Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Molekulární a buněčná biologie (KBI / K601)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBI / K601 - Molekulární a buněčná biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.- 2. Struktura a funkce bílkovin a nukleových kyselin.Struktura bílkovin; enzymy; modulární struktura proteinů; struktura a funkce nukleových kyselin; párování basí, denaturace, renaturace a hybridizace nukleových kyselin; další sekundární struktury NK; vyšší struktury DNA3.- 4. Genetický kód, transferová DNA.Základní vlastnosti genetického kódu; čtení genetického kódu, struktura genu a mRNA; struktura mRNA a okolí startovacího kodonu; transferová RNA; aminoacyl-tRNA syntetázy; kolísání antikodonu; vývoj genetického kódu; odchylky v kódování; UGA jako selenocysteinový kodon; supresorové mutace;5. TranslaceZákladní schéma translace; mRNA a nasedání ribosomů; iniciace translace; elongace; translokace; terminace; struktura ribosomů; translační chyby; antibiotika působící na bakteriální translaci; regulace exprese genů na úrovni translace;6. Posttranslační modifikace, transport a degradace proteinůUstavení terciární struktury proteinů; řízená degradace proteinů; ubiquitinový systém degradace proteinů; transport proteinů v buňce; modifikace a sorting proteinů v ER a v Golgi aparátu; funkční modifikace proteinů; fosforylace;7. Transkripce u prokaryot. Regulace genové exprese na úrovni transkripce.RNA polymeráza; vazba na promotor a aktivace RNAP; struktura promotoru; iniciace mRNA a opuštění promotoru; kontrola exprese genů na úrovni iniciace transkripce; negativní inducibilní regulace laktosového operonu; elongace; terminace transkripce; regulace pomocí antisense RNA; úpravy primárního transkriptu u prokaryot.8. Replikace DNA. PlasmidyObecný mechanismus replikace; DNA polymerázy; iniciace replikace v ori a primosomy prokaryot; topologické problémy při rozplétání dvoušroubovice DNA; replikační strategie; replikace chromosomu Escherichia coli; regulace replikace; eukaryotní replikace; bakteriální plasmidy; mechanismy replikace a systém plasmidů;9. Postreplikační modifikace DNAMetylační systémy E. coli; Restrikčně modifikační systémy baktérií; metylace basí u eukaryot; reparační systémy E. coli; reparace dvouřetězcových zlomů; SOS reakce u E. coli; homologní rekombinace; specializovaná rekombinace;10. Struktura sekvencí DNA eukaryotního genomuParadox C-hodnoty; Přerušované geny; exony a introny; genové rodiny; vznik, vývoj a evoluční stabilizace genových rodin; silně repetitivní DNA; organelové genomy;11. Transkripce u eukaryotRNA polymerázy, jejich promotory a basální inciační aparát; interakce transkripčních faktorů s proteiny a s DNA; regulace elongace transkripce; terminace transkripce; posttranskripční úpravy a stabilita RNA;12. Sestřih (splicing) a jiné úpravy primárního transkriptuSestřih mRNA jaderných genů; sestřih mitochondriálních intronů skupin I a II; alternativní sestřih; trans-splicing; sestřih transkriptů tRNA genů; katalytická aktivita RNA; ribozymy; sestřih ribosomální RNA; editování RNA;13. TransposonyDNA transposony; bakteriální transposony; transposony kukuřice a Drosophily; RNA transposony (retroposony) a retroviry; reversní transkripce retrovirů a integrace do genomu; transkripce a translace retrovirů; vznik virionů;14. Viry a bakteriofágyMorfologie virů; virové genomy a replikační strategie; replikační strategie živočišných a rostlinných RNA virů; satelitní viry, satelitní RNA, virusoidy a viroidy; DNA retroviry (pararetroviry); replikační strategie eukaryotních DNA virů; bakteriofágy.Praktická cvičení:1. Izolace a charakterizace DNA z rostlinného materiálu2. Restrikce a elektroforéza fágové DNA3. Identifikace rostlinných genů metodou PCR4. SDS-PAGE elektroforéza proteinů5. Demonstrace metody ELISA

Literatura

ALBERTS, Bruce, Alexandr JOHNSON a Julian LEWIS, et al. Molecular Biology of the Cell. 5. vydání. New York: Garland Science, 2007. 1392 s. ISBN 978-0-8153-4105-5. http://biology.ujep.czRosypal S. a kol. Úvod do molekulární biologie I.-III. Academia, Praha. 2000. Vodrážka, Z. Biotechnologie. Academia, Praha. 1992. VYSKOT, Boris. EpiGenetika. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 150 s. ISBN 80-7183-326-6. SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Genetika. 1. vydání. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2009. 894 s. ISBN 978-80-210-4852-2. Vondrejs V. Genové inženýrství l, UK Karolinum, Prah. 1997. Ruml T. Laboratoře z genového inženýrství. VŠCHT. 1997. H.Lodish a kol. Molecular cell biology, 6th Edition, W.H. Freeman and company, 2008. Rosypal, S. a kol. Molekulární genetika. SPN, Praha. 1989. Curell B.F. et al. Techniques for Engineering Genes. University of Greenwich, London. 1994. Hubáček J. a kol. Vybrané kapitoly z molekulární genetiky mikroorganismů. Academia, Praha. 1992. Kaprálek F. Základy bakteriologie, UK Karolinum, Praha. 2000. Bruce A. a kol. Základy buněčné biologie - Úvod do molekulární biologie buňky. Espero Publishing, Ústí nad Labem. 2001.

Požadavky

Společná konzultace (SK) v rozsahu 8 hodin bude organizována blokově, tj. celkem 1 den v semestru. Předpokládá se, že formou SK bude přednáška s cílem poskytnout základní informace z vybraných témat daných studijními okruhy, především s cílem objasnit náročnější pasáže a vytvořit celkový přehled dostupných zdrojů informací k samostatnému studiu v dílčích okruzích otázek. Pracovní seminář (PS) bude opět organizován blokově, tj. 2 dny v semestru. Cílem tohoto semináře bude poskytnout představu o základních metodikách, využívaných v současné molekulární biologii. V rámci pracovního semináře budou prezentovány následující metodiky: izolace, přečištění a charakterizace genomové DNA z rostlinného materiálu; štěpení plazmidové a genomové DNA restrikčními endonukleázami; elektroforéza fragmentů v agarózovém gelu; princip a demonstrace polymerázové řetězové reakce (PCR); demonstrace denaturační SDS PAGE elektroforézy proteinů. Účast na pracovním semináři a vypracování protokolu dle zadaných instrukcí je předpokladem k získání zápočtu. Samostatné studium se předpokládá v rámci rozsahu vymezené studijní oporou. Vypracování 1 seminární práce v rozsahu do 10 stran textu v rámci okruhů opor (výběr z volitelných tematických zadání) je podmínkou udělení zápočtu. Příklad možných zadání seminární práce: Genomika - cíle, metodika, dosavadní stav; Proteomika - cíle, metodika, dosavadní stav. Kontrola studia je formou ústní zkoušky. Podmínkou ke složení ústní zkoušky je získaný zápočet. Kontrola studia je formou ústní zkoušky. Podmínkou ke složení ústní zkoušky je získaný zápočet. Požadavky k udělení zápočtu:100% účast na laboratorních cvičeních, splnění laboratorních úloh v daném rozsahu a vypracování protokolů. Požadavky ke zkoušce: Splněný zápočet. Znalosti vymezené v sylabech předmětu, zkouška formou testu.

Garant

Mgr. Jan Malý, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jan Malý, Ph.D.Mgr. Michaela Liegertová