Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie výchovy (KPG / 4071)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPG / 4071 - Filozofie výchovy, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Vztah filosofie a výchovy: možnosti a meze filosofické reflexe výchovy, základní pojmy, východiska, předpokladyFilosofické perspektivy výchovné události: ontologická, epistemologická, axiologická, antropologická, etickáHistorické archetypy výchovy: hebrejská narace, scholé, paideia, educatio, emendatio rerum humanarum, moderní scholarizace, postmoderní situace a výchovaFilosofické vzorce lidství a jejich pedagogické implikace: zoon logon echon, zoon politikon, imago DeiTradiční a moderní filosofie výchovy: idealismus, realismus, scholasticismus, existencialismus, pragmatismus, dekonstruktivismusVybrané problémy filosofie výchovy: autorita, moc, indoktrinace, tolerance, pluralita, dialog, argumentace, komunikace, odpovědnost aj.Vybrané osobnosti: Sokrates, Platon, Tomáš Akvinský, Komenský, Rousseau, Herbart, Dewey aj.

Získané způsobilosti

Studenti se seznámí se základními pojmy, funkcemi, metodami a možnostmi filosofického myšlení ve vztahu k výchově a budou schopni filosofickou problematiku aplikovat do aktuální pedagogické reality. Studenti též budou schopni písemně vyjádřit své porozumění vztahu výchovy a světa (společnosti, kultury, civilizace, osobnosti) a promyslet naši dnešní výchovně-vzdělávací situaci.

Literatura

Brezinka, W. Filozofické základy výchovy. Praha, 1996. HÁBL, J. Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského. Praha: Návrat, 2011. ISBN 978-80-7435-084-9.HÁBL, J. Učit (se) příběhem. Komenského Labyrint a didaktické možnosti narativní alegorie. Brno: Host, 2013. Hejna, D. Základy filosofické antropologie a filosofie výchovy. Ústí nad Labem, 2007. Pelcová, N. Filosofická a pedagogická antropologie. Praha, 2000. Machovec, M. Filosofie tváří v tvář zániku, Brno. 1998. Pinc, Z. Fragmenty k filosofii výchovy. Praha, 2001. GUTEK, G. L. Historical and Philosophical Foundations of Education. Columbus, Ohio: Merrill Prentice Hall, 2001. Palouš, R. K filosofii výchovy. Praha, 1990. Welsch, W. Naše postmoderní moderna, Praha. 1994. Patočka, J. Péče o duši. Praha, 1996. DUPUIS, A. Philosophy of Education in Historical Perspective. University Press of America, 1985. YVONNE, R., GERHARD, P. Philosophy of Education in the Era of Globalization. Routledge, 2009. Bertrand, Y. Soudobé vzdělávací teorie. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika pro studium a tvůrčí práci. Ostrava: Amosium servis, 1997. Michálek, J. Topologie výchovy, Oikúmené, Praha. 1996. PIŤHA, P. Učitelé, společnost a výchova. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-955-3.HORKÁ, H., HRDLIČKOVÁ, A. Výchova pro 21. století. Brno: Paido, 1998. Kratochvíl, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha, 1995. Pelcová, N. Vzorce lidství. Praha: ISV, 2001.

Požadavky

Požadavky dle pokynů vyučujícího

Garant

PhDr. Jan Hábl, Ph.D.