Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení organizace (KPG / 4173)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPG / 4173 - Řízení organizace, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Smysl, cíl a nástroje řízení2. Specifika řízení ve výrobním a nevýrobním sektoru3. Specifika řízení v privátním a veřejném sektoru4. Zásady a formy organizace5. Druhy organizačních struktur6. Normy a standardy v řízení organizace7. Účelové a nákladové řízení vstupů8. Ekonomická stránka řízení organizace,9. Rozpočty a kalkulace10. Metoda dobrého hospodaření ?5S?11. Fukční přístup k řízení organizace12. Procesní přístup k řízení organizace13. Dělba práce, specializace a kompetence

Získané způsobilosti

Student získá přehled o přístupech k řízení různých typů organizací, uvědomuje si podstatu a smysl řízení, umí aplikovat obecné poznatky a pracovat se specifiky organizací z hlediska účelnosti a efektivnosti řízení. Úroveň jeho teoretických vědomostí ověřuje praktická dovednost tvorby modelu procesního řízení jeho mateřské organizace, které prezentuje v konfrontaci s funkčním řízením.

Literatura

VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v praxi. 2013. ISBN 978-80-7261-232-1.BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-169-0.BEDNÁŘ, V. Sociální vztahy v organizaci a jejich management. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4211-3.FISCHER, S. Úvod do teorie managementu a operačního managementu. Ústí nad Labem: UJEP, 2007. OBST, O. a kol. Základy obecného managementu. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1365-5.VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Management. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-041-4.VEBER, J. a kol. Management. Základy - moderní manažerské přístupy - výkonnost a prosperita. 2011. ISBN 978-80-7261-200-0.NOVÁK, J. Organizace a řízení, dostupné na www: http://projekty.fs.vsb.cz/414/organizace-a-rizeni.pdf. Ostrava: VŠB TU. LUKASÍK, P., PROCHÁZKA, J. VANĚK, V. Procesní řízení ? text pro distanční studium, dostupné na http://www1.osu.cz/~prochazka/rpri/skripta_ProcesniRizeni.pdf. Ostrava: VŠB TU. BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2001. KOHOUTEK, R., ŠTĚPANÍK, J. Psychologie práce a řízení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. BRIDGES, W. Typologie organizace. Využití osobnostních typů v procesu rozvoje organizace. 2006. ISBN 80-7261-137-2.ČAKRT, M. Typologie osobnosti pro manažery. Manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny. 2012. ISBN 978-80-7261-201-7.

Požadavky

Požadavky dle pokynů vyučujícího

Garant

doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.