Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie životního prostředí (KSPV / 1FIZP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSPV / 1FIZP - Filozofie životního prostředí, Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.Vznik filosofie, tzv. neolitická revoluce, vztah filosofie a pojetí přírody v mýtu a politice.Úvod do filosofie: pojem a definice, příklady z dějin pojmu filosofie, rozdělení filosofie, vztah filosofie a speciálních věd, filosofie dnes.2.Logika: účel, predikativní výrok, identita, dedukce a indukce, sémiotika, sémantika a syntax,.3.Logika maior (noetika, gnoseologie): teorie pravdy, kritický problém, universálie (obecniny).4.Spekulativní filosofie: filosofie matematické přírodovědy, filosofie přírody, metafyzika, charakteristiky.5.Metafyzika: pojem a rozdělení, stupně abstrakce, poznatelnost prvotních příčin, kritika, bytí obecně.6.Metafyzika generalis - ontologie: jsoucno a jeho struktura, akt - potence, esence - existence, substance - akcident, transcendentálie, kategorie, kauzalita (příčinnost).7.Metafyzika specialis: její složky, kosmologie, teodicea, charakteristiky.8.Filosofická antropologie: člověk a svět, podstata člověka, jeho seberealizace a rozvoj.9.Filosofická teologie: věda a Bůh, filosofie náboženství, soudobý ateismus.10.Praktická filosofie: pojem a rozdělení, dobro jako smysl lidského života, krásno, hodnotový objektivismus a subjektivismus, hodnotová kritéria.11.Filosofie umění, morálka (etika)12.Filosofie práva13.Přirozené právo a filosofie14.Filosofie politiky15.Stručné dějiny filosofie.16.Současné debaty a přístupy k životnímu prostředí z filosofického hlediska,17.Stanovisko trvale udržitelného rozvoje, související diskuse, filosofické zdroje pojetí zdraví a životního prostředí jako kulturní vzorec.Absolvent kursu filosofie životního prostředí se orientuje v základní problematice filosofie přírody a v souvislosti s ní v alternativních koncepcích vztahu člověka a přírody a životního prostředí.ZnalostiStudent:(i) zná si povahu filosofického myšlení,(ii) zná se v povaze filosofického uvažování o přírodě,(iii) zná přehled o dějinách filosofie v souvislosti se vztahem člověka k přírodě,(iv) zná v základním filosofickém pojmosloví,(v) zná filosofické základy teorií vztahu člověka a životního prostředí.DovednostiStudent:(i) umí porozumět filosofickému textu,(ii) umí jej vyložit v souvislostech postavení člověka v přírodě.

Získané způsobilosti

Osvojení základních znalostí o filozofii přírody a v souvislosti s ní o filozofii ŽP na podkladě dějin filozofie.

Literatura

Platon. Faidon. Kolářský R., Suša O. Filosofie a současná ekologická krize, Praha. 1988. Patočka, J. Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha. 1990. Tretera, J. Nástin dějin evropského myšlení, Litomyšl. 1999. Arzenbacher A. Úvod do filosofie, Praha. 1991.

Požadavky

Vypracování seminární práce v rozsahu 5 - 8 stran. Znalosti z přednášek a přečtené literatury.

Garant

prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.