Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení odpadového hospodářství (KTEV / 4ROH)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTEV / 4ROH - Řízení odpadového hospodářství, Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Řízení odpadového hospodářství je základním předmětem výuky. Jedná se o kompletnípojetí problematiky odpadů a výuka je rozdělena do tří částí a deseti kapitol.1. Úvod do problematiky a legislativa odpadového hospodářství a návazných oborů a oživení pojmů a názvosloví. Další částí je vznik odpadů, kategorizace a koncepce nakládání s odpady.2. Nakládání s odpady, komunální odpady, průmyslové odpady a odpady ze zdravotnických zařízení. Recyklace odpadů a jejich využití. Kompostování.3. Odstraňování odpadů: spalování; spalovací zařízení, čištění spalin.Skládkování, výstavba skládek, zabezpečení a rekultivace.Hlubinné ukládání.Sanace starých zátěží.Radioaktivní odpad.Výstupy z učeníZnalostiStudent zná- legislativu odpadového hospodářství a její použití, včetně evidence- problematiku nakládání s odpady jako je shromažďování, sběr, doprava, úprava odpadů,třídění, odstraňování- nebezpečné odpady, jejich přepravu a dopravu, včetně přeshraniční- problematiku komunálních odpadů obecně a ve vztahu k obci- recyklaci vybraných druhů odpadů- techniku a technologii kompostování a další biologické metody- spalování odpadů, pyrolýzu, zplyňování a ostatní metody termického rozkladu( plazmové spalování, mokré spalování), spalovny, alternativní paliva- skládkování odpadů, včetně hlubinného ukládání, výstavbu a zabezpečení skládek a jejich rekultivaci- staré ekologické zátěže, ekologické újmyDovednostiStudent umí- zařadit odpady podle kategorie a druhu- hodnotit odpady s ohledem na jejich využití materiálové nebo energetické, případně odstranění- hodnotit vhodnost odpadů pro spalování, skládkování, nebezpečné vlastnosti odpadů- hodnotit odpady vhodné pro kompostování- využití biomasy jako alternativního paliva- posoudit jednotlivé technologie spalování odpadů- posoudit procesy čištění spalin, včetně metod odsíření, hodnotit využití tuhých odpadů ze spalovacích procesů- zařadit odpady do příslušných skupin skládek podle druhu a kategorie- využití odpadů v rámci recyklačních technologií- posoudit vhodnost odpadů při jejich využití na povrchu terénu a pro rekultivaci , včetně antropogenních půd- řešit v základech starou ekologickou zátěž

Získané způsobilosti

Základní znalosti z oblasti odpadového hospodářství, přehled legislativy, terminologie, přehled nakládání s odpady, způsoby využití odpadů, způsoby odstraňování odpadů, základní znalosti o výstavbě a provozu skládek. Metody spalování odpadů.

Literatura

Kreníková Věra. Odpadové hospodářství, FŽP UJEP v Ústí nad Labem. 1999. Janko J. Analytika odpadů, VŠCHT Praha. Praha. Legislativa odpadového hospodářství, vyhlášky, normy, MŽP ČR, Praha. Praha. Kuraš M. Odpady, jejich využití a zneškodňování, VŠCHT Praha. Praha.

Požadavky

Ústní zkouška

Garant

Ing. Věra Kreníková

Vyučující

Ing. Věra KreníkováIng. Miroslav Richter, Ph.D., EUR INGIng. Jindřich Šulc, CSc.Ing. Věra KreníkováIng. Miroslav Richter, Ph.D., EUR INGIng. Jindřich Šulc, CSc.