladů. Postup realizace investic. Výpočetní metody hodnocení investic.

Získané způsobilosti

- Student si osvojí zásady vědeckého řízení podniku a základní optimalizační metody.- Student si prohloubí znalosti o ekonomických ukazatelích při řízení podniku a jejich vzájemných souvislostech- Student získá dovednosti pro samostatné provádění ekonomických výpočtů a rozborů- Student si osvojí schopnost samostatného zpracování podnikatelských plánů, analýz, plánů a strategií.

Literatura

ZUZÁK, Roman, KÖNIGOVÁ, Martina. Krizové řízení podniku. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3156-8. Dos, Y., Kosonen, M. Dynamická strategie, Management Press, 2011, ISBN 978-80-7621-227-7. VALACH ,J. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopres, 2003. Záveský V., Grossová St., Balatka Sl. Inženýrská ekonomika a management - učební text. 2003. Synek M. a kol.:. Manažerská ekonomika, 2. vyd. Praha, Grada 2000 (ISBN 80-247-9069-6). Pittner M., Švejda. Řízení inovací v podniku, Asociace inovativního podnikání. 2004. Smejkal V, Rais K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2010. Ponde P.S., Neuman R.P. Zavádíme metodu Six Sigma. 2002.

Garant

doc. Ing. Karel Sellner, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Karel Sellner, CSc.doc. Ing. Karel Sellner, CSc.