Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (KSPV / 1FILO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSPV / 1FILO - Filozofie, Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.Vznik filosofie, tzv. neolitická revoluce, vztah filosofie a pojetí přírody v mýtu a politice.Úvod do filosofie: pojem a definice, příklady z dějin pojmu filosofie, rozdělení filosofie, vztah filosofie a speciálních věd, filosofie dnes.2. noetika, gnoseologie: teorie pravdy, kritický problém, universálie (obecniny).3.Spekulativní filosofie: filosofie matematické přírodovědy, filosofie přírody, metafyzika, charakteristiky.4.Metafyzika: pojem a rozdělení, stupně abstrakce, poznatelnost prvotních příčin, kritika, bytí obecně.5.Metafyzika generalis - ontologie: jsoucno a jeho struktura, akt - potence, esence - existence, substance - akcident, transcendentálie, kategorie, kauzalita (příčinnost).6.Metafyzika specialis: její složky, kosmologie, teodicea, charakteristiky.7.Filosofická antropologie: člověk a svět, podstata člověka, jeho seberealizace a rozvoj.9.Filosofická teologie: věda a Bůh, filosofie náboženství, soudobý ateismus.10.Praktická filosofie: pojem a rozdělení, dobro jako smysl lidského života, krásno, hodnotový objektivismus a subjektivismus, hodnotová kritéria.11.Filosofie umění, morálka (etika)12.Filosofie práva13.Přirozené právo a filosofie14.Filosofie politiky15.Stručné dějiny filosofie.Absolvent kursu filosofie je schopen porozumět podstatě filosofie a filosofického uvažování. Má základní znalosti o dějinách filosofického myšlení a jeho současném významu.ZnalostiStudent:(i) znái povahu filosofického myšlení,(ii) zná v povaze filosofického uvažování o smyslu lidské existence,(iii) zná přehled o dějinách filosofie,(iv) zná základní filosofické pojmosloví,(v) zná filosofické základní vědecké zkoumání.DovednostiStudent:(i) umí porozumět filosofickému textu,(ii) umí jej vyložit v souvislostech svých vlastních názorových orientací.

Získané způsobilosti

Osvojení základních informací o systematické filozofii v souvislosti s dějinami filozofie.

Literatura

Coreth. Co je člověk? Zvon, Praha. 1994. Platon. Faidon. Störig. Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha. 1993. Anzenbacher. Úvod do filosofie, SPN, Praha. 1991.

Požadavky

Znalost a interpretace zvoleného filosofického díla a obsahu přednášek.

Garant

prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.