Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení pedagogického procesu I MNG (KPG / 0202)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPG / 0202 - Řízení pedagogického procesu I MNG, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Řízení pedagogického procesu jako účelová funkce řízení školy.Struktura pedagogického procesu.Základní modely pedagogického procesu.Závislost specifik vzdělávacího procesu na edukačním prostředí.Klima a kultura školy a jejich místo v řízení pedagogického procesu.Vstupní determinanty vzdělávacího procesu.Kurikulum jako produkt školy a jeho pozice ve vzdělávacím procesu, základní vymezení.Členění kurikula a jeho koncepce, podoby, formy.Kurikulární reforma v ČR.Vzdělávací nabídka školy. Výukové metody a organizační formy výuky.Vyučovací proces a jeho řízení. Konstruktivismus v současné didaktice.Tvorba a změny kurikula.Teorie řízení změn.Řízení a implementace změn ve školství.

Získané způsobilosti

Seznámení se strukturou pedagogického procesu, kurikula a jejich změn ve školství. Student by měl pochopit význam řízení kurikula pro školu a ovládat funkce úspěšného ředitele školy v současných podmínkách. Student chápe podstatu kurikulární reformy v ČR.

Literatura

SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. Praha: ASPI, 2006. ISBN 90-7357-176-5.PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-047-X.MÜLLEROVÁ, L. Řízení kurikula. Ústí nad Labem: UJEP, 2000. ISBN 0-7044-316-2.MÜLLEROVÁ, L., DOULÍK P. Vybrané kapitoly ze školského managementu. Ústí nad Labem: UJEP, 2001. ISBN 80-7044-374-X.PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1415-5.GOLD, A. Řízení současné školy. O práci učitelů na střední úrovni řízení. Žďár na Sázavou: Fakta, 2005. ISBN 80-902614-4-2.KOTTER, P.; COHEN, D. S. Srdce změny. Praha: Management Press, 2003. ISBN 80-7261-095-3.KALHOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.EGER, L. et. al. Efektivní školský management. Plzeň: Vydavatelství ZČU, 1998. ISBN 80-7082-430-1.EGER, L.; JAKUBÍKOVÁ, D. Kultura školy. Liberec: Technická univerzita, 2000. ISBN 80-7083-441-2.POL, M. et. al. Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3746-6.EGER, L. Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-583-6.VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace školy. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1422-8.

Požadavky

Požadavky dle pokynů vyučujícího

Garant

doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.