Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy (KPG / 4501)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPG / 4501 - Filosofie výchovy, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

-Vztah filosofie a výchovy: možnosti a meze filosofické reflexe výchovy, základní pojmy, východiska, předpoklady-Filosofické perspektivy výchovné události: ontologická, epistemologická, axiologická, antropologická, etická-Historické archetypy výchovy: hebrejská narace, scholé, paideia, educatio, emendatio rerum humanarum, moderní scholarizace, postmoderní situace a výchova-Filosofické vzorce lidství a jejich pedagogické implikace: zoon logon echon, zoon politikon, imago Dei-Tradiční a moderní filosofie výchovy: idealismus, realismus, scholasticismus, existencialismus, pragmatismus, dekonstruktivismus-Vybrané problémy filosofie výchovy: autorita, moc, indoktrinace, tolerance, pluralita, dialog, argumentace, komunikace, odpovědnost aj.- Vybrané osobnosti: Sokrates, Platon, Tomáš Akvinský, Komenský, Rousseau, Herbart, Dewey aj.

Získané způsobilosti

Studenti se seznámí se základními pojmy, funkcemi, metodami a možnostmi filosofického myšlení ve vztahu k výchově a budou schopni filosofickou problematiku aplikovat do aktuální pedagogické reality. Studenti též budou schopni písemně vyjádřit své porozumění vztahu výchovy a světa (společnosti, kultury, civilizace, osobnosti) a promyslet naši dnešní výchovně-vzdělávací situaci.

Literatura

Pelcová, N. Filosofická a pedagogická antropologie. Praha, 2000. Brezinka, W. Filozofické základy výchovy. Praha, 1996. PINC, Z. Fragmenty k filosofii výchovy. Eseje a promluvy z let 1992 - 1998. Praha: OIKOYMENH, 1999. Palouš, R. K filosofii výchovy. Praha, 1990. HÁBL, J. Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského. Praha: Návrat, 2011. ISBN 978-80-7435-084-9.Michálek, J. Topologie výchovy, Oikúmené, Praha. 1996. HÁBL, J. Učit (se) příběhem. Komenského Labyrint a didaktické možnosti narativní alegorie. Brno: Host, 2013. HORKÁ, H., HRDLIČKOVÁ, A. Výchova pro 21. století. Brno: Paido, 1998. Hejna, D. Základy filosofické antropologie a filosofie výchovy. Ústí nad Labem, 2007. WOODS, R., BARROW, R. An Introduction to Philosophy of Education. Routledge, 2006. GUTEK, G. L. Historical and Philosophical Foundations of Education. Columbus, Ohio: Merrill Prentice Hall, 2001. KNIGHT, G.R. Philosophy and Education. Andrews University Press, 2006. DUPUIS, A. Philosophy of Education in Historical Perspective. University Press of America, 1985. YVONNE, R., GERHARD, P. Philosophy of Education in the Era of Globalization. Routledge, 2009. WINCH, C., GINGELL, J. Philosophy of Education: the Key Concepts. Routledge, 2008.

Požadavky

Požadavky dle pokynů vyučujícího

Garant

PhDr. Jan Hábl, Ph.D.