Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie přírodních věd (KPR / D0010)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPR / D0010 - Filozofie přírodních věd, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

? Úvod. Věda jako předmět filosofického myšlení. Filosofie jako nástroj metodické reflexe vědy. Historické kontexty vědy. Metanarativní rámce. Paradigmata. Prakticky: k čemu je filosofie a věda?? Mytopoetické období myšlení a víra. Arché. Mýtus. Narace. Symbol. Rituál. Primordialita. Víra.? Fenomén uni-versitas. Pojem celku a části. Jednota v mnohosti. Syntetičnost vs. analytičnost.? Epistemologie. Problém jsoucna a jeho poznání. Vědění a mínění, jistota a pravdě-podobnost. Pravda výroku, mravní, věcná a logická. Teorie pravdivostního poznání.? Novověká metanarace. Kořeny. Vymezení k aristotelismu. Renesance. Antropologický obrat. Kartesiánská metodická skepse. Res cognitas. Res extensa.? Problém indukce a empirie. Bacon. Hume. Experiment.? Pozitivizmus. Problém verifikace a falsifikace empirických hypotéz.? Etické problémy vědy. Etika jako praktická filosofie, dobro a pravda. Smysl vědeckého bádání a smysl lidského počínání.

Literatura

Popper, K. R. Logika vědeckého bádání. Oikoymenh, 1997. Kuhn Thomas Samuel. Struktura vědeckých revolucí. Praha, 2008. ISBN 80-86005-54-2.M.Petříček. Úvod do (současné) filosofie, Praha. 1991. Welsch, W. Naše postmoderní moderna, Praha. 1994.

Požadavky

Vypracování eseje na vybrané téma v rozsahu cca 15 normostran, následná diskuse zpracované problematiky v rámci kolokvia.

Vyučující

PhDr. Jan Hábl, Ph.D.